English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
123503218 АЙСИДЖЕН ООД България, гр.София, 1164, р-н Лозенец, ул. ПРОФЕСОР ХАРАЛАМБИ ТАЧЕВ, номер 16

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда 30.05.2018 623 470.00 479 313.00 144 157.00 87 211.33 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.