English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД България, гр.Разград, 7200, бул. „Бели Лом“ №37А

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград 16.01.2017 5 948 844.51 5 948 844.51 0.00 4 101 115.31 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград 30.11.2017 13 563 028.56 8 591 056.88 4 971 971.68 132 682.38 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
Ремонт, обновяване на материално- техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград 29.09.2017 9 897 137.19 9 853 637.19 43 500.00 3 479 939.55 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи 01.12.2017 615 000.00 615 000.00 0.00 230 471.75 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата 02.08.2018 989 999.98 989 999.98 0.00 0.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания 02.08.2018 2 421 999.99 2 421 999.99 0.00 0.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване 01.02.2016 498 556.00 498 556.00 0.00 462 730.52 23 Приключен (към датата на приключване)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград 13.12.2015 314 594.95 314 594.95 0.00 279 390.56 37 Приключен (към датата на приключване)
Осигуряване на топъл обяд в община Разград 04.05.2015 11 914.39 11 914.39 0.00 11 914.37 5 Приключен (към датата на приключване)
Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград 01.07.2016 830 567.00 830 567.00 0.00 664 453.60 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на административния капацитет на Община Разград за изпълнение на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 г. 04.07.2016 106 167.76 106 167.76 0.00 55 658.82 61 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Осигуряване на топъл обяд в Община Разград” 01.06.2016 121 071.50 121 071.50 0.00 97 121.97 43 Сключен
Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Разград през периода 2019 - 2021 г. 01.01.2019 319 900.00 319 900.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр.Разград 08.07.2019 337 969.76 337 969.76 0.00 67 593.95 15 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.