English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000695317 Министерство на здравеопазването България, гр.София, 1000, пл. "Света Неделя" № 5

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2 22.10.2018 6 000 000.00 6 000 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2 01.03.2017 12 000 000.00 12 000 000.00 0.00 662 744.72 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване мониторинга на качеството на питейните води 30.03.2017 10 000 000.00 10 000 000.00 0.00 5 845 443.54 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 1 11.01.2019 200 000.00 200 000.00 0.00 40 000.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
„СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ 22.11.2016 2 500 000.00 2 500 000.00 0.00 2 031 047.85 86 В изпълнение (от дата на стартиране)
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ 28.02.2017 7 000 000.00 7 000 000.00 0.00 2 316 462.08 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ 23.10.2018 163 897 815.62 163 502 132.68 395 682.94 75 385 138.46 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания 09.08.2018 7 000 000.00 7 000 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите. 01.09.2018 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Нови стандарти за социални услуги 14.03.2016 46 В изпълнение (от дата на стартиране)
Експертиза на работоспособността 01.06.2017 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания 17.05.2019 48 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.