English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200677196 НИРА ГРУП ЕООД България, гр.София, 1756, ул.184, номер 9

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти BG05M9OP001-4.001-0140-C01
Подобряване качеството на труд в Деспред АД BG05M9OP001-1.008-1564-C01
„Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар с цел гарантиране на независим живот за хора в невъзможност за самообслужване” BG05M9OP001-2.002-0077-C01
По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД BG05M9OP001-1.008-2164-C02
Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост BG05SFOP001-2.009-0107-C01
Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД BG05M9OP001-1.008-1380-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.