English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202093763 СИ ПИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД България, гр.София, 1000, бул. Витоша 25, ет. 4

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на робот за индустриални цели с иновативен софтуер за ръчна, пространствена и отдалечена манипулация BG16RFOP002-1.005-0136-C01
Гътси BG16RFOP002-1.001-0266-C01
Трансфериране на социални иновации във Веда Трейнинг ЕООД BG05M9OP001-4.001-0043-C02
Разработка на иновативна система за измерване на парциални налягания и концентрация на газове - Импулсен йoнизационен манометър BG16RFOP002-1.005-0089-C01
Развитие на управленския капацитет и растеж на ДЖИ ЕНД ВИ ЕООД чрез разработване и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите/ресурсите - Единна система за управление на ресурсите (ERP) и сертифициране по ISO; BG16RFOP002-2.002-0205-C01
Подпомагане развитието на конкурентноспособността , прилагане на нови производствени решения и развитие на иновативния потенциал на Клъстер Мехатроника ООД BG16RFOP002-2.009-0002-C01
Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска BG16RFOP002-1.001-0316-C01
РАЗРАБОТКА НА ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ОТ УСТРОЙСТВА ЗА ТАРГЕТИРАНА МУЛТИМЕДИЙНА РЕКЛАМА С ОБРАЗОВАТЕЛЕН И РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЧРЕЗ ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ АУДИТОРИЯТА BG16RFOP002-1.005-0092-C01
Внедряване на нов тип мобилно приложение с образователен и развлекателен характер за преводна литература BG16RFOP002-1.001-0306-C02
„Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“ BG16RFOP002-1.005-0208-C01
Трансфер и въвеждане на социални иновации в „Ринго 2005 Б“ ЕООД BG05M9OP001-4.001-0076-C02
Внедряване на иновативни практики в предучилищното образование BG05M9OP001-4.001-0045-C02
Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина BG16RFOP002-2.009-0024-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.