English

Проектни предложения

Общо

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Общ брой подадени проектни предложения Обща стойност на всички подадени проектни предложения Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) Обща стойност на подадените проектни предложения Собствено финансиране (в лева) Общ брой одобрени проектни предложения Общ брой проектни предложения в резервен списък Общ брой отхвърлени проектни предложения
6 831 212.40 559 615.58 271 596.82 4 0 0

Проектни предложения

Номер на процедура Име на процедура Брой подадени проектни предложения Обща стойност на подадените проектни предложения Стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) Стойност на подадените проектни предложения Собствено финансиране (в лева) Брой одобрени проектни предложения Брой проектни предложения в резервен списък Брой отхвърлени проектни предложения
BG06RDNP001-19.173 Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" 6 831 212.40 559 615.58 271 596.82 4 0 0

Забележки:

Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.