English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
177224179 Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР 18.12.2015 11 068 398.00 11 068 398.00 0.00 7 260 946.82 44 Приключен (към датата на приключване)
Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР 19.01.2016 7 207 778.00 7 207 778.00 0.00 1 502 360.46 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета 25.03.2016 2 225 334.28 2 225 334.28 0.00 518 358.56 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. 25.03.2016 1 384 353.19 1 384 353.19 0.00 297 646.20 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., оценки, проучвания, анализи и др. 11.01.2016 1 523 988.54 1 523 988.54 0.00 597 411.42 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него 21.01.2016 559 354.29 559 354.29 0.00 102 030.92 42 Приключен (към датата на приключване)
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски, данъци и други дължими, според действащото законодателство доплащания, както и допълнителни възнаграждения за служители, работещи в структурите за управление на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 02.01.2019 15 877 939.00 15 877 939.00 0.00 5 630 237.90 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Осигуряване на дейности по информация и публичност на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), оценки и проучвания на ОП НОИР и подготовка за следващия програмен период 13.01.2019 6 751 577.00 6 751 577.00 0.00 1 165 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Укрепване капацитета на УО на ОПНОИР и бенефициентите на програмата и обезпечаване функционирането на УО и Комитета за наблюдение (логистична подкрепа, поддръжка и др.) 21.01.2019 5 432 000.00 5 432 000.00 0.00 1 082 202.35 36 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.