English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175259627 "БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД" ООД България, гр.София, 1407, ж. к. Младост 1А, бл.505А, вх.2

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен” BG16RFOP001-7.001-0011-C04
Лот 8 „Път IІІ-904 Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна” BG16RFOP001-7.001-0001-C03
Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+160 до км 17+588.80, с обща дължина 17.429 км, област Враца" BG16RFOP001-7.001-0003-C03
Лот 9 "Път IІІ-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна" BG16RFOP001-7.001-0002-C03
Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София” BG16RFOP001-7.001-0010-C03
Лот 11 "Път II-44 /о.п.Севлиево – В.Търново/ - Севлиево – Драгановци от км 0+000 до 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово" BG16RFOP001-7.001-0006-C03
Лот 2 "Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,200, област София " BG16RFOP001-7.001-0009-C05
Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив” BG16RFOP001-7.001-0015-C05
Лот 13 - "Път ІІ-49 Търговище – Разград от км 9+800 до km 11+832.85 и от km 11+942.87 до km 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград" BG16RFOP001-7.001-0012-C03
Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич” BG16RFOP001-7.001-0005-C03
Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич" BG16RFOP001-7.001-0004-C04
Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово" BG16RFOP001-7.001-0007-C03
Лот 1 „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево-път ІІ-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области Сливен и Ст.Загора ” BG16RFOP001-7.001-0008-C04
Лот 16 „Път II-35 Ловеч -Троян - Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч" BG16RFOP001-7.001-0016-C02
Лот 24 "Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян" BG16RFOP001-7.001-0024-C01
Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали" BG16RFOP001-7.001-0026-C01
Лот 17 „Път IІІ-306 Червен бряг – Чомаковци km 9+715 до km 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“ BG16RFOP001-7.001-0017-C02
Лот 25 Път ІІІ-109 " І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815 с обща дължина 12.287км, област Благоевград BG16RFOP001-7.001-0025-C02
Лот 14 „Път ІІ-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82 , с обща дължина 9.776 км, област Силистра” BG16RFOP001-7.001-0013-C03
Лот 18 „Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,793 км, област Монтана“ BG16RFOP001-7.001-0018-C02
„Верификация на разходите по проекти с бенефициент Управляващия орган на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.” BG16M1OP001-5.002-0009-C01
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради" BG16RFOP001-1.008-0006-C03
Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград BG16RFOP001-1.008-0009-C02
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ BG16RFOP001-1.002-0004-C01
Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово BG16RFOP001-1.016-0003-C03
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2 BG16RFOP001-1.020-0006-C01
Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом BG16RFOP001-1.034-0001-C03
Обновени градски пространства в град Лом BG16RFOP001-1.034-0002-C02
Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора BG16RFOP001-2.001-0067-C03
Подобряване енергийната ефективност на Районно управление "Полиция" - Нова Загора BG16RFOP001-2.001-0042-C02
Подобряване енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора BG16RFOP001-2.001-0030-C02
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център BG16RFOP001-2.001-0175-C02
Подобряване на енергийната ефективност на СОУ "Иван Вазов" - начален етап, гр. Нова Загора BG16RFOP001-2.001-0044-C02
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик BG16RFOP001-1.013-0004-C01
"Подобряване на градска среда в град Перник" чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустрояване на кв.Тева" ; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковец" ; 3. "Мост над река Струма при ул. Струма" BG16RFOP001-1.018-0002-C02
Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов BG16RFOP001-1.036-0003-C01
Подобряване на градската среда на Сливен BG16RFOP001-1.015-0002-C01
Интегриран градски транспорт, гр. Сливен BG16RFOP001-1.015-0003-C02
Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1 BG16RFOP001-2.001-0015-C01
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" BG16RFOP001-2.001-0016-C01
Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково. BG16RFOP001-1.012-0002-C03
Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково BG16RFOP001-3.002-0013-C01
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг BG16RFOP001-2.001-0021-C01
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг BG16RFOP001-2.001-0183-C01
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда "Социална служба" на територията на гр. Червен бряг. BG16RFOP001-2.001-0163-C01
Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община BG16RFOP001-1.001-0001-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.