English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД България, с.Стефаново (общ.Радомир), 2414, махала "Дюлгерска"

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД 01.11.2016 59 630.08 59 630.08 0.00 59 610.04 15 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.