English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
121026679 "АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА" ООД България, гр.София, 1000, район р-н Сердика, ул. Дунав No 82, ет. 5, ап. 25

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението BG05SFOP001-2.001-0002-C04
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено BG05SFOP001-4.002-0003-C06
Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане BG05M9OP001-4.001-0149-C01
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" BG05SFOP001-4.002-0010-C04
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. BG05SFOP001-2.004-0004-C04
Развитие на управленския капацитет и растеж в КЛУБФЕРБАНД ИТА ООД чрез въвеждане на специализирани услуги, придобиване на международни сертификати и използване на информационни и комуникационни технологии и услуги BG16RFOP002-2.002-0441-C01
"ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ" BG05M2OP001-1.002-0010-C03
Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването BG05SFOP001-3.001-0019-C05
Популяризиране на ОПТТИ чрез аудио-визуални материали, интернет страница и медийно обслужване BG16M1OP001-5.002-0005-C01
Създаване на модели за оптимални административни структури на общините BG05SFOP001-2.001-0008-C02
Подобряване на управленския капацитет и отговорността към околната среда на Нованор ООД BG16RFOP002-2.002-0398-C01
Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив - бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001 BG16RFOP001-8.001-0002-C04
Създаване на устойчиви нови работни места в ТПК „Нов свят” BG05M9OP001-1.003-2981-C01
Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера BG05M9OP001-3.015-0001-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.