English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД България, гр.София, 1527, -, бул. "Княз Александър Дондуков", номер 82, бл.-, вх.-, ет.-, ап.-

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Разкриване на нови работни места в „Максима 13” ЕООД” BG05M9OP001-1.003-0168-C01
ИНТЕГРИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД BG05M9OP001-1.008-2408-C02
Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в "ГАЛИНА-ДИМИТЪР 2" ЕООД BG05M9OP001-1.008-0933-C01
Доставка на IT оборудване за националните експерти, ангажирани при изготвяне на SOCTA BG65ISNP001-5.011-0003-C04
Подобряване условията на труд в "Контраст-94" ЕООД BG05M9OP001-1.008-1514-C02
„Подобряване на материално-техническите условия на дирекция „Координация на програми и проекти” чрез извършване на преустройство и оборудване на ІV-ти етаж в сградата на МТИТС, ул. „Гурко” № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти” - Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” BG16M1OP001-5.001-0016-C02
„Повишаване на безопасността и подобряване условията на труд в шивашки цех на „Олимпиа” ЕООД – село Костенец” BG05M9OP001-1.008-1732-C02
Добри и безопасни условия на труд в Пътища и мостове ЕООД BG05M9OP001-1.008-1815-C03
Иновативен комплексен модел за активно включване чрез обучения, насърчителни мерки за пълноценна заетост и осигурен достъп от Център за специална детска образователна подкрепа BG05M9OP001-2.005-0097-C03
"Няма невъзможни неща" по пътя на активното включване BG05M9OP001-2.005-0049-C03
Подобряване на условията на труд в Ситамекс Гардънс ООД BG05M9OP001-1.008-1278-C02
Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст BG05M9OP001-4.001-0083-C01
По-качествени "зелени" работни места в Център Плей ЕООД BG05M9OP001-1.008-1584-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.