English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
112030073 "Елмет" ЕООД 2 776 066.97 0.00
201759073 "ЕЛФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 173 220.07 120 534.02
205255895 "ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018" ЕООД 1 232 270.33 0.00
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД 1 199 954.00 196 799.06
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД 1 650 000.00 455 000.00
201655637 "ЕРЕНДЖИ ГРУП" ООД 2 135 931.85 27 186.37
120509575 "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова" ЕООД 1 324 028.64 0.00
200085344 "ЕСТРЕЛ" ЕАД 2 1 352 645.60 495 600.00
205150358 "Еф Ем Ел" ООД 1 249 444.00 0.00
201381823 "Живот без болка" ЕООД 1 100 886.52 88 065.82
103765686 "ЗАЛИВА 47-СП" АД 1 100 292.80 93 203.09
203972814 "Зарев, Георгиев и партньори" ООД 1 138 426.96 87 135.88
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД 1 792 000.00 470 337.50
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 100 367.92 100 365.73
101749128 "Зенит-357" ЕООД 1 186 548.00 168 656.92
101757623 "Зора-ЕС" ЕООД 1 199 987.20 189 445.02
203420011 "ИЗБИРАМ.БГ" ЕООД 1 308 580.80 0.00
205237731 "Изобретатели Откриватели Новатори" ООД 1 249 400.00 0.00
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД 1 80 173.30 74 751.23
204975642 "ИНЕКС-Програма" ООД 1 245 270.00 0.00
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД 1 97 528.00 48 764.00
101655433 "ИНОВА БМ" ООД 1 227 665.40 0.00
204923695 "Иновативни системи за таксуване" EООД 1 245 530.76 0.00
205279456 "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ" ООД 1 242 715.78 0.00
204938971 "ИНОВАТИВНИ ЦИФРОВИ СИСТЕМИ" ЕООД 1 233 750.00 0.00
Страница (8/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.