English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
176654683 Фондация "Градивност" България, гр.Велинград, 4600, ул. "Банска" №8
 • България
Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация "Градивност" 209 790.15 209 790.15 0.00 30 000.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
175841858 ФОНДАЦИЯ "ДЕЧИЦА" България, гр.София, 1404, бул. П.ТОДОРОВ бл. 3 вх.Е ет.2 ап.99
 • България
"Искам (сам) да летя" 68 437.60 68 437.60 0.00 25 845.79 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121893100 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ" България, гр.София, 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 101
 • България
Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила 222 222.00 199 999.80 22 222.20 109 692.09 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
121893100 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ" България, гр.София, 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 101
 • България
Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели 222 000.00 199 800.00 22 200.00 49 950.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
121893100 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ" България, гр.София, 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 101
 • България
Граждани и бизнес - партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки 64 838.36 64 838.36 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175807959 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ" България, гр.Русе, 7000, ул. “Фердинанд” № 3А, ет. 3, офис 7-8
 • Разград
 • Русе
Активни - право с дългосрочен ефект 303 189.61 303 189.61 0.00 283 477.29 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
175807959 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ" България, гр.Русе, 7000, ул. Фердинанд № 3 А, ет.3, офис 7-8
 • Русе
Лаборатория за успех 252 522.00 252 522.00 0.00 153 177.73 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176230179 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ" България, гр.София, 1407, ж.к ХЛАДИЛНИКА ул. КИШИНЕВ № 1 ет.2 ап.15
 • България
„Граждански контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система" 99 006.22 99 006.22 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121425094 ФОНДАЦИЯ "ЕКИП" България, гр.София, 1013, жк Западен парк бл.75
 • Стралджа
"Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа. 334 420.00 334 420.00 0.00 227 343.86 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
176170045 ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ" България, гр.Ямбол, 8600, жк. Златен рог, бл. 30, вх. Д, ет. 3, ап. 94
 • Територията на ЕС
HopOnHopOffice 199 980.00 199 980.00 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
176170045 ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ" България, гр.Ямбол, 8600, ж.к. Златен рог, бл. 30, вх. Д, ет. 3, ап. 94
 • България
Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията 89 964.00 89 964.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176468967 ФОНДАЦИЯ "ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" България, гр.София, 1113, бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД №18, ет.5-офисен, офис 507
 • България
Активиране на неактивни младежи чрез устойчиво партньорство между Фондация „За интелигентен растеж“, „Секюрити холдинг“ АД и „Хенди – тел“ ЕООД 391 054.56 391 054.56 0.00 0.00 14 Прекратен (към дата на прекратяване)
175560042 ФОНДАЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ" България, гр.София, 1336, 27-МО СОУ СПОРТНА ЗАЛА
 • България
Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение 51 116.40 51 116.40 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175670325 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" България, гр.София, 1000, ул. Леге 15, ет. 3
 • България
Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство 89 867.84 89 867.84 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
177084485 Фондация "Институт за изследване на промяната" България, гр.София, 1000, Бул. Витоша № 25, ет. 3, ап. 6
 • Територията на ЕС
Въвличане на работодателите към подобряване на условията на труд и увеличаване броя на заети лица с увреждания 182 403.63 182 403.63 0.00 36 480.73 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
176616298 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО" България, гр.Златица, 2080, ул. НЕНО ГУГОВ № 8
 • България
Нови хоризонти за безработни, неактивни и заети лица, в Югозападен район чрез предоставяне на услуги и обучения по предприемачество и бизнес 140 140.00 140 140.00 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
831344929 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА" България, гр.София, 1142, бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 10 ет.2
 • гр.София
Върховенство на закона и икономически растеж 84 036.90 84 036.90 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
177007161 Фондация "Институт за право и правосъдие" България, гр.Хасково, 6300, бул. България, № 142, вх. А, ет. 1
 • България
Фондация "Институт за право и правосъдие" - ефективен партньор за реформирана съдебна система. 80 073.17 80 073.17 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
175464026 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА" България, гр.София, 1618, ж.к. ОВЧА КУПЕЛ ,ул. 672-ра , № 3 А
 • Горна Малина
Училище за успех - Модел за образователна интеграция, основан на силните страни 195 594.08 195 594.08 0.00 105 550.68 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
175464026 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА" България, гр.София, 1618, ж.к. ОВЧА КУПЕЛ ,ул. 672-ра , № 3 А
 • България
И аз мога 137 118.78 137 118.78 0.00 0.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
175459748 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРАВОТО" България, гр.София, 1164, бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 78 ет.4
 • гр.София
„Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ 88 129.27 88 129.27 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176889119 ФОНДАЦИЯ "ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1504, общ. СТОЛИЧНА, ул. МАРИН ДРИНОВ № 13, ет.1
 • България
Блокчейн доверие между гражданите и управлението на Столична Община 89 990.90 89 990.90 0.00 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
813145053 ФОНДАЦИЯ "КАРИН ДОМ" България, гр.Варна, 9010, М-СТ СВЕТИ НИКОЛА ВИЛА СТАНЧОВ
 • гр.Варна
Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация 218 421.13 218 421.13 0.00 116 084.12 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
175803583 Фондация "Каузи" България, гр.София, 1324, ж.к. Люлин, бл. 105, вх. Г, ет. 3, ап. 84
 • Югозападен
ПОВИШАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ – ПЪТ КЪМ АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 110 757.24 110 757.24 0.00 22 469.11 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
147129921 ФОНДАЦИЯ "КЛАДАРА" България, гр.Бургас, 8000, к.к. Слънчев бряг, кв. Пясъците, бл. 7
 • Територията на ЕС
Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст 106 566.00 106 566.00 0.00 98 414.43 12 Приключен (към датата на приключване)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.