English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201557566 Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД България, гр.София, 1000, "Маслиново клонче" №2

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2 BG16RFOP001-5.001-0054-C01
Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. BG16M1OP001-5.001-0012-C01
„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ BG05SFOP001-1.002-0002-C04
Лот 24 "Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян" BG16RFOP001-7.001-0024-C01
Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали" BG16RFOP001-7.001-0026-C01
Лот 25 Път ІІІ-109 " І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815 с обща дължина 12.287км, област Благоевград BG16RFOP001-7.001-0025-C02
Нова възможност за младежка заетост BG05M9OP001-1.001-0001-C06
„Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“ BG05SFOP001-2.008-0001-C02
Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация BG05SFOP001-2.001-0004-C03
Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики BG05SFOP001-2.001-0006-C04
"Агресивно увеличаване на присъствието на "Ай Ду Адв" ООД в глобализиращия се и дигитализиращ се световен пазар на дизайн и реклама посредством назначаване на нови, млади и креативни служители" BG05M9OP001-1.003-0811-C01
Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД BG05M9OP001-1.003-0276-C01
Изграждане и запазване на заетост в медийна компания BG05M9OP001-1.003-0575-C01
Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ BG05M2OP001-2.009-0037-C03
Вашето ново работно място във "Витос агро" ЕООД BG05M9OP001-1.003-0330-C01
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ BG16M1OP002-2.002-0004-C02
"Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ" BG65ISNP001-6.002-0001-C04
Повишаване на специализираните знания и умения на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, осъществяващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на Закона за защита при бедствия BG05SFOP001-2.006-0047-C01
Нови работни места в Ди Пи Ес България EООД BG05M9OP001-1.003-0542-C01
Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС BG05SFOP001-2.004-0005-C02
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" BG05SFOP001-4.002-0010-C04
Специализирано обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за повишаване сигурността на гражданското общество BG05SFOP001-2.006-0027-C01
Доизграждане на сиренна система за защита на населението и обектите на ЕКИ BG65ISNP001-6.006-0001-C04
Ново начало - възможност за професионална реализация в Екотой-Сервиз ООД BG05M9OP001-1.003-0280-C02
Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД BG05M9OP001-1.008-0715-C01
Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., оценки, проучвания, анализи и др. BG05M2OP001-4.001-0002-C04
Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време. BG16M1OP002-5.001-0001-C01
Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще BG05M2OP001-2.009-0036-C04
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. BG05SFOP001-2.004-0004-C04
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите BG05SFOP001-2.002-0001-C04
"Нови работни места и устойчива заетост в "ИНТЕРМЕС ФУУД" ЕООД" BG05M9OP001-1.003-0772-C02
„Устойчиво развитие на Кава офис и бизнес решения ООД чрез създаването на устойчиви работни места" BG05M9OP001-1.003-1335-C01
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в „Лортън” ЕООД BG05M9OP001-1.003-0547-C03
Нови работни места в Макс Брокер ООД BG05M9OP001-1.003-0222-C01
Нови работни места в Марбул ЕООД – нови възможности за развитие BG05M9OP001-1.003-0753-C01
Трансформация на модела на административно обслужване BG05SFOP001-1.001-0002-C06
"Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания", BG/ISF-SO5-NO1-A22 BG65ISNP001-5.002-0001-C07
„СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ BG05M9OP001-1.015-0001-C03
Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания BG16RFOP001-5.001-0003-C01
Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ОПИК, критерийте, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение BG16RFOP002-5.003-0001-C03
Подкрепа на Министерство на културата за успешното управление и изпълнение на проектите по приоритетна Ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г. BG16RFOP001-8.005-0002-C03
Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите BG16M1OP002-1.013-0001-C03
Знания за Натура 2000 BG16M1OP002-3.006-0001-C03
Осигуряване на техническа помощ за изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. през 2017 г. BG16M1OP002-6.001-0006-C01
Дейности, свързани с популяризиране на ОПОС в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014- 2020 г. за периода 2017 г. - 2018 г. BG16M1OP002-6.002-0001-C03
Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) BG16M1OP002-4.002-0001-C02
Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи. BG05SFOP001-3.001-0009-C04
Разработване и внедряване на електронна информационна система "Национален регистър на запорите" BG05SFOP001-1.002-0018-C04
Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие. BG05SFOP001-3.001-0008-C02
Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ BG05SFOP001-3.001-0010-C04
Реализиране на Национален регистър на пълномощните BG05SFOP001-1.002-0020-C02
Технологични,обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие",в съответствие със ЗЕУ,НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение. BG05SFOP001-3.001-0015-C02
Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването BG05SFOP001-3.001-0019-C06
Нова концепция за наказателна политика BG05SFOP001-3.001-0006-C03
Ефективен достъп до правосъдие BG05SFOP001-3.001-0022-C02
Усъвършенстване модела на съдебните експертизи BG05SFOP001-3.001-0017-C03
Мoдернизиране на пенитенциарната система в България BG05SFOP001-3.001-0005-C05
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност BG05SFOP001-3.001-0004-C02
Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК BG16M1OP002-1.001-0001-C02
Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК BG16M1OP002-1.003-0001-C01
Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ BG05SFOP001-1.002-0022-C04
Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта BG05M9OP001-1.007-0001-C01
Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България BG65AMNP001-2.004-0007-C01
Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила BG65AMNP001-2.004-0006-C01
Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България BG65AMNP001-1.006-0001-C01
Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила BG65AMNP001-2.004-0005-C01
Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България BG65AMNP001-1.006-0002-C01
Образователна интеграция на ученици в община Ивайловград BG05M2OP001-3.002-0324-C02
„Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение” BG05M9OP001-2.002-0297-C01
"Вълшебна класна стая" BG05M2OP001-3.001-0076-C02
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ BG16M1OP002-1.009-0001-C04
„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков" №4" BG16RFOP001-2.001-0073-C03
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13 BG16RFOP001-2.001-0040-C01
„Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица - ЦДГ „Звънче“, град Берковица“ BG16RFOP001-2.001-0061-C02
"Ще успеем заедно" BG05M2OP001-3.001-0087-C03
Повишаване не енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица BG16RFOP001-2.002-0043-C01
Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград BG05SFOP001-4.001-0003-C02
Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия BG16RFOP001-3.002-0030-C02
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради" BG16RFOP001-1.008-0006-C03
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради" BG16RFOP001-1.008-0006-C03
Пространство за равен шанс BG05M9OP001-2.005-0106-C01
Създаване на звено "Център за услуги в домашна среда" към Домашен социален патронаж - Благоевград за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение BG05M9OP001-2.002-0070-C02
Техническа помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград BG16RFOP001-8.001-0019-C03
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението - Благоевград" BG16RFOP001-1.008-0001-C02
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението - Благоевград" BG16RFOP001-1.008-0001-C02
Благоустрояване на градската среда BG16RFOP001-1.008-0004-C04
Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград BG05M9OP001-2.004-0022-C04
Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон BG16RFOP001-1.008-0002-C03
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ - Благоевград BG16RFOP001-1.008-0005-C02
Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград BG16M1OP002-5.002-0006-C02
Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност BG16RFOP001-8.003-0024-C01
Обновяване на градска жизнена среда в северна промишлена зона и южна промишлена зона BG16RFOP001-1.004-0002-C01
Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник- етап І BG16RFOP001-1.004-0003-C01
Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) на територията на Община Бургас и Община Камено BG14MFOP001-4.001-0013-C02
Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас BG05SFOP001-4.001-0026-C03
Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас BG16RFOP001-8.001-0017-C02
"Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас" BG16RFOP001-5.001-0026-C01
Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас BG14MFOP001-1.008-0002-C05
Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход BG05M9OP001-2.002-0229-C04
Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас BG16RFOP001-1.004-0004-C02
Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас BG16M1OP002-2.004-0002-C02
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26 BG16RFOP001-1.004-0005-C01
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“ BG14MFOP001-1.008-0001-C05
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ BG16RFOP001-1.002-0004-C01
Бюджетна линия за Община Варна - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-8.001-0031-C01
Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза BG16RFOP001-1.002-0003-C04
Естетизация и модернизация на градската среда във Варна BG16RFOP001-1.002-0002-C03
Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна - Фаза 1 BG16M1OP002-5.002-0005-C01
Общностен център за деца и семейства -Варна BG05M9OP001-2.004-0052-C04
Изграждане на комплекс от социални услуги за деца BG16RFOP001-5.001-0033-C01
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново BG16RFOP001-1.009-0001-C02
Областен информационен център - Видин BG05SFOP001-4.001-0021-C03
Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца BG05M9OP001-2.005-0072-C03
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца BG05SFOP001-4.001-0024-C02
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца BG05SFOP001-4.001-0024-C02
Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1 BG16RFOP001-5.001-0022-C01
Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 2 BG16RFOP001-5.001-0049-C01
Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца BG16M1OP002-2.005-0020-C01
"Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания" BG05M9OP001-2.002-0169-C03
Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства BG05M9OP001-2.004-0042-C02
Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово. BG16M1OP002-4.004-0001-C01
Актуализация на Програмата за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица BG16M1OP002-5.002-0017-C01
Център за комплексни услуги BG05M9OP001-2.005-0104-C01
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат BG16M1OP002-2.002-0001-C01
Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница BG16RFOP001-1.029-0003-C01
Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активното включване BG05M9OP001-2.005-0098-C02
Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница BG16RFOP001-5.001-0038-C01
Подай ръка! BG16RFOP001-5.001-0052-C01
Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в гр. Дупница, Община Дупница. BG16RFOP001-1.029-0004-C02
Заедно за всяко дете! BG16RFOP001-5.001-0008-C01
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ BG05M2OP001-3.002-0367-C01
Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък BG16RFOP001-1.024-0002-C02
"Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" BG05M9OP001-2.002-0122-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0079-C03
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград BG16RFOP001-2.001-0172-C03
Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - държавна собственост BG16RFOP001-2.001-0037-C02
Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост BG16RFOP001-2.001-0026-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура - ОДК гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0028-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Крумовград BG16RFOP001-2.001-0029-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0049-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - II BG16RFOP001-2.001-0162-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление - Крумовград BG16RFOP001-2.001-0128-C02
Подобряване на административния капацитет на Община Крумовград за успешно изпълнение на проектите за енергийна ефективност BG16RFOP001-8.003-0017-C01
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ "Васил Левски" гр. Крумовград BG16RFOP001-2.002-0009-C01
"Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите" BG05SFOP001-4.001-0027-C03
Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали BG16RFOP001-1.021-0001-C02
Активно включване за по-добър живот BG05M9OP001-2.005-0135-C01
"Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали" BG16RFOP001-1.021-0003-C01
Заедно в подкрепа на децата на Кърджали BG16RFOP001-5.001-0047-C01
Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали BG05M9OP001-2.040-0120-C01
Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил BG16RFOP001-1.030-0001-C03
Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура на община Кюстендил BG16RFOP001-1.030-0002-C02
Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура на община Кюстендил BG16RFOP001-1.030-0002-C02
Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на МВР BG16RFOP001-1.030-0004-C01
Обновяване/ реконструкция на административната сграда на Общинска администрация BG16RFOP001-1.030-0003-C02
Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради BG16RFOP001-1.030-0005-C01
Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил BG05SFOP001-4.001-0017-C03
Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр.Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч BG16RFOP001-1.020-0002-C03
"Техническа помощ за община Ловеч - бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” BG16RFOP001-8.001-0023-C02
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ "Полиция" - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА "Технически операции" - сектор Ловеч" BG16RFOP001-1.020-0004-C02
Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч BG16RFOP001-5.001-0017-C01
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2 BG16RFOP001-1.020-0006-C01
Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч BG16RFOP001-1.020-0003-C01
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3 BG16RFOP001-1.020-0007-C01
Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом BG16RFOP001-5.001-0006-C01
Обновени градски пространства в град Лом BG16RFOP001-1.034-0002-C02
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“ BG16M1OP002-2.005-0019-C02
Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом BG16M1OP002-4.003-0013-C01
„ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА” BG05M9OP001-2.004-0014-C04
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново BG16RFOP001-2.002-0037-C02
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" BG16M1OP002-2.005-0002-C01
„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект за социални услуги" BG16RFOP001-2.001-0093-C01
"Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра" BG16RFOP001-2.001-0108-C02
Повишаване на административния капацитет на служители от Община Мездра във връзка с изпълнение на проекти за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-8.003-0023-C01
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана BG16M1OP002-2.005-0006-C02
"Региони в растеж обновява домовете в град Никопол " BG16RFOP001-2.001-0148-C02
"Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол" BG16RFOP001-2.001-0101-C02
С малки стъпки към успешен старт BG05M2OP001-3.001-0011-C02
"Активна грижа чрез социална подкрепа" BG05M9OP001-2.005-0125-C01
„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ BG16M1OP002-2.002-0011-C01
"Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени". BG16RFOP001-5.001-0010-C01
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в гр. Пазарджик BG16RFOP001-1.013-0003-C01
Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал "Марица-Болницата" на град Пазарджик BG16RFOP001-1.013-0001-C03
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик BG16RFOP001-1.013-0004-C01
Техническа помощ за Община Перник BG16RFOP001-8.001-0012-C02
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник" BG16RFOP001-5.002-0021-C01
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич BG16M1OP002-2.002-0007-C02
Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия BG16M1OP002-1.006-0004-C02
Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“- Плевен BG16RFOP001-3.002-0035-C02
Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен BG16RFOP001-1.007-0003-C03
Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 BG16M1OP002-1.006-0002-C02
Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив BG16RFOP001-5.002-0003-C01
Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив BG05SFOP001-4.001-0014-C04
„Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” BG16RFOP001-2.001-0050-C02
„Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” BG16RFOP001-2.001-0152-C03
"Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово" BG16RFOP001-2.001-0166-C01
"Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово" BG16RFOP001-2.001-0151-C02
„Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” BG16RFOP001-2.001-0039-C02
Толерантни заедно BG05M2OP001-3.002-0270-C01
Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. BG16RFOP001-8.003-0020-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия" BG16RFOP001-2.001-0008-C03
"Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия" BG16RFOP001-2.001-0025-C02
Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия. BG16RFOP001-2.001-0185-C02
"Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Провадия" BG16RFOP001-2.001-0011-C02
Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр.Провадия BG16RFOP001-2.001-0070-C02
Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия BG05M9OP001-2.004-0054-C02
"ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА" BG05M9OP001-2.002-0026-C02
Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата BG16RFOP001-1.023-0004-C01
Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания BG16RFOP001-1.023-0003-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради” BG16RFOP001-2.001-0022-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0023-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0024-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0027-C02
Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. BG16RFOP001-8.001-0003-C03
Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих BG16RFOP001-1.005-0002-C01
Интегрирана система за градски транспорт на гр.Русе - 2 етап BG16RFOP001-1.005-0001-C02
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ BG05M9OP001-2.004-0041-C04
Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства BG16RFOP001-1.005-0003-C02
Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж BG05M2OP001-3.001-0035-C03
"Правото на труд - право за достоен живот" BG05M9OP001-2.005-0005-C02
"Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги". BG16RFOP001-5.001-0004-C01
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов. BG16RFOP001-1.036-0004-C01
Създаване на нова социална услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" BG16RFOP001-5.002-0006-C02
Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда BG05M9OP001-2.002-0095-C03
Техническа помощ за Община Силистра BG16RFOP001-8.001-0006-C03
Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра BG16RFOP001-5.001-0039-C02
Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра BG16RFOP001-1.031-0006-C01
"ПОДКРЕПА И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА НА ЗВЕНО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГРАД СЛИВЕН" BG05M9OP001-2.002-0206-C03
Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма BG16RFOP001-8.001-0029-C01
Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен BG05M9OP001-2.004-0057-C03
Подобряване на градската среда на Сливен BG16RFOP001-1.015-0002-C01
Интегриран градски транспорт, гр. Сливен BG16RFOP001-1.015-0003-C02
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” BG16RFOP001-5.001-0014-C01
„Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен“ BG16RFOP001-5.002-0015-C01
Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян BG16RFOP001-1.022-0001-C01
Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят BG05M2OP001-3.002-0039-C01
Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово BG05M9OP001-2.005-0048-C04
Звена към ДСП в община Стралджа-2 BG05M9OP001-2.002-0022-C02
Независим живот BG05M9OP001-2.002-0175-C02
"Активен живот" BG05M9OP001-2.005-0047-C02
„Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” BG05M9OP001-2.018-0022-C01
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - II“, включващ сградите: ул. "Хан Аспарух" №3 и №5 и ул. "Радецки" №3Г"; ул. "Любен Каравелов" №69; ул."Минко Радковски" №9; ул."Христо Ботев" № 45 и №47; ул."Стефан Караджа" №1; ул."Незабравка" №5; ул. "Васил Левски" №258; ул. "Васил Левски" №384; ж.к. "Младост", бл.6; ул. "Охрид" №5; ж.к. "Младост", бл.4 BG16RFOP001-2.001-0145-C02
Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1 BG16RFOP001-2.001-0015-C01
Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" №1 BG16RFOP001-2.001-0036-C03
Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №55 и ул. "Любен Каравелов" №42 BG16RFOP001-2.001-0018-C02
Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура BG16RFOP001-1.033-0001-C02
С грижа за теб BG05M9OP001-2.004-0048-C03
„Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище” BG16RFOP001-1.033-0002-C03
Сигурност в общността BG16RFOP001-5.001-0031-C01
Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-8.001-0007-C02
Шанс за нашите деца BG05M9OP001-2.004-0049-C04
ШАНС В ДОМА BG05M9OP001-2.002-0275-C02
Областен информационен център - Хасково BG05SFOP001-4.001-0001-C04
"Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" BG16RFOP001-5.002-0009-C01
Станете част от екипа от професионалисти на ОКИН ФАСИЛИТИ БГ ЕООД BG05M9OP001-1.003-1124-C02
Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост. BG16RFOP002-1.004-0002-C03
Създаване на нови устойчиви работни места в ПАУЪРНЕТ ЕООД BG05M9OP001-1.003-1411-C01
Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев". BG05M2OP001-2.009-0011-C04
На работа в СЕЛМАТИК ЕООД BG05M9OP001-1.003-0796-C02
НОВИ И УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В „СИЕЛА НОРМА“ АД ЗА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА BG05M9OP001-1.003-0332-C01
Модерна палеославистика и медиевистика BG05M2OP001-2.009-0005-C02
Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден BG05M2OP001-2.009-0028-C05
Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика BG05M2OP001-1.002-0019-C03
ДА СБЪДНЕМ МЕЧТИТЕ СИ ! BG05M2OP001-3.002-0004-C06
ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ МЕЧТИТЕ СИ ! BG05M2OP001-3.002-0003-C03
Заедно живеем, учим, успяваме BG05M2OP001-3.002-0104-C03
Възстановяване на Западен парк - представителна част, гр. София BG16RFOP001-1.001-0003-C02
НОВО РАБОТНО МЯСТО - САМОЧУВСТВИЕ И УВЕРЕНОСТ BG05M9OP001-1.003-2421-C02
„Нови работни места в Телевизия Туризъм“ BG05M9OP001-1.003-2977-C02
Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" BG05M2OP001-1.002-0023-C03
„Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“ BG16RFOP001-3.003-0005-C02
ПОВИШАВАНЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА УНСС И ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ИНВЕСТИЦИЯ С МНОГО ИЗМЕРЕНИЯ BG05M2OP001-2.009-0012-C03
Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация BG05SFOP001-5.001-0001-C05
Граждани и бизнес - партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки BG05SFOP001-2.009-0147-C02
Разкриване на 10 работни места и устойчиво подобрение на работната среда във "ФОРЧЪН ЮНИЪН" ООД BG05M9OP001-1.003-1600-C05
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ BG05M2OP001-2.009-0015-C02
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ BG05M2OP001-2.009-0015-C02
Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област BG05M2OP001-3.002-0050-C01
Създаване на нови устойчиви работни места в Цитро ООД BG05M9OP001-1.003-0260-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.