English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202093763 СИ ПИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД България, гр.София, 1000, бул. Витоша 25, ет.4, ап.8

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Гътси BG16RFOP002-1.001-0266-C01
Трансфериране на социални иновации във Веда Трейнинг ЕООД BG05M9OP001-4.001-0043-C02
Разработка на иновативна система за измерване на парциални налягания и концентрация на газове - Импулсен йoнизационен манометър BG16RFOP002-1.005-0089-C01
Развитие на управленския капацитет и растеж на ДЖИ ЕНД ВИ ЕООД чрез разработване и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите/ресурсите - Единна система за управление на ресурсите (ERP) и сертифициране по ISO; BG16RFOP002-2.002-0205-C01
Подпомагане развитието на конкурентноспособността , прилагане на нови производствени решения и развитие на иновативния потенциал на Клъстер Мехатроника ООД BG16RFOP002-2.009-0002-C01
Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска BG16RFOP002-1.001-0316-C01
РАЗРАБОТКА НА ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ОТ УСТРОЙСТВА ЗА ТАРГЕТИРАНА МУЛТИМЕДИЙНА РЕКЛАМА С ОБРАЗОВАТЕЛЕН И РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЧРЕЗ ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ АУДИТОРИЯТА BG16RFOP002-1.005-0092-C01
„Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“ BG16RFOP002-1.005-0208-C01
Трансфер и въвеждане на социални иновации в „Ринго 2005 Б“ ЕООД BG05M9OP001-4.001-0076-C02
Внедряване на иновативни практики в предучилищното образование BG05M9OP001-4.001-0045-C02
Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина BG16RFOP002-2.009-0024-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.