English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000614938 Община Златоград България, гр.Златоград, 4980, ул. "Стефан Стамболов" №1
  • Златоград
Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот 234 699.60 234 699.60 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000235888 ОБЩИНА КИРКОВО България, с.Кирково, 6884, ул. ДРУЖБА № 1
  • Кирково
"Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги на територията на община Кирково" 152 255.04 152 255.04 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.