English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
204077149 "Веджи Фрост" ООД България, гр.Плевен, 5800, Цанко Церковски № 16, ет. 4
 • гр.Долни Дъбник
Подпомагане на организация на производители "Веджи Фрост" ООД, чрез безвъзмездна финансова помощ по Мярка 9. 551 134.45 551 134.45 0.00 0.00 37 Сключен
204603414 "ВЕЛИНФИШ" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Балкан" № 1, ет. 4, ап. 31
 • гр.Белица
Създаване на „Предприятие за преработка на риба” в УПИ II-2, кв. 1, местност „Гарата”, землище на гр. Белица, Община Белица, Област Благоевград 1 095 229.48 547 614.74 547 614.74 0.00 18 Сключен
200117781 "Венеция - 08" ООД България, гр.Перник, 2300, ул. Русе № 27
 • гр.Перник
Нов шанс за безработните хора 185 385.36 185 385.36 0.00 185 385.36 15 Приключен (към датата на приключване)
205262138 "Вент Инженеринг" ООД България, гр.Шумен, 9700, бул. "Симеон Велики" № 69, вх. Б, ет. 3, ап. 24
 • гр.Каспичан
Насърчаване на предприемачеството във "Вент Инженеринг" ООД 250 000.00 200 000.00 50 000.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
104585972 "ВИКТОРИ-2000" ЕООД България, гр.Свищов, 5250, ул." Г. С. Раковски", номер 32
 • гр.Свищов
"Ресурсна ефективност във "Виктори 2000 ЕООД" 914 900.00 550 430.00 364 470.00 220 172.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
813151227 "Вилмар Контрол" ООД България, гр.Варна, 9000, ул. "Братя Георгиевич" № 33, ет. 1
 • гр.Варна
Разширяване дейността на "Вилмар Контрол" ООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица 162 500.37 162 500.37 0.00 132 099.08 20 Приключен (към датата на приключване)
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД България, гр.Русе, 7002, ул. "Независимост" No 2
 • гр.Разград
Подкрепа за създаване на нови работни места във "Вип контакт" ООД 154 370.97 154 370.97 0.00 143 799.15 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД България, гр.София, 1408, гр. София; Район р-н Триадица; Квартал "Иван Вазов"; бул. "Витоша" № 137; ет. 1, офис 3
 • България
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „ВИП професионално почистване“ ЕООД 173 689.00 173 689.00 0.00 163 103.60 12 Приключен (към датата на приключване)
107031266 "ВИП" ООД България, гр.Севлиево, 5400, ул. ИВАН ПРЕСНАКОВ, номер 4
 • гр.Севлиево
Подобряване условията на труд във "ВИП" ООД 387 103.00 387 103.00 0.00 380 768.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201594942 "ВКУСНИ ПОДПРАВКИ-2011" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул.ГЕН.ВЛАДИМИР ВАЗОВ, номер 12, вх.Б, ет.3, ап.8
 • България
"Ново социално предприятие - нов шанс за социално и професионално интегриране на лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда" 99 988.00 99 988.00 0.00 56 399.18 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201611594 "Влаяна" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, район р-н Централен Подлез - Централна гара, обект 06
 • гр.Пловдив
Осигуряване на заетост и достоен труд във "Влаяна" ЕООД 113 663.36 113 663.36 0.00 113 061.35 15 Приключен (към датата на приключване)
203708095 "Воденичаров и син" ООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. "Павел Хаджи Симеонов" 57
 • гр.Панагюрище
Подобряване работната среда в предприятие "Воденичаров и син" ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 57 200.00 57 200.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
827184123 "Водоснабдяване и канализация - Русе" ООД България, гр.Русе, 7000, ул. "Добруджа" №6
 • Русе (BG323)
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД 131 783 167.65 95 873 605.70 35 909 561.95 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
815123415 "Водоснабдяване и канализация ЕООД" Видин България, гр.Видин, 3700, ул."Широка", 18
 • гр.Видин
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин 23 653 635.80 17 937 564.47 5 716 071.33 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
830166530 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Смолян България, гр.Смолян, 4700, ул. П.Р.СЛАВЕЙКОВ 2
 • Смолян
"Интегриран воден проект на агломерация Смолян" 91 315 975.97 68 236 106.39 23 079 869.58 682 361.06 53 В изпълнение (от дата на стартиране)
115010670 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив България, гр.Пловдив, 4006, бул. "Шести септември" № 250
 • Пловдив (BG421)
"Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 137 830 825.33 97 480 851.19 40 349 974.14 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
828050351 "Водоснабдяване и канализация" ООД, Силистра България, гр.Силистра, 7500, ул."Баба Тонка" №19
 • Силистра (BG325)
Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "ВиК" ООД Силистра 79 364 379.48 59 442 622.45 19 921 757.03 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
205228981 "Войводи 2018" ООД България, гр.Сливен, 8800, Самуиловско шосе № 22
 • България
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
103790974 "Волан" ЕООД България, гр.Аксаково, 9154, ул. ТРАКИЯ 11
 • гр.Варна
Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна 320 982.70 320 982.70 0.00 265 852.47 15 Приключен (към датата на приключване)
101664852 "ВОЛОВАР" ООД България, с.Кочан, 2955, ул. "Васил Левски" №29
 • с.Кочан
"Нови възможности за квалификация и устойчива заетост за безработни и неактивни лица чрез разкриване на нови работни места във "ВОЛОВАР" ООД" 171 819.34 171 819.34 0.00 171 013.85 17 Приключен (към датата на приключване)
102843032 "Врънгови" ООД България, гр.Бургас, 8000, гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Китен“ №26А
 • гр.Бургас
Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "Врънгови" ООД 505 316.89 353 721.81 151 595.08 352 849.00 17 Приключен (към датата на приключване)
204830038 "Върджин Аналист" ЕООД България, гр.Плевен, 5803, „Георги Сава Раковски” No 48
 • гр.Монтана
Насърчаване на предприемачеството във "Върджин Аналист" ЕООД 249 999.00 199 999.20 49 999.80 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204308780 "ГАБИ 27" ЕООД България, гр.София, 1000, район Възраждане, ул."Трапезица" №2
 • България
Развитие на социалното предприемачество и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи - "GABI 27" ЕООД. 283 212.38 283 212.38 0.00 170 894.18 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
108077964 "ГАЛЕНИТ" АД България, гр.Кърджали, 6600, ул. РЕПУБЛИКАНСКА No 83
 • гр.Кърджали
Обучения за заети лица в "ГАЛЕНИТ" АД 54 800.00 27 400.00 27 400.00 27 400.00 12 Приключен (към датата на приключване)
175044588 "ГАЛТЕКС 2006" ООД България, гр.София, 1404, район р-н Триадица Твърдишки проход No 23, ет. 1, ап. 4
 • България
Придобиване на професионална квалификация и общуване на чужд език на заетите лица в "Галтекс 2006" ООД 119 020.00 119 020.00 0.00 119 020.00 14 Приключен (към датата на приключване)
Страница (5/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.