English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Тутракан

Идентификация

BG16M1OP002-1.003-0001-C01
Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК
КФ ==> Околна среда
16.03.2016
16.03.2016
30.06.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът съответства на принципите и нуждите, дефинирани в „Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България в периода 2014-2023г.” и Плана за действие към нея и включва дейности, които изпълняват мерките предвидени в тях. Концепцията на съдържанието на проектното предложение отразява последователност и устойчивост при прилагане на приоритетите по провеждане на политиката в отрасъл ВиК, осъществените мероприятия и натрупания опит в изминалия програмен период 2007-2013 г. Дейностите по проекта предвиждат анализи и действия за внедряване на добри международни практики при управление и развитие на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги, мероприятия по повишаване на институционалния капацитет за контрол, управление и планиране на ВиК отрасъла, повишаване на ефективността и осигуряване на устойчивост, изпълнение на установените задължения на Министерство на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за водите, свързани със създаването на специализирани информационни системи, подкрепа за дефиниране на промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба, възможности за финансовата жизнеспособност на отрасъла в дългосрочен аспект и др.
	Предвижда се проектните дейности да се осъществяват паралелно с изпълнението на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране” в отрасъл ВиК, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), като се следват общите принципи за осигуряване на устойчивост на реформата в отрасъла, ефективно усвояване на безвъзмездния финансов ресурс и изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020 г.
Дейности
 • Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК: Основната цел на дейността е доразвиване на мерки, залегнали в Плана за действие на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България в периода 2014-2023 г., и изпълнението на предварителните условия за усвояването на средствата от ЕСИФ в периода 2014-2020 г. в сектор „Води“. Дейността ще подпомогне създаването на условия и механизми за постигане на финансова устойчивост на ВиК отрасъла, оптимизиране на капиталовите и оперативните разходи, за да се смекчи въздействието им върху цените. Същите ще бъдат в три основни области и ще включват: 1.Развитие на отрасъл ВиК чрез: • Подпомагане прилагането на методиката за определяне границите и товарите на агломерациите; • Разработване на План за действие за финансиране, експлоатация, поддръжка и мониторинг на индивидуалните и други подходящи системи; • Сравнителен анализ на ВиК операторите за подобряване на качеството на ВиК услугите; • Преглед на добрите практики за измерване на консумацията на вода; • Подкрепа за решаване на предизвикателствата, свързани с финансиране на отрасъла от държавата и ОПОС и спазване на законодателството на ЕК в областта на държавните помощи; • Разработване на механизъм за задържане на част от приходите от ВиК услуги за бъдещо реинвестиране в отрасъл ВиК във връзка с изпълнението на предварително условие 6.1; • Подкрепа за решаване за предизвикателствата, свързани с управлението на утайките от ГПСОВ; • Подпомагане прилагането на указанията за преоценка на ВиК активите. 2.Разработване на стратегия за финансиране на отрасъла в средносрочен и дългосрочен аспект и подходящи механизми за намаляване на въздействието върху цените. 3.Укрепване на капацитета за регулиране на предоставяните ВиК услуги: • Подпомагане на КЕВР за прилагане на резултатите от Функционалния анализ, изготвен по проект, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; • Изготвяне на указания за преглед на бизнес плановете за периода 2017-2021 г.; • Изготвяне на механизъм за мониторинг на прилагането на изменената регулаторна рамка.
 • Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС): ЕИС за ВиК услугите, дефинирана в чл.198р от Закона за водите е система, която обслужва всички операции свързани с поддържане, използване, актуализиране и работа с регистъра на ВиК операторите и асоциациите по ВиК. Предвидено е в ЕИС да се събират, въвеждат и съхраняват данните от Регионалните генерални планове (РГП) за ВиК (чл.198и от Закона за водите), инвестиционните програми (ИП) към тях, прединвестиционни проучвания, ниво на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги, разрешителни, данни за ВиК системите, бизнес плановете на ВиК операторите, състав и организационна структура на ВиК операторите и други данни. Дейностите ще включват проект на структура на базата данни и проект на функционалност и интерфейс, дигитализиране и структуриране на данните, доставка на софтуер, хардуер, лицензи и система за управление на базата данни, внедряване на системата, гаранционна поддръжка и обучение. ИС на ВСС, дефинирана в чл. 178, ал. 1, т. 2 от Закона за водите ще съдържа информация и данни за вида на съоръженията, местоположението им, собствеността им, оператор, предоставени права за стопанисване, поддържане и експлоатация, технически параметри и други. Целта на системата е да осигури ефективна структура на данните за водностопанските системи и съоръжения, базирана на съвременна гео-информационна сървърна технология, с възможности за интегриране, справки, анализи и разпространение на информация за рационалното използване и управление на ВиК инфраструктурата в Република България. Дейностите ще включват проектиране структурата на системата, проектиране, поддържане на база данни и импорт на данни, гаранционна поддръжка и обучение, както и доставка на софтуер, хардуер, лицензи и система за управление на базата данни. Двете системи се проектират като свързани с възможности за обмен на данни. Ползватели на системите ще са специализираните дирекции от МРРБ, МОСВ, асоциациите по ВиК в областните администрации, ВиК операторите, НЕК ЕАД – предприятие „Язовири и каскади“, МЗХ - „Напоителни системи“, ДАМТН, КЕВР, МЗ, които се предвижда да имат права за ползване, промени, въвеждане на данни, както и изготвяне на справки, карти и анализи. До системите ще се дадат ограничени права за ползване до отделни слоеве информация, без възможност за промени на гражданите. В рамките на проект "Подпомагане реформата в отрасъл ВиК", финансиран от ОПОС 2007-2013 г. бяха изготвени технически задания за разработване и внедряване на двете информационни системи и регистъра, които след актуализация ще бъдат използвани за възлагането им по текущата дейност.
 • Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК: Дейността има за цел да развие и надгради институционалния капацитет за планиране, управление и развитие на ВиК системите и осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво развитие на отрасъла при спазване на екологичните стандарти на ЕС на заинтересованите страни в отрасъл ВиК, сред които: • асоциациите по ВиК; • публичните институции; • ВиК операторите; • неправителствения сектор и др. Ще бъдат проведени серия от общи и специализирани информационни събития, в рамките на които чрез тематични семинари, работни посещения, демонстриране на добри практики в управлението, финансирането и развитието на ВиК инфраструктурата, и други съпътстващи дейности, свързани с повишаване институционалния капацитет на представителите на заинтересованите страни. Някои от областите, за които към момента са идентифицирани нужди са: • осчетоводяване и отчитане на инвестиции в публични активи, • работа с регистър на публичните ВиК активи • работа с регистър на жалбите, • ефективен контрол и управление на договорите за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги, • прилагане на актуалната регулаторна нормативна уредба, • въвеждане на мерки за ефективност на ВиК услугите и инфраструктурата, • международен опит и добри практики в планиране, реализиране на инвестиции и поддръжка на ВиК инфраструктура, както и в управлението на ВиК услугите и инфраструктурата, и др. Темите са резултат от натрупания опит в процеса на прилагане на реформата в отрасъл ВиК, цялостното разбиране за развитието на ВиК инфраструктурата и услугите, както и обективните нужди от допълнително запознаване с изисквания, методики, практики и процедури, свързани с управлението на отрасъла и предоставяне на услугите.
 • Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба: Дейността има за цел подпомагане на МРРБ за осигуряване ефективност и устойчивост на инвестициите и реформата във ВиК отрасъла чрез предоставяне на становища, анализи и документи, свързани с управление на активите, предоставяне на услугите и развитие на ВиК системите. Консултантските услуги ще включват • правно тълкуване на действащото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води при възникване на правни казуси по прилагането им, • подкрепа за дефиниране на промени в нормативни актове и стратегически документи свързани с отрасъл ВиК, сред които:  Закона за водите,  Закона за устройство на територията,  Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи,  Правилника за дейността на асоциациите по ВиК и др., • Във връзка с въвеждането на договорна рамка на управление на публичните ВиК системи и съоръжения ще бъдат подпомогнати процеси като-  договорни условия,  финансови анализи и модели,  провеждане на процедури по вписване, обединяване и отписване на дружества,  изготвяне на юридически и финансови становища във връзка с договорната рамка,  методически указания и др.
 • Организация, управление и публичност на проекта: За изпълнението и администрирането на проекта ще се сформира екип за управление (ЕУП) към МРРБ. Към ЕУП ще бъде нает 1 бр. външен експерт ( координатор ). Останалите членове на Екипа за управление на проекта (ЕУП) ще бъдат служители от администрацията и специализирани дирекции на МРРБ. Всички разходи по управлението на проекта - включително разходи за възнаграждения и осигуровки на ЕУП, разходи за командировки и разходи за консумативи, оборудване, разходи за обучения и участия в мероприятия и др. за нуждите на ЕУП - са в рамките на предвидените по проекта разходи за организация и управление. Екипът за управление на проекта ще осъществява следните дейности: управление на целия проектен цикъл; координация на взаимоотношенията между бенефициента и УО на ОПОС, и бенефициента и подизпълнителите по проекта; подготовка на тръжна документация по ЗОП и техническите задания и участие в комисии за оценка на оферти, включително и чрез използване на външни експерти; предоставяне на инструкции и насоки към избраните подизпълнители относно специфичните изисквания на ОПОС 2014-2020 и контрол на изпълнението на сключените договори; подготовката на всички доклади за напредъка и искания за плащане в съответствие с плана за обществени поръчки по проекта; мониторинг на качеството на изпълнението чрез осъществяване на проверки на място на подизпълнители; спазване на всички приложими нормативни актове и практики в областта на доброто финансово управление и държавните помощи. Предвижда се и привличане на външни експерти, както и експерти от други ведомства, при подготовка на тръжна документация за процедури по ЗОП, за участие в оценителни комисии и работни групи за приемане на работата по различните проектни дейности. За нуждите на ЕУП ще бъде разработен модул „Управление на проекти“ към Информационна система за управление на съдържанието на МРРБ за нуждите на ЕУП, чрез който ще се съхранява голяма по обем он-лайн информация и извършва обмен на данни с УО на ОПОС 2014-2020 г., ИСУН, ИА ОСЕС, Сметна палата и др. (в зависимост от нуждите им и предоставените им права). Дейността предвижда реализиране на популяризиращи мерки за информация и публичност, съгласно изискванията на ОПОС. 2014-2020 Предвижда се отпечатване и разпространение на оптимален набор от информационни материали, насочени към следните основни целеви групи: АВиК; ВиК оператори; държавни институции, ангажирани в управлението на водностопанската инфраструктура и общини; НПО, научни институции, граждани, работещи по опазване на водните ресурси и развитие на водната инфраструктура и медии. В рамките на проекта ще бъдат разработени и разпространени и набор от рекламни материали, които ще популяризират приноса на ОПОС и ЕС в осъществяването на проектните дейности. В рамките на дейността се предвижда и публикуване на: поне 10 бр. платени публикации и прес-съобщения в национални и регионални медии, както и на поне 10 бр. електронни съобщения на уебсайта на МРРБ с информация за проектните дейности и резултати. В допълнение, ще бъдат проведени 1 встъпителна прес-конференция/публична среща, 3 бр. междинни публични събития и 1 бр. заключителен семинар с представители на централната и местната власт, АВиК, ВиК операторите, НПО, научни среди и медии, за представяне на междинните и окончателните резултати по проекта и търсене на обратна връзка в процеса на реализация на проектните дейности.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Разработен регистър, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Разработени информационни системи, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Представители на заинтересовани страни, участвали в информационни събития, срещи и обучения, организирани в изпълнение на проекта, Целева стойност: 210.00, Достигната стойност: 323.00
Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 10.00

Финансова информация

15 378 161.00 BGN
15 378 161.00 BGN
5 638 608.94 BGN
85.00 %
 • [1] Управление на водите и опазване на питейната вода (включително управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 13 071 436.85 2 306 724.15 0.00 15 378 161.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 13 071 436.85 2 306 724.15 0.00 15 378 161.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Осъществяване функциите на координатори на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“; Обособена позиция № 2 - проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”., Стойност: 216 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 - проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ с три обособени позиции: - обособена позиция № 1 - „Доставка на канцеларски материали“; - обособена позиция № 2 - „Доставка на нерециклирана копирна хартия“; - обособена позиция № 3 - „Доставка на картон“, Стойност: 2 125.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали“
 • Обособена позиция 2: „Доставка на нерециклирана копирна хартия“
 • Обособена позиция 3: „Доставка на картон“
Предмет на предвидената процедура: Техническо обезпечаване на екипите за управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“: -Обособена позиция 1: Доставка на компютърно оборудване и периферни устройства по проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“; Обособена позиция 2: Доставка на компютърно оборудване и периферни устройства по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“; Обособена позиция 3: Доставка на електронна техника по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“; Обособена позиция 4: Архивно обзавеждане по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“; Обособена позиция 5: Консумативи по проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“; Обособена позиция 6: Консумативи по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“; , Стойност: 35 170.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2: Доставка на компютърно оборудване и периферни устройства по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 3: Доставка на електронна техника по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 4: Архивно обзавеждане по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 6: Консумативи по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“
Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, в осем обособени позиции, Стойност: 168 167.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 - „Информационни печатни материали” по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 4 - „Презентационни рекламни материали” по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 7 - „Информационни печатни материали” включени в списъка по чл. 12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 8 - „Презентационни рекламни материали” включени в списъка по чл. 12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”
Предмет на предвидената процедура: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции", Стойност: 1 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Велико Търново, Габрово и Търговище, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: подпомагане на асоциациите по ВиК в областите София, Кюстендил и Монтана, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Плевен, Пазарджик и Ловеч, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: оказване на правно-консултантска и техническа подкрепа на МРРБ за изготвяне на становища, анализи, документи и предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани с развитието и управлението на ВиК отрасъла
Предмет на предвидената процедура: „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати: Обособена позиция № 1 - „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ – организиране на информационни събития; Обособена позиция № 2 - „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ – изготвяне на публикации; Обособена позиция № 3 - „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ – организиране на информационни събития; Обособена позиция № 4 - „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ – изготвяне на публикации.“ , Стойност: 181 750.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 - „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ – организиране на информационни събития
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 4 - „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ – изготвяне на публикации
Предмет на предвидената процедура: „Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции: ОП № 1: Дефинир., организир. и пров. на обуч. за надграждане капацитета на служ., ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прил. на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отр. ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и усл.; ОП № 2: Дефинир., организир. и пров. на семинари за надграждане капацитета на служ., ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прил. на актуалната нормативна, дог. и регулаторна рамка в отр. ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и усл.; ОП № 3: Дефинир., организир. и пров. на раб. посещения в страни-членки на ЕС на служит., ангажирани в отрасъл ВиК за обмяна на опит и добри практики при управ. на ВиК инфраструктурата и предоставяне на ВиК усл.; ОП № 4: Организир. и пров. мероприятия (демонстрации) на добри инженерни практики, вкл. и представ. на инсталация/макет и 3D визуализация, свързана с функц. на ВиК инфрастр. и ВиК усл.“ , Стойност: 1 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Дефиниране, организиране и провеждане на обучения за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Дефиниране, организиране и провеждане на семинари за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Дефиниране, организиране и провеждане на работни посещения в страни-членки на ЕС на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК за обмяна на опит и добри практики при управление на ВиК инфраструктурата и предоставяне на ВиК услугите
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4: Организиране и провеждане мероприятия (демонстрации) на добри инженерни практики, включително и представянето на инсталация/макет и 3D визуализация, свързана с функционирането на ВиК инфраструктурата и ВиК услугите
Предмет на предвидената процедура: „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за логистично обезпечаване на участие в мероприятия за изграждане на капацитет в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 - Логистично обезпечаване на членове на Екипа за управление на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК” и на работни групи по изпълнението на проектните дейности за участието им в мероприятия за изграждане на капацитет, свързани с изпълнение на дейностите по Проекта; - Обособена позиция № 2 - Логистично обезпечаване на членове на Екипа за управление на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ и на работни групи по изпълнението на проектните дейности за участието им в мероприятия за изграждане на капацитет, свързани с изпълнение на дейностите по Проекта” , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: - Обособена позиция № 2 - Логистично обезпечаване на членове на Екипа за управление на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ и на работни групи по изпълнението на проектните дейности за участието им в мероприятия за изграждане на капацитет, свързани с изпълнение на дейностите по Проекта”
Предмет на предвидената процедура: Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите“ Обособена позиция № 2 – „Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“., Стойност: 5 103 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – „Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – „Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.