English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202950462 Евро Проконсулт Русе ЕООД България, гр.Русе, 7000, СИМЕОН ВЕЛИКИ, номер 2, ет.2, ап.4

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница 06.04.2017 22 Приключен (към датата на приключване)
Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат 07.04.2017 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Отново активни “ 19.04.2017 21 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.