English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203696045 Хюманконсултинг ЕООД България, гр.София, 1000, район р-н Средец, ул. ИВАН ВАЗОВ, бл. 29, вх. Б, ет. 3, ап. 6

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Млад предприемач 20.09.2018 323 597.89 323 597.89 0.00 178 901.92 20 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на гражданското участие в местните политики BG05SFOP001-2.009-0190-C02
Прайд за икономическо развитие ПроИнтЕкс BG16RFOP002-2.009-0046-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.