English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД България, гр.София, 1715, Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Подобрено качество на работните места в ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД и ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД 01.04.2018 249 700.00 249 700.00 0.00 249 425.00 15 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Надграждане качеството на работните места в "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД" BG05M9OP001-1.008-1127-C01
Осигуряване на възможности за заетост и обучение на безработни лица във фирма “Супердок“ ООД BG05M9OP001-1.003-2858-C02
„Разкриване на нови работни места в „Максима 13” ЕООД” BG05M9OP001-1.003-0168-C01
Създаване на условия и възможност за професионална реализация на безработни лица чрез инвестиции в нови работни места BG05M9OP001-1.003-0718-C01
Добри и безопасни условия на труд в "Аксон България" АД BG05M9OP001-1.008-2369-C02
Нови възможности за работа в бижутерски бизнес с традиции BG05M9OP001-1.003-0777-C02
Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в "ГАЛИНА-ДИМИТЪР 2" ЕООД BG05M9OP001-1.008-0933-C01
Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" BG16RFOP002-5.005-0001-C01
Гарантиране здравето и безопасността на заетите в ГОРАИНВЕСТ АД BG05M9OP001-1.008-1867-C02
Подобряване качеството на труд в Деспред АД BG05M9OP001-1.008-1564-C01
Подобряване на работната среда в „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД BG05M9OP001-1.008-0810-C01
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. BG05SFOP001-2.004-0004-C04
„Добри и безопасни условия на труд в МЛ-Консулт-2009 ЕООД" BG05M9OP001-1.008-0370-C01
Инициатива за заетост в перспективна дистрибуторска компания BG05M9OP001-1.003-0873-C01
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца BG05SFOP001-4.001-0024-C02
„Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ BG05SFOP001-4.001-0019-C03
Огледало на детските мечти BG05M2OP001-3.001-0006-C02
ПЪСТРО ЕТНО! BG05M2OP001-3.002-0246-C02
Подобряване условията на труд и безопасността на служителите в „Петров Технолоджи” ЕООД BG05M9OP001-1.008-0991-C01
Добри и безопасни условия на труд в Пътища и мостове ЕООД BG05M9OP001-1.008-1815-C03
„Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение” BG05M9OP001-4.001-0100-C01
КЛЮЧ КЪМ БЪДЕЩЕ BG05M9OP001-2.009-0055-C01
Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието BG16RFOP002-2.009-0018-C01
Подобряване на работната среда в "ТОТАЛ ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ" ООД BG05M9OP001-1.030-0007-C01
Подобряване безопасността и условията на труд в „ТРИМЕКС – ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД” ООД BG05M9OP001-1.008-0741-C03
"Еврократе" BG05M9OP001-4.001-0058-C01
Дигитални умения за малките и средни предприятия в България BG05M9OP001-4.001-0135-C02
По-качествени "зелени" работни места в Център Плей ЕООД BG05M9OP001-1.008-1584-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.