English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
20968258 Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации Румъния, гр. Крайова, ул. "Стефан чел Маре" 12, Долж

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси 15.10.2017 15 Приключен (към датата на приключване)
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти 15.10.2017 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Българо- румънска мрежа за социални иновации в шивашката промишленост 15.10.2017 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Трансгранични иновативни модели в туризма 15.10.2017 15 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.