English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200586330 Техномаркет България АД България, гр.София, 1138, "Проф. Цветан Лазаров" No 152

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови социални придобивки и по-здравословни условия на труд за работещите в "ГИДО" ООД- гр. Пещера BG05M9OP001-1.008-2180-C02
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти BG05M9OP001-4.001-0140-C01
Подобряване на качеството на работните места и условията на труд в БТГ ЕООД. BG05M9OP001-1.008-1863-C02
По-добри условия на труд предпоставка за по-качествен живот BG05M9OP001-1.008-0330-C01
Интегрирана програма за устойчиво развитие на човешките ресурси в БТК ЕАД BG05M9OP001-1.008-2176-C02
Повишаване безопасността на труда в ЕС ТРАНС ООД BG05M9OP001-1.008-0673-C01
Подобрени условия на работа в ИХБ Метал Кастингс АД BG05M9OP001-1.008-0619-C01
„Осигуряване на по-добри условия за труд в Матиос АД“ BG05M9OP001-1.008-0533-C03
Създаване на по-добри и безопасни условия на труд във фирма "Метал Микрон" ООД BG05M9OP001-1.008-0241-C01
Инициатива за заетост в перспективна дистрибуторска компания BG05M9OP001-1.003-0873-C01
Различни и заедно играем, учим и творим BG05M2OP001-3.001-0053-C02
ПЪСТРО ЕТНО! BG05M2OP001-3.002-0246-C02
„Повишаване на безопасността и подобряване условията на труд в шивашки цех на „Олимпиа” ЕООД – село Костенец” BG05M9OP001-1.008-1732-C02
Подобряване на условията на труд в Ролпласт ЕООД BG05M9OP001-1.008-2234-C01
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в СМДЛ РАМУС ООД BG05M9OP001-1.008-1255-C01
„Равни шансове за хората с невромускулни заболявания за активното им социално включване и подобряване на качеството им живот“ BG05M9OP001-2.011-0008-C01
Създаване на устойчива заетост в сферата на ресторантьорството и кетъринговата дейност BG05M9OP001-1.003-0540-C02
Подобряване на работната среда на "Технотрейд- Ко" ООД, чрез осигуряване на добри и безопасно условия на труд. BG05M9OP001-1.008-0249-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.