English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203150830 "АЛГОРИТЪМ КОНСУЛТ"ЕООД България, гр.София, 1303, бул. Александър Стамболийски, номер 84 Бизнес център Urban Model, ет.4, ап.офис № 20

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Основна реконструкция на централна пешеходна зона BG16RFOP001-1.010-0002-C02
Основна реконструкция на централна пешеходна зона BG16RFOP001-1.010-0002-C02

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.