English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
160063112 ПРЕСТИЖ 2007 ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. ИВАН ВАЗОВ, номер 48, ет.2

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Подобряване на енергийната ефективност на Престиж 2007 ЕООД 22.01.2018 325 216.00 235 241.20 89 974.80 231 766.20 14 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нов търговски обект и нови работни места в "Талес 07" ЕООД BG05M9OP001-1.003-0893-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.