English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201996987 СКЕЙЛ ФОКУС АД България, гр.София, 1113, бул. „Цариградско шосе“, № 90, бл. Капитал Форт - сграда А, ет. 24

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Технологии на ФОКУС 29.03.2016 1 120 000.00 648 750.00 471 250.00 648 569.00 8 Приключен (към датата на приключване)
Иновации на ФОКУС 23.01.2017 1 014 780.00 739 248.00 275 532.00 739 248.00 10 Приключен (към датата на приключване)
ЛИДЕРСТВО НА ФОКУС 06.03.2017 549 000.00 384 300.00 164 700.00 379 960.00 11 Приключен (към датата на приключване)
Разработване иновативна и интегрирана система за физиотерапия/кинезитерапия „SoFit“ 23.07.2018 561 530.84 414 064.22 147 466.62 165 625.69 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.