English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
127622102 ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД България, гр.Смядово, 9820, ул. ХАН ОМУРТАГ, номер 5

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Подобряване на енергийната ефективност на “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД 21.08.2017 543 072.00 347 847.88 195 224.12 347 083.24 12 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино BG05M9OP001-2.040-0040-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.