English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831391124 Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес България, гр.София, 1000, Ул. Алабин 16-20
  • България
Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа 1 728 384.31 1 728 384.31 0.00 0.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
130439965 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КРИБ ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС България, гр.София, 1463, ул. "Хан Аспарух" No 8
  • България
"Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал" 1 650 632.34 1 650 632.34 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121442528 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1527, ул. Тракия №15
  • България
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ЧРЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ 2 033 230.47 2 033 230.47 0.00 0.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703276 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1040, пл. МАКЕДОНИЯ № 1, EТ. 12, ОФИС 9
  • България
ПОДОБРЯВАНЕ АДАПТИВНОСТТА НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И УКРЕПВАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ, ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРЬОРИ НА НАЦИОНАЛНО, СЕКТОРНО И БРАНШОВО НИВО 2 309 121.50 2 309 121.50 0.00 0.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000707584 СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА България, гр.София, 1784, ул. "Михаил Тенев" 12, Бизнес център "Евротур"
  • България
Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването 1 409 302.44 1 409 302.44 0.00 0.00 25 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.