English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175981664 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ" България, гр.Ботевград, 2140, кв. "Зелин", улица 31-ва 15

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост 16.01.2019 89 183.40 89 183.40 0.00 29 548.80 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подкрепа за предприемачество 02.05.2018 284 147.60 284 147.60 0.00 103 762.34 20 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.