English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000024962 Община Сатовча България, с.Сатовча, 2950, с.Сатовча, обл. Благоевград, община Сатовча, ул."Тодор Шопов" №37

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Осигуряване на топъл обяд в община Сатовча 04.05.2015 16 017.13 16 017.13 0.00 16 016.61 5 Приключен (към датата на приключване)
„Социално – икономическа интеграция чрез интегриранни мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча” 19.03.2019 322 167.10 322 167.10 0.00 64 433.40 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Социално – икономическа интеграция чрез интегриранни мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча” 19.03.2019 354 652.57 354 652.57 0.00 70 930.51 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница” 01.08.2019 170 964.32 170 964.32 0.00 34 192.86 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Създаване на Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение 01.02.2016 499 972.00 499 972.00 0.00 472 712.09 21 Приключен (към датата на приключване)
Осигуряване на топъл обяд в община Сатовча 03.05.2016 403 253.50 403 253.50 0.00 324 548.17 44 Сключен
”Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча” 12.06.2018 389 782.34 389 782.34 0.00 311 825.87 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв.35 по плана на с. Сатовча, общ. Сатовча" 16.05.2019 97 148.25 97 148.25 0.00 0.00 36 Сключен
"Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Сатовча" 29.05.2019 1 172 407.53 1 172 407.53 0.00 0.00 36 Сключен

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат 22.05.2018 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
Активни граждани на Община Сатовча 14.01.2019 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
Различни, но заедно 22.08.2016 22 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.