English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
108692651 "БОРИ" ЕООД България, с.Кирково, 6884, с. Кирково
  • с.Кирково
"Увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица в "Бори" ЕООД" 115 394.40 115 394.40 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
120581642 "ЧИЛИНГ" ООД България, гр.Златоград, 4980, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 39
  • гр.Златоград
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "Чилинг" ООД 355 147.05 355 147.05 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000614938 ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД България, гр.Златоград, 4980, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
  • Златоград
"Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград" 299 742.30 299 742.30 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.