English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203231021 ОФИС ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, Цар Шишман, номер 6

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО” BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01
„ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО” BG05M9OP001-2.018-0030-C01
„ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УСПЕШНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ” BG05M9OP001-4.001-0042-C01
„СИСТЕМЕН ИНТЕГРАЦИОНЕН МОДЕЛ "ДИНКАТА" - ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО” BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01
„СИСТЕМЕН ИНТЕГРАЦИОНЕН МОДЕЛ "ДИНКАТА" - ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО” BG05M9OP001-2.018-0021-C01
"Училище за амбиции - 2" BG05M2OP001-3.002-0139-C02
"АЛТЕРНАТИВИ" BG05M9OP001-2.009-0048-C01
"ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЖЕРТВИТЕ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ" BG05M9OP001-4.001-0132-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.