English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000351693 Община Лесичово България, с.Лесичово, 4463, ул. Никола Чочков № 11-13

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
„ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УСПЕШНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ” 19.12.2017 195 570.42 195 570.42 0.00 181 544.03 13 Приключен (към датата на приключване)
Подкрепа за независим живот в община Лесичово 01.12.2015 498 222.94 498 222.94 0.00 427 792.26 25 Приключен (към датата на приключване)
Осигуряване на топъл обяд в община Лесичово 01.10.2015 24 422.92 24 422.92 0.00 24 422.92 7 Приключен (към датата на приключване)
"Осигуряване на топъл обяд в Община Лесичово" 01.09.2016 116 417.55 116 417.55 0.00 99 670.06 40 Сключен
„СИСТЕМЕН ИНТЕГРАЦИОНЕН МОДЕЛ "ДИНКАТА" - ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО” 01.04.2019 500 000.00 500 000.00 0.00 100 000.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
„СИСТЕМЕН ИНТЕГРАЦИОНЕН МОДЕЛ "ДИНКАТА" - ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО” 01.04.2019 383 408.52 383 408.52 0.00 76 681.70 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик“ 08.05.2019 97 573.72 97 573.72 0.00 0.00 36 Сключен
Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1 08.05.2019 1 173 335.09 1 173 335.09 0.00 0.00 36 Сключен

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ 15.02.2018 35 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на топъл обяд в Община Лесичово" BG05FMOP001-3.002-0063-C04

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.