English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0059-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
21.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Криводол, гр.Криводол

Описание

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на фракции, включваща следните активи: Трошачно-пресевна инсталация, Верижни багери и Мотокар, като част от технологичния процес за производство на фракции, Система за мониторинг на енергопотреблението.
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.
Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие и създаване на потенциал за експорт на дружеството, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодатели в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „Строител Криводол“ ЕООД.
Като резултат от реализиране на проекта ще се открият 2 (две) нови работни места.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво производствено предприятия, така и като цяло за икономиката.
Дейности
 • "Придобиване на Трошачно-пресевна инсталация с производителност 150 т/ч, за реализиране на Мярка 1 в доклада от обследване на енергийна ефективност": С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Трошачно-пресевна инсталация за производство на фракции от инертни материали. Трошачната инсталация включва вибропитател за отделяне на примесите, челюстна трошачка за първично претрошаване на скалния материал, две конвейерни ленти за отвеждане на надситовия материал и готовата фракция 0-63 мм. Надситовият материал се подава към роторана трошачка с две вибрацинни сита и конвейерни ленти за вторично претрошаване на надситовия материал и производство на 6 фракции. С новата инсталация ще се произвеждат 7 нови фракции (0-4 мм., 4-8 мм; 8-12 мм., 12-16 мм; 16-22 мм; 0-40 мм и 0-63 мм), с приложение в производството на асфалт и бетон. Системата ще се инсталира в производствена база на "Строител Криводол" ЕООД, където има асфалтова база и 2 бетонови възли. Така произведените фракции, от новата инсталация ще се влагат директно в производството на бетон и асфалт, което обуславя оптимизиране на себестойността и обвързано производство в съответствие с изпълняваните обекти и обемите на поръчките от страна на клиентите на предприятието. Трошачно-пресевната инсталация има мониторингова система за управление и контрол на потреблението на енергията. Софтуерен екран ще показва разхода на енергия в реално време и ще контрола и диагностицира всички отклонения в разхода на енергия. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 17-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Етап 5: Одит на проекта: 17-18 месец
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер 129 kW“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената по проекта Трошачно-пресевна инсталация е необходимо закупуване на Верижен багер с инсталирана мощност 129,00 kW и обем на кофата 1,25 m3. Той ще захранва трошачно- пресевната инсталация с инертни материали. Предвиденият за закупуване верижен багер ще работи в рамките на производствената площадка на "Строител Криводол" ЕООД. Верижният багер е част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до трошачно-пресевната инсталация, ще я захранва непрекъснато със суровина и ще се придвижва само на територията на производствения обект на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност (129 kW), нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Управлението 4х4 спомага движението при трудни условия и повишава проходимостта на машината. То се изключва автоматично на трета и четвърта скорост, намалявайки разхода на гориво. Производителността на новия верижен багер ще е не по-малко от 160 м3/час при разход на гориво до 11 л/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция, което ще доведе до спестявания от енергия в размер на 96227,78 лева годишно. Верижният багер има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер 48 kW“, включена в обследването за енергийна ефективност : След производството на фракции от Трошачно-пресевна инсталация следва складиране и експедиране на различните фракции. За целта по проекта ще се закупи Верижен багер с инсталирана мощност 48,00 kW. Предвиденият за закупуване Верижен багер ще работи в рамките на производствената площадка на "Строител Криводол" ЕООД. Верижният багер ще бъде позициониран в непосредствена близост до трошачно-пресевната инсталация и складовите площи на територията на производствената база на кандидата и ще складира и експедира произведените фракции, предвижвайки се в рамките на обекта на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Управлението 4х4 спомага движението при трудни условия и повишава проходимостта на машината.То се изключва автоматично на трета и четвърта скорост, намалявайки разхода на гориво. Производителността на новия верижен багер ще бъде не по-малко от 50 м3/час при разход на гориво до 4 л/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция, което ще доведе до спестявания от енергия в размер на 31488,91 лева годишно. Верижният багер има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Мотокар“, включена в обследването за енергийна ефективност : Мотокарът ще бъде използван при товаро- разтоварни работи на готова продукция. Основното му приложение ще бъде в складовото стопанство в рамките на производствения обект на на предприятието. Предвидения за закупуване мотокар е с дизелов двигател с основна товароподемност 7000 Kg при център на тежестта на товара 600 mm, хидродинамична трансмисия, окомплектован с дуплексна мачтова система с височина на повдигане 4000 mm и свободен ход на повдигане 200 mm, трипътен хидравличен разпределител с прилежащи хидравлични съединения, виличен изравнител, вилични рогове комплект с дължина 1220 mm. Освен, че с новия актив ще се облекчи процеса на товаро-подемните работи в складовото стопанство на предприятието ще се постигне енергийна ефективност като резултат от новите технологии в оборудване от такъв клас.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 5: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като съставна част от технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър, който кандидаа ще осигури. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, въведени от предприятието и тези ,които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център на предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 77 922 kWh/год.
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на "Строител Криводол" ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки" - предварителна дейност: Избраният изпълнител, с лиценз от АУЕР, изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Трошачно-пресевна инсталация с производителност 150 т/ч; Мярка 2: Доставка на Верижен багер 129 kW; Мярка 3: Доставка на Верижен багер 48 kW; Мярка 4: Доставка на Дизелов мотокар; Мярка 5: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „Строител Криводол“ ЕООД.

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 964.26, Достигната стойност: 964.26
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 12 000.00, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 739.37, Достигната стойност: 1 739.37
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 1 200.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 489 103.05 BGN
905 671.82 BGN
896 981.44 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 769 821.05 135 850.77 583 431.23 1 489 103.05
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 769 821.05 135 850.77 583 431.23 1 489 103.05

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Доставка на дълготрайни материални и нематериални активи, за производство на фракции от инертни материали“: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация с производителност 150 т/ч - 1 бр.; Обособена позиция 002: Верижен багер 129 kW – 1 бр. ; Верижен багер 48 kW – 1бр.; Обособена позиция 003: Дизлевов мотокар - 1 бр.;, Стойност: 1 448 403.05
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация с производителност 150 т/ч - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Верижен багер 129 kW – 1 бр. ; Верижен багер 48 kW – 1бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Дизлевов мотокар - 1 бр.;
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 16 850.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 850.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: Одит на проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Одит на проекта
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки" – предварителна дейност, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки" – предварителна дейност

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.