English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-3.010-0001-C02
Експертиза на работоспособността
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
31.05.2017
01.06.2017
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

В рамките на проекта ще се разработят методики, по които ще работят Комисиите при извършване на медицинска експертиза (МЕ) и на експертиза на работоспособността (ЕР). 
Ще бъдат интегрирани принципите на Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация (СЗО), вкл. на свързаните с нея класификатори, в дейността на Комисиите за медицинска експертиза (КМЕ) и Комисиите за експертиза на работоспособността (КЕР). Целта е да се въведат единни, стандартизирани критерии за описание на функционирането, увреждането и здравето на човека, въз основа на които да се оценяват вида и степента на увреждане от една страна, а от друга - способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага някакъв вид труд и възможностите му за включване в пазара на труда.
Планира се и обучение на служителите в комисиите за работа с новите методики.
Методиките ще бъдат представени и обсъдени със заинтересованите страни, и оповестени пред широката общественост.
Дейности
 • Осигуряване на експертна подкрепа за интегриране на ICF стандартите на Световната здравна организация в дейността на Комисиите за медицинска експертиза и Комисиите за експертиза на работоспособността: Цел на дейността е да се проучи международния опит на държави членки на ЕС и да се осигури превод на ICF на български език. Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето ICF, е класификация на здравето в определени области, свързани с функционирането, в които са включени и фактори на околната среда или обкръжението на индивида. Като основна рамка на СЗО за измерване на здравето и уврежданията на ниво индивид и население ICF е официално одобрена от всички 191 държави-членки на СЗО на Петдесет и четвъртата Световната здравна асамблея на 22 май 2001 г. (резолюция WHA 54.21) като международен стандарт за описване и измерване на здравето и инвалидността. ICF се прилага чрез таблицата за оценка на хората с увреждания (WHODAS 2.0) на СЗО. WHODAS 2.0 е единен инструмент с широко приложение за оценка на здравословното състояние и уврежданията в различните култури и общества, еднакво приложим на популационно ниво или в клиничната практика. WHODAS 2.0 определя нивото на функциониране в шест области на живот: 1. Познавателни способности - разбиране и общуване 2. Мобилност - подвижност и опознаване 3. Самообслужване – умения за самообслужване при хигиена, обличане, хранене и самостоятелност в ежедневието 4. Социални умения - - взаимодействие с други хора 5. Активност на живота - домакински задължения, свободно време, работа и/или училище 6. Участие/Включване – участие в обществени дейности В посочените области WHODAS 2.0 осигурява профил и резюмирана оценка на функционирането и инвалидността. Изпълнителят на превода следва да осигури превод на основните материали по ICF – ръководството на самата класификация, както и на WHODAS 2.0 и/или други материали по преценка на Възложителя, в обем приблизително 400 стр. Изпълнителят на проучването следва да представи опита на държави членки на ЕС, които прилагат ICF и са ратифицирали Конвенция № 37 на МОТ относно осигуровката инвалидност (индустрия и др.) 1933 г. Проучването следва да обхване моделите за МЕ и ЕР, в т.ч. законодателство, институционална система и методология. При описание на методологиите за оценки следва да се опише кои части от ICF са въведени в различните видове оценки – т.нар core sets от класификацията и как те се прилагат в зависимост от целта на оценката – клинична оценка, оценка на социалните потребности и на необходимостта от социални услуги; оценка на (остатъчна) работоспособност. Освен това, следва да се посочат силните и слабите страни на прилаганите модели, както и да се направят препоръки за интегриране на ICF в системата за МЕ и ЕР в България. Резултатите от проучването се представят с доклад, който ще бъде оформен по зададени от Възложителя критерии.
 • Осигуряване на експертна подкрепа за разработване на методики за работа на Комисиите за медицинска експертиза и Комисиите за експертиза на работоспособността.: Цел на дейността е да се осигури адекватна методология, основана на ICF, за оценка на вида и степента на увреждане и на работоспособността на лицата с установени вид и степен на увреждане. Дейността е в съответствие с планираната реформа, която предвижда с МЕ да се определят вида и степента на увреждане, а с ЕР - възможността лицата в трудоспособна възраст и с установени вид и степен на увреждане да работят. От методическа гледна точка, двете експертизи задължително следва да бъдат извършени по методики, с които ще бъдат въведени критериите за оценка на здравословното състояние и уврежданията в определените от ICF области, както и различните видове оценки – т.нар core sets от класификацията и как те се прилагат в зависимост от целта на оценката – клинична оценка, оценка на социалните потребности и на необходимостта от социални услуги; оценка на (остатъчна) работоспособност. Чрез разработване на съответните методики, КМЕ и КЕР ще извършват експертизите на базата на максимално обективни критерии, които не дават възможност за субективност на оценките и позволяват прилагането на диференцирани подходи в съответствие с идентифицираните потребности на хората с увреждания в работоспособна възраст. Поради тази причина се предвижда да се интегрира Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF)на СЗО, вкл. на свързаната с нея Международна класификация на болестите, като се включат отделните класификатори на Функциониране на тялото, Структури на тялото, Дейности и участие, Фактори на околната среда и съответните критерии за оценка. Това ще доведе до прилагане на стандартизирани понятия за описание на функционирането, увреждането и здравето на човека. Освен това ще се създаде възможност за връзка между медицинската оценка (вида и степента на увреждането) и социалната среда, в която функционалните недостатъци се явяват като ограничения за работа.
 • Обучение на служителите в Комисиите за медицинска експертиза и Комисиите за експертиза на работоспособността за работа с новите методики. : За осигуряване на необходимия капацитет на КМЕ и КЕР за ефективно изпълнение на задълженията им ще бъдат проведени обучения на 400 специалисти, определени по предложение на заинтересованите институции. Понастоящем медицинската експертиза се извършва от медицински специалисти – лекари с определени специалности и опит, като същата се извършва по предимно клинични критерии, основаващи се на медицинските диагнози. Действащата методика в значително по-малка степен в сравнение с ICF отчита затрудненията във функционирането, дължащи се на съответния вид и степен на заболяването/увреждането и не осигурява достатъчно добра преценка на остатъчната работоспособност на лицето, както и необходимите му допълнителни услуги и/или технически приспособления за ефективното му включване в трудов живот. Реформата в областта на МЕ и ЕР предполага специалистите в съответните комисии да са с по-широк професионален профил – т.е. да се включат и специалисти в областта на трудовата медицина, социалното подпомагане, рехабилитатори и специалисти от общественото осигуряване, които да могат да прилагат методиките и процедурите по оценка на хората с увреждания и адекватно да ги насочват към съответния вид труд и подпомагащи трудовата реализация услуги в общността. Чрез изпълнението на предвидените по тази дейност обучения ще се надградят знанията и практическите умения на специалистите от КМЕ и КЕР, необходими им за работа с новите методики за МЕ и ЕР, което ще повиши качеството на тяхната работа. Обученията ще се провеждат в София, в малки групи с продължителност от 16 учебни часа. Ще включват теоретична и практическа част и ще обхващат цялото съдържание на методиките, вкл. дефиниции, основни принципи, процедури и етапи на експертиза, формуляри и указания за тяхното попълване и др. Обученията ще завършват с проверка на придобитите знания и умения чрез тест и практическа задача – самостоятелно направена експертна оценка.
 • Публично представяне на Методиките за МЕ и ЕР : Целта на тази дейност е да осигури представяне на резултатите от проучването на международния опит и разработените Методиките за МЕ и ЕР на целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост. Публичното представяне на проучването и методиките ще се направи на конференция, която ще се проведе в София. Предвижда се участници в конференцията да бъдат представители с управленски функции в институциите, ангажирани с политиките по отношение на хората с увреждания, представители на администрациите пряко ангажирани с извършването на експертни оценки и предлагане на услуги на хората с увреждания – МЗ, МТСП, АЗ, АСП, ИА ГИТ, АХУ, НОИ, както и представители на националните организации на и за хората с увреждания. По този начин ще се осигури подкрепа за провеждането на обученията на специалистите от комисиите и устойчивост на резултатите от проекта. Включването представители на националните организации на и за ХУ е важно с оглед тяхното информиране относно предстоящите промени и въвеждането на новите процедури за експертиза, които пряко засягат предоставяните им услуги и подкрепа за трудова реализация.
 • Организация и управление на проекта : Основна цел на дейността е осигуряване на добра организация, координация и управление с оглед навременно изпълнение на дейностите, предвидени в рамките на проекта. Изпълнението на тази дейност ще осигури техническа и експертна основа за стартиране и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно договорените условия. Екипът за организация и управление на проекта се състои от: ръководител, координатор, счетоводител, експерт по обществени поръчки, експерти, технически сътрудник. Членовете на екипа ще изпълняват задачи за навременното и качествено изготвяне на всички оперативни, технически и финансови документи при изпълнението на проекта. Организацията и управлението на проекта ще се осъществяват при спазване на принципите на прозрачност при вземане на решенията и тяхното изпълнение.
 • Информация и комуникация: Целта на дейността е да осигури публичност и информация на участниците в проекта, целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост за целите и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран от ЕСФ . Осигуряването на информираност и публичност на всички заинтересовани страни и на потребителите на резултатите по проекта ще допринесе за пълното изпълнение на целите и реализирането на добавената стойност за обществото.
 • Повишаване на информираността относно същността и прилагането на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF) сред специалистите от здравната и социалната системи.: Целта на тази дейност е да се повиши информираността на медицинските специалисти и специалистите от социалната система, административния персонал (специалисти от ТЕЛК, РЗИ, териториални подразделения на НОИ) и НПО за същността и прилагането на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето, както и да се проучат техните нагласите във връзка с въвеждането на ICF в България. Ще се проведе проучване на нагласите сред специалистите и административния персонал относно въвеждането на ICF, с цел получаване на релевантна информация относно отношението към тази промяна, очакванията и въпросите, които са породени от въвеждащото представяне на ICF.

Индикатори

Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Заети лица, Целева стойност: 400.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 000 000.00 BGN
1 000 000.00 BGN
108 187.23 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 150 000.00 0.00 850 000.00 1 000 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 150 000.00 0.00 850 000.00 1 000 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Проучване на опита на държави членки на ЕС, които прилагат ICF стандартите на Световната здравна организация“, Стойност: 33 500.00
 • Обособена позиция 1: „Проучване на опита на държави членки на ЕС, които прилагат ICF стандартите на Световната здравна организация“
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика", Стойност: 180 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.