English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201380867 "Офис експрес сървиз" АД България, гр.Варна, 9000, Ж.К. "ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА",УЛ." УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО", № 17

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Осигуряване на 13 нови работни места в компания “ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД" 11.04.2017 230 603.32 230 603.32 0.00 228 327.93 20 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови работни места в "Абела тур" ЕООД BG05M9OP001-1.003-0808-C02
Създаване на нови работни места в "Адрия Консулт" ЕООД BG05M9OP001-1.003-2133-C03
„Нови работни места в „АЛПЕА КЕТ.“ ЕООД“ BG05M9OP001-1.003-2950-C03
Подобряване на условията на труд и социалните придобивки в "Арсенал" АД. BG05M9OP001-1.008-0500-C01
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в Асарел - транс ООД BG05M9OP001-1.026-0003-C01
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в "Асарел-Медет" АД BG05M9OP001-1.008-2056-C02
Подобряване условията на труд, оптимизация на работните процеси и предоставяне на социални придобивки за работниците и служителите на хотелски комплекс "Дипломат Плаза", гр. Луковит BG05M9OP001-1.008-0052-C02
Можем да начертаем собствено бъдеще BG05M9OP001-1.003-0218-C01
Нови работни места-нова възможност за развитие BG05M9OP001-1.003-3308-C01
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" BG05SFOP001-4.002-0010-C04
Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОП ТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ BG16M1OP001-5.001-0002-C04
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в "Европа трико" АД BG05M9OP001-1.008-1071-C01
Подобряване на работната среда в "Екогео 92" ООД BG05M9OP001-1.008-1696-C01
Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда BG16M1OP002-1.004-0001-C03
Ново работно място и шанс за заетост в Карол Стандарт ЕООД BG05M9OP001-1.003-0621-C03
Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено BG14MFOP001-4.002-0009-C02
Нови възможности за заетост, професионална реализация и право на достоен труд в Метарекс ООД BG05M9OP001-1.003-0683-C03
Подобряване на работната среда в ЕТ "МИГ-МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ" чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд на служителите BG05M9OP001-1.008-0277-C01
Укрепване и поддържане на административния капацитет на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и бенефициентите на програмата посредством материално- техническо обезпечаване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики BG16M1OP002-6.001-0004-C02
Подобряване условията на труд в "ЕТ МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ - ИВАНКА АНГЕЛОВА" BG05M9OP001-1.008-1169-C02
ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В "НЕКТОН 2" ООД BG05M9OP001-1.008-1092-C01
Разкриване на нови работни места в "Неоформ" ООД BG05M9OP001-1.003-2937-C01
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване BG05M9OP001-2.002-0298-C02
„Независим живот чрез интегрирани социални услуги в Община Баните" BG05M9OP001-2.002-0268-C01
Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на територията на общините Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия BG14MFOP001-4.001-0005-C01
Функциониране на Областен информационен център - Варна BG05SFOP001-4.001-0015-C02
Общностен център за деца и семейства -Варна BG05M9OP001-2.004-0052-C03
Подготовка за създаване на МИРГ на територията на общини Варна с Район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за ВОМР BG14MFOP001-4.001-0011-C01
"ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЕТРИНО" BG05M9OP001-2.002-0081-C02
Заедно, за създаване на младежка заетост и устойчива работна среда в община Видин BG05M9OP001-1.002-0009-C04
„Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ BG05SFOP001-4.001-0019-C03
Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет BG05M9OP001-2.002-0124-C02
"ПРИЯТЕЛИ" BG05M2OP001-3.001-0039-C02
"Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни социални услуги в домашна среда" BG05M9OP001-2.002-0053-C01
Предоставяне на социални услуги по процедура "Независим живот" от Община Копривщица BG05M9OP001-2.002-0067-C02
Възможност за независим живот BG05M9OP001-2.002-0147-C01
"Назависим живот в Община Нови пазар" BG05M9OP001-2.002-0029-C01
Предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда на територията на Община Раковски BG05M9OP001-2.002-0287-C01
Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Родопи, с.Ягодово. BG05M9OP001-2.002-0112-C02
Eфективно функциониране на Областен информационен център - Русе. BG05SFOP001-4.001-0005-C04
Eфективно функциониране на Областен информационен център - Русе. BG05SFOP001-4.001-0005-C04
Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж BG05M2OP001-3.001-0035-C03
Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж BG05M2OP001-3.001-0035-C03
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ BG05M9OP001-2.004-0041-C03
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ BG05M9OP001-2.004-0041-C03
"ПОДКРЕПА И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА НА ЗВЕНО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГРАД СЛИВЕН" BG05M9OP001-2.002-0206-C03
Областен информационен център Сливен BG05SFOP001-4.001-0022-C03
НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА СТАМБОЛИЙСКИ BG05M9OP001-2.002-0257-C02
Солидарност BG05M9OP001-2.002-0050-C02
Подкрепа за независим живот в община Шумен BG05M9OP001-2.002-0100-C03
Инвестиции за осигуряване на по­-здравословни и по­-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД BG05M9OP001-1.008-0885-C03
Нова възможност за заетост и професионално развитие в „Палтекс“ ЕООД BG05M9OP001-1.003-2456-C01
Нови работни места в Проадвайс Ко ЕООД BG05M9OP001-1.003-0146-C02
Нови работни места в Проадвайс Ко ЕООД BG05M9OP001-1.003-0146-C02
Добри и безопасни условия на труд в Пътища и мостове ЕООД BG05M9OP001-1.008-1815-C03
ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ С КОД 91ЕО И 91 FO НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА BG16M1OP002-3.007-0001-C01
"Устойчива заетост в устойчива компания" BG05M9OP001-1.003-0657-C01
Училище за успех - Модел за образователна интеграция, основан на силните страни BG05M2OP001-3.002-0336-C01
Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст BG05M9OP001-4.001-0083-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.