English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
129009710 Държавна агенция "Национална сигурност" България, гр.София, 1407, бул. "Черни връх" №45

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Обучение за контраразузнавателна и информационна защита на стратегически обекти 05.10.2017 260 757.00 260 757.00 0.00 144 786.47 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
Създаване на център за изследване на сигурността на КИС на стратегически обекти част от КИ 05.10.2017 2 151 027.00 2 151 027.00 0.00 900 783.74 50 В изпълнение (от дата на стартиране)
Въвеждане на специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация. 11.10.2017 1 466 415.00 1 466 415.00 0.00 596 773.99 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Закупуване на техническо оборудване за изготвянето на анализи за радикализационни процеси 11.10.2017 97 790.00 97 790.00 0.00 39 116.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
Организиране на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти в ДАНС. 06.08.2019 9 622 536.00 9 622 536.00 0.00 0.00 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
Информационни кампании за повишаване на осведомеността за последиците от радикализацията 12.10.2017 54 000.00 54 000.00 0.00 13 500.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.