English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
176864952 ФОНДАЦИЯ "АДЕЛЕ" България, гр.Шумен, 9700, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 59 ет.7 ап.36

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Еврократе" 01.11.2017 87 044.90 87 044.90 0.00 71 110.09 12 Приключен (към датата на приключване)
РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО В ОБЩИНА КАСПИЧАН 27.12.2018 87 241.32 87 241.32 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
NEETsLAB менторство чрез иновации - мисия възможна BG05M9OP001-4.003-0021-C01
Гласът на децата BG05M9OP001-4.001-0089-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.