English

Проектни предложения

Общо

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Общ брой подадени проектни предложения Обща стойност на всички подадени проектни предложения Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) Обща стойност на подадените проектни предложения Собствено финансиране (в лева) Общ брой одобрени проектни предложения Общ брой проектни предложения в резервен списък Общ брой отхвърлени проектни предложения
11 2 118 693.26 1 243 246.07 875 447.19 0 0 0

Проектни предложения

Номер на процедура Име на процедура Брой подадени проектни предложения Обща стойност на подадените проектни предложения Стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) Стойност на подадените проектни предложения Собствено финансиране (в лева) Брой одобрени проектни предложения Брой проектни предложения в резервен списък Брой отхвърлени проектни предложения
BG06RDNP001-19.092 Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" 11 2 118 693.26 1 243 246.07 875 447.19 0 0 0

Забележки:

Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).