English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
130611906 Сдружение Балкански институт по труда и социалната политика България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе бл. 22, Вх. А, ет. 1

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Компас - активиране за пазара на труда 01.04.2016 220 243.30 220 243.30 0.00 184 277.25 14 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане 01.11.2017 14 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови стандарти за социални услуги BG05M9OP001-3.005-0001-C04

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.