English

Подизпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
200463573 "Нюлевъл Архитектс" ООД 1
104688673 "ОНИКС-2007"ООД 1
203810958 "Паралакс Студио" ЕООД 1
202551883 "Пе енд Пе инженеринг" ЕООД 2
175447525 "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД 1
813087785 "Планекс" ЕООД 1
114597955 "ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС" ЕООД 3
202663206 "Прометгруп" ЕООД 1
203728443 "Профпроект България" ЕООД 4
109514961 "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ" ООД 1
831615056 "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД 1
101002642 "РМА-СТРИМОН" ООД 1
203651833 "СтБ ПРОЕКТ" ЕООД 1
U74140UP2006PTC032249 "Стончли Мениджмънт енд Систъм Сървисиз Прайвит Лимитид" 1
200445073 "Тектоник студио" ЕООД 1
115065720 "Терма Експерт Плюс" ООД 1
102130456 "Термал инженеринг" ООД 1
176299200 "ТПО-Варна-Център за проучване, проектиране и бизнес осигуряване" 1
130608148 "Трансконсулт-22" ООД 1
831766802 "ТРИ-ЕС" ЕООД 1
127588582 "ХАС СТРОЙ" ЕООД 1
127588582 "ХАС-СТРОЙ" ЕООД 2
131504394 "ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 1
105563637 EТ Енефект-Наташка Николова 8
CY10190680J T.G. T-Gate Ltd 1
Страница (2/9):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.