English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203908982 "ИЗЗИ ПРИНТ" ЕООД България, гр.София, 1612, "Плиска"№19

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на софтуерна платформа за мобилни устройства за качествено обслужване на обитателите на различни типове сгради BG16RFOP002-2.024-0389-C01
Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси BG05M9OP001-4.001-0142-C02
Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане BG05M9OP001-4.001-0149-C01
Разработване на активна въглеродна пяна от алтернативен природен източник (царевичен сироп HFCS) BG16RFOP002-1.002-0429-C03
Развитие на управленския капацитет и растеж в "ЕВРО-ТРЕЙД М" ООД BG16RFOP002-2.002-0346-C01
Развитие на управленския капацитет на Ес Системс ЕООД чрез въвеждане на системи за управление на качеството и околната среда и ИКТ системи за управление на бизнес процесите BG16RFOP002-2.002-0411-C02
Разработване на семантично-обогатен архив за проекти по европейски донорски програми на национално и наднационално ниво BG16RFOP002-1.002-0392-C03
Създаване на икономико-политическо телевизионно предаване BG16RFOP002-2.024-0790-C01
Подобряване процесите на управление и организация на дейността на „Медиа Планинг Груп” ООД и въвеждане на организационни иновации във фирмата BG16RFOP002-2.002-0198-C01
Развитие на управленския капацитет и конкурентоспособността на "Мелън" АД чрез внедряване на международно признати стандарти и въвеждане на ИКТ базирана система за управление на ресурсите (ERP) BG16RFOP002-2.002-0359-C01
Внедряване на единна информационна система за управление на бизнес процесите в Мирвана ООД – гаранция за по-висока конкурентоспособност BG16RFOP002-2.002-0490-C01
"Повишаване конкурентоспособността на „Мирвана“ ООД чрез въвеждане на мерки за енергийно спестяване и високотехнологично оборудване" BG16RFOP002-3.001-0788-C01
Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания BG05M9OP001-2.005-0116-C01
Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД BG16RFOP002-2.002-0347-C01
„Повишаване на безопасността и подобряване условията на труд в шивашки цех на „Олимпиа” ЕООД – село Костенец” BG05M9OP001-1.008-1732-C02
Подобряване на производствения капацитет на Олимпиа ЕООД BG16RFOP002-2.014-0001-C02
Развитие на организационния и управленски капацитет на ТопСистем ЕООД чрез реинженеринг на процесите и въвеждане на ИКТ базирани системи за управление BG16RFOP002-2.002-0254-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.