English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201127700 ИД ПРИНТ ООД България, гр.София, 1113, БОЖУР, номер 18, ет.1, ап.3

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти BG05M9OP001-4.001-0140-C01
Подобряване качеството на труд в Деспред АД BG05M9OP001-1.008-1564-C01
Бъди ДПВ - Деен, Предприемчив, Вдъхновен - за собствен бизнес BG05M9OP001-1.023-0091-C01
Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия BG05M2OP001-2.009-0023-C02
Създаване на иновативна трикомпонентна, мултиезична, уеб базирана хибридна платформа за разработка, експлоатиране и дистрибуция на интерактивно електронно обучително съдържание и предоставяне на нови услуги в сферата на електронното обучение и управлението на знанията. BG16RFOP002-1.002-0144-C01
Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги BG05M9OP001-1.003-1175-C03

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.