English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-4.001-0007-C03
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН
ЕСФ ==> Добро управление
24.02.2016
13.12.2015
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен

Описание

Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център - Шумен в периода 13 декември, 2015г. - 31 декември, 2018г. като част от мрежата от 27 Областни информационни центрове, популяризиращи ЕСИФ. Проектът ще осигури финансова подкрепа за изпълнението на основните дейности на Областен информационен център - Шумен, а именно: информиране на посетители на информационния център за възможности за финансиране на техни идеи и проекти от ЕСИФ ; организиране на информационни събития, семинари, обучения, конференции, изложения, срещи и работа с медии; събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ; разработване и разпространение на информационни материали (печатни, аудио-визуални и електронни) за ЕСИФ и програмите, изготвени от ОИЦ - Шумен или предоставени от УО, ЦКЗ, и ЦИКО; сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на оперативните програми и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите на ОИЦ. Чрез изпълнението на проекта ще бъде надградена постигнатата до момента познаваемост за европейските фондове и програмите в област Шумен и ще бъде постигната максимална прозрачност и публичност в процеса на изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ.
Дейности
 • Текуща издръжка на ОИЦ - Шумен: Дейността включва поддейности, осигуряващи необходимите технически и човешки ресурси за безпроблемното функциониране на офиса на ОИЦ-Шумен за общо 37 месеца в рамките на периода: (13 декември, 2015г. - 31 декември, 2018г.), в това число: 1. Осигуряване на необходимият човешки ресурс за осъществяване функциите на ОИЦ - в това число: - Възнаграждения за общо 3 служителите в ОИЦ - Шумен - 1 управител и 2 експерти (по "Комуникация информация и логистика" и "Информационно обслужване и услуги"); С оглед укрепването на капацитета на служителите в ОИЦ дейността предполага и регулярни участия на служители на центъра в мероприятия, организирани от ЦЗК, УО/МЗ на ОП и други ОИЦ. В рамките на основната си функция - да предоставя информация на територията на цялата област Шумен, ОИЦ ще осъществява периодични пътувания на територията на областта за работни срещи с потенциални бенефициенти по тяхна покана. - Осигуряване на необходимите технически ресурси за функционирането на офиса на ОИЦ и дейността на служителите - в това число: - Материали и консумативи, необходими за обезпечаване работата на служителите в ОИЦ - Режийни за функционирането на офиса на ОИЦ - ел. енергия, вода, отопление, телефон, интернет, СОТ; - Оборудване/обзавеждане в офиса на ОИЦ; - Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на закупеното/използваното по проекта оборудване/обзавеждане; - Абонамент за издания, които ОИЦ - Шумен ползва в своята работа, както за нуждите на медийния мониторинг, така и за предоставянето на експертни услуги; ; - Почистване на офиса на ОИЦ; - Поддръжка, ремонт и експлоатация на закупен за нуждите на центъра лек автомобил. Дейността "Текуща поддръжка на ОИЦ - Шумен" допринася за изпълнение на общата цел на проекта, както и на специфичните цели, насочени към осигуряването на необходимите условия, ОИЦ да изпълнява основна своя функция, а именно: предоставянето на конкретна информация на потенциалните бенефициенти, посетили офиса на центъра, за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ. Дейността съответства на хоризонталните политики на Общността, свързани с насърчаването на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация, Устойчиво развитие и Обществените поръчки. Хоризонталната политика за равенство между половете и недискриминация ще бъде съблюдавана по отношение на подбора на екипа на центъра, а също и на екипа за администрирането на проекта, както и при осъществяването на работни срещи по покана на потенциални бенефициенти на територията на област Шумен. Политиката за устойчиво развитие ще бъде приложена по отношение на материалите и консумативите, които ще бъдат осигурени за функционирането на центъра, а тази за обществените поръчки ще бъде приложена при възлагането на доставки и услуги по реда на ЗОП на външни изпълнители и при необходимост, провеждането на т.нар. " зелени поръчки". В рамките на тази дейност ще бъдат удовлетворени нуждите на следните целеви групи: - Служители на ОИЦ-Шумен и нуждата им от нормални условия за изпълнение на задълженията по предоставяне на информация за програмите, финансирани от ЕСИФ. Посредством осигурената в тази дейност текуща издръжка на центъра, служителите му ще имат адекватни условия за работа (възнаграждения, оборудване, материали и консумативи за осъществяване на задълженията си ) на място в центъра. -Кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ - Чрез осигурената в тази дейност текуща издръжка на ОИЦ (човешки ресурс и функциониращ офис) ще бъде удовлетворена нуждата от своевременна информация за програмите и ЕСИФ на бенефициенти от цялата област Шумен.
 • Текущ ремонт на помещението на ОИЦ - Шумен: Дейността включва строително-ремонтни работи за освежаване на помещението, което се ползва от ОИЦ-Шумен, чрез монтаж на на PVC със стъклопакет, боядисване, подмяна на подовата настилка и поставяне на ново подово покритие (теракот и ламиниран паркет), тъй като поставеният преди повече от три години е вече компрометиран. Ремонта се осъществява съгласно Количествено-стойностната сметка в приложената Финансова обосновка. В допълнение, ще бъде поставена и топлоизолация върху вътрешни мраморни колони в центъра, с оглед повишаването на енергийната ефективност на помещението и намаляване на разхода на електроенергия за отопление през зимата. Дейността "Текущ ремонт на помещението на ОИЦ-Шумен" допринася за изпълнението на общата цел на проекта, свързана с осигуряването на необходимите условия за функционирането на ОИЦ, чрез освежаване на основното помещение, използвано от центъра за предоставянето на информационни услуги. Тази дейност съответства и на хоризонталните политики свързани с устойчивото развитие и обществените поръчки. Именно, поставянето на топлоизолация в помещението и намаляване на разхода за електроенергия ще допринесе за опазване на околната среда. А чрез възлагането на дейността на външен изпълнител по реда на ЗОП ще се осигури конкурентоспособна среда и прозрачност на изпълнението на тази дейност. Посредством тази дейност ще бъдат удовлетворени нуждите на следните целеви групи: - Кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ, които ще ползват освеженият офис на ОИЦ при посещения и информационни събития, организирани от центъра за разпространение на информация за процедури за кандидатстване по програмите; - Управляващите органи и междинни звена на програмите, финансирани от ЕСИФ, които в хода на планирани от тях информационни кампании ще ползват ремонтираният офис на ОИЦ, за да провеждат срещи с потенциални бенефициенти по програмите; - Служители на ОИЦ, които се нуждаят от нормална и добре отоплена през зимата работна среда в помещението, в което се намира ОИЦ, за да предоставят услугите си за потенциалните бенефициенти.
 • Осигуряване на обзавеждане и/или оборудване и/или осигуряване на моторни превозни средства (МПС) за нуждите на ОИЦ. : Ще бъде закупено ново оборудване за нуждите на ОИЦ, съгласно приложената към проекта Финансова обосновка. За целта се предвиждат дейности и по гаранционната и извънгар. поддръжка на закупеното оборудване, възложена на външен изпълнител, чрез директно договаряне по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП. По проекта се планира още ОИЦ да закупи автомобил, поради което една от поддейностите е и осигуряването на неговата поддръжка, ремонт и експлоатация - в това число: сключване на на застраховка, закупуване на винетки, ежегодни ТП, разходи за гориво и такси. 1. Оборудване, необходимо за осъществяване на услугите, които предоставя, а именно: - 3бр. стац. компютри (компютърни конфигурации) (3 х 968,40 лв.), 1бр. харддиск (1 х 120,00лв.), необходими за подобряване на техническия капацитет на ОИЦ в предоставянето на информ. услуги в офиса на центъра. Обосновка за компютрите: Към момента в офиса на ОИЦ няма нито един стац. компютър. Предоставените по предходен проект лаптопи се използват основно за събития и работни срещи с бенефициенти извън офиса на центъра. Когато има организирани информ. събития извън офиса, предоставянето на услуги по електронен път и посредством компютър на посетители в офиса се затруднява. Още повече, че стац. компютри ще позволят да се архивира нарасналата база - данни на ОИЦ с бенефициенти, програми, регистри с посетители, което е невъзможно да се направи на лаптопите. Друга причина са амортизациите и повредите на лаптопите, които зачестиха и все по-често поставят в риск работата на служителите на ОИЦ при изпълнение на задълженията им - да предоставят своевр. и бърза информация за програмите, финансирани от ЕСИФ на потребителите; - 1бр. фотоапарат (1 х 729,00лв.), предвид приложеният констативен протокол, удостоверяващ че наличният фотоапарат, закупен по проект №0039 ЦИО-3.3, е повреден и употребата му в този вид е невъзможна (виж приложеният констативен протокол) ; - 1 бр. диспенсер за вода с хладилник (1 х 300,00 лв.) и 1 бр. кафе машина (231,60 лв.) - за нуждите на провеждани в офиса на ОИЦ информационни събития, работни срещи, обучения; - 1 бр. звуковата уредба (1 х 629,40лв.) с вкл. 2 микрофона (един безжичен и един с кабел) - (84,00 лв.) - за нуждите на провеждани от ОИЦ публични информ. събития, кампании на открито и форуми извън помещението на ОИЦ с оглед постигането на добри технически условия в хода на презентации и лектории; Закупуване на 1 бр.маса, 1 бр.диван, 2бр.табуретки,1 бр. шкаф с етажерки и 1 бр.стационарен телефонен апарат / тип слушалка/за обособеният в следствие на ремонтните дейности посетителски кът в ОИЦ и 2 бр. тон колони за компютър с оглед нуждата от ползване на аудио материали по време на презентациите в центъра“ 2. Закупуване на МПС - 1 бр., необходимо за повишаването на мобилността на екипа на ОИЦ и провеждане на ежемесечни срещи с потенц. бенефициенти и публ. информ. събития и кампании в населените места извън гр. Шумен, на територията на област Шумен, в изпълнение на изискванията в НК по процедурата. Дейността произтича пряко от общата цел на проекта, свързана с осигуряване функционирането на ОИЦ - Шумен, както и със специфичните цели, насочени към осигуряването на необходимите условия, ОИЦ да предоставя конкр. информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ в офиса на центъра и извън него. Дейността съответства и на хоризонталните политики, свързани с устойчивото развитие и обществените поръчки. Чрез тази дейност ще бъде удовлетворена нуждата на служителите на ОИЦ от техника за бързо и качествено предоставяне на информация за програмите, финансирани от ЕСИФ при посещения на потенциални бенефициенти и организиране на информационни събития с тях в офиса на ОИЦ. Чрез закупеното МПС ще бъде повишена мобилността на служителите на центъра, като целева група по проекта, и възможностите им да предоставят информация и да правят информ. събития с бенефициенти извън офиса на ОИЦ, на територията на цялата област Шумен.
 • Разработване и/или разпространение на информационни материали (печатни, аудио-визуални и електронни): Дейността включва следните поддейности: 1. Предпечат, отпечатване и разпространение на общо 3 вида печатни материали - в това число: - Брошури - общо 3000 бр. за целия период на проекта; - Бюлетин на ОИЦ с информация за актуални процедури за кандидатстване по ЕСИФ и добри практики по новите ОП - общо 3 бр. за целия период на проекта; - Каталог с информация за индикативните работни годишни програми на УО на програмите, съфинансирани от ЕСИФ - общо 3 бр. за целия период на проекта 2. Изработка и разпространение на 1 вид аудио-визуален материал - банер за разпространение в интернет, с информация за услугите на ОИЦ/ за актуални процедури за кандидатстване и др. - общо 3 бр. за целия период. 3. Изработване на филм за добри практики и успешни проекти финансирани по ЕСИФ в област Шумен, вкл. ролята на ОИЦ. Дейността "Разработване и/или разпространение на информационни материали (печатни, аудио-визуални и електронни)" допринася за изпълнение на общата цел на проекта и най-вече на специфичните цели, свързани с разпространението на добри практики и информация за програмите и процедурите, съ-финансирани от ЕСИФ. При осъществяването на дейността, най-вече при разпространението на информационните материали ще бъде спазен основен принцип от хоризонталните политики, свързан с с равенството между мъже и жени и недопускането на дискриминация по отношение на ползвателите на отпечатаните материали, в това число и популяризираните чрез интернет. Ще бъде спазен и принципа на устойчиво развитие, чрез осигуряването на достъпност за всички типове целеви групи в рамките на дейността. Предвид факта, че дейността ще бъде възложена чрез обществена поръчка, тя съответства и на принципа за обществените поръчки, създаващ условия за прозрачност, равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците. Посредством тази дейност ще бъдат изцяло удовлетворени нуждите на бенефициентите по програмите, финансирани от ЕСИФ, да получават редовно и по най-атрактивен начин най-необходимата за тях информация за възможности за кандидатстване, както по време на информационни събития, семинари, обучения, така и извън тях.Разполагайки с изготвената в информационните материали информация те по-добре ще могат да се ориентират в програмите и инструментите за финансиране на проектните им идеи, както и с правилата за подготовката и изпълнението на проекти. От друга страна с тази дейност ще бъде удовлетворена и нуждата на управляващите органи и междинните звена на програмите от популяризиране на информация сред бенефициентите, обхващаща програмите и начините за тяхното финансиране. Обществеността като целева група също ще бъде удовлетворена в максимална степен като бъдат задоволени нуждите й от информация за програмите и фондовете от коите би могла да се възползва и да реализира свои проектни идеи.
 • Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития (информационни събития, семинари, обучения, конференции, изложения, срещи и др.) и работа с медии: В рамките на тази дейност се осъществява подготовката и провеждането на общо 75 бр. публични информационни събития - в това число: - 66 събития в област Шумен (60 бр. от тях са в рамките на общо 6 информационни кампании на ОИЦ във всяка от 10-те общини на област Шумен за периода : 2016; 2017 и 2018г, а останалите 6 бр. събития са извън задължителните и ще бъдат по заявен от бенефициентите в областта интерес). В допълнение в рамките на на планираните 75 информационни събития влизат още 6 информационни събития с медиите и 3 бр. двудневни информационни събития на ОИЦ в гр. Шумен за целия период. В рамките на посоченият период ОИЦ ще се включи и в 3 национални инициативи на мрежата от 27 ОИЦ. Дейността включва следните поддейности: Подготовка на събитията (наемане на зали, набавяне на лектори, презентационни и учебни пособия и консумативи) и провеждане на събитията. Дейността ще допринесе за постигане на общата и на специфичните цели на проекта, насочени към предоставянето на безплатни услуги за разпространение на информация и комуникация на принципа "едно гише" за популяризирането на ЕСИФ в България. Именно чрез организираните информационни събития на ОИЦ в област Шумен, ще се разпространява информация до потенциалните бенефициенти за програмите, процедурите и добри практики, финансирани от ЕСИФ. В допълнение, чрез включването на ОИЦ в национални инициативи на мрежата от областни информационни центрове в страната, ще бъде постигнато още по-голямо и пълно популяризиране на програмите, фондовете и инструментите за прилагането с финансовата подкрепа на ЕСИФ, като бъде надградена постигнатата до момента познаваемост за европейските фондове. При провеждането на информационните събития и подбора на участниците в тях ще бъде прилаган принципа за равенство между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност. В рамките на тази дейност ще бъдат удовлетворени в най-висока степен нуждите на всички целеви групи, а именно: - Служителите на ОИЦ ще могат да изпълнят в най-пълен обем задълженията си по предоставянето на информация, представянето й по най-атрактивния начин, чрез презентации , отговори на конкретни въпроси от бенефициенти в хода на организираните събития и директния контакт с тях; - Кандидатите и бенефициентите по програмите, финансирани от ЕСИФ ще могат в максимална степен да удовлетворят потребността си от информация за конкретни процедури и условия за кандидатстване по тях, посещавайки организираните информационни събития; -Управляващите органи и междинните звена на програмите, финансирани от ЕСИФ, които биха могли да участват чрез своите експерти в организираните информационни събития, ще имат възможност да разпространят в най-пълен обем информация за възможностите за кандидатстване и изискванията на програмите и процедурите, финансирани от ЕСИФ към конкретните бенефициенти; -Обществеността като таргет група ще има възможност да получи максимален обем информация от която се нуждае, за да удовлетвори потребностите си от реализация на проекти идеи и пълна прозрачност на инструментите и фондовете за финансирането им.
 • Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проекта: Дейността включва: 1. Брандиране на закупен автомобил на ОИЦ 2. Стикери за закупено оборудване/обучителни/информационни материали за организираните от ОИЦ информационни събития 3. Брандирани папки на ОИЦ за информационни съблития 4. Брандирани рекламни материали за популяризиране на Еврофондовете и ОИЦ Дейността съответства на общата и специфичните цели на проекта, свързани с популяризиране на ЕСИФ и техния принос за развитието на Общността и постигане на целите на ос4 "Техническа помощ за управлението на ЕСИФ ” от ОП „Добро управление". В допълнение, дейността е съобразена с хоризонталните политики за равенство между мъже и жени, достъпност и недопускането на дискриминация. Посредством разпространението на рекламните стикери върху учебни пособия и информационни материали, които ще бъдат раздавани на събития, организирани от ОИЦ, всеки потребител, независимо от неговия полов, расов и социален статус ще получи рекламната информация изобразена върху тях. Чрез изработените общо 150 бр. брандирани папки на ОИЦ по време на най-мащабните информационни събития ще бъде популяризиран и визуализиран приноса на ЕСИФ и програмата "Добро управление". Посредством тази дейност ще бъдат удовлетворени потребностите на обществеността , като основна таргет-група и нуждата й от информация за финансовия принос на програмите, съфинансирани от ЕСИФ. От тази дейност ще бъде удовлетворен и УО на ОПДУ във връзка с нуждата от изпълнение на изискванията за визуализация и публичност на закупени със средства по проекта активи, оборудване и др.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 6.00
Брой консултации, предоставени по телефон, електронна поща или на място в областните информационни центрове, Целева стойност: 3 000.00, Достигната стойност: 3 128.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 75.00, Достигната стойност: 75.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

314 995.00 BGN
314 995.00 BGN
292 524.54 BGN
85.00 %
 • [1] Информиране и комуникация
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 47 249.25 0.00 267 745.75 314 995.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 47 249.25 0.00 267 745.75 314 995.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали и консумативи за обезпечаване на работата на служителите в ОИЦ (копирна хартия и други канцеларски материали и консумативи и зареждане на тонер), Стойност: 6 775.66
 • Обособена позиция 1: I Канцеларски материали
 • Обособена позиция 2: II Консумативи за принтери
 • Обособена позиция 3: IV Папки и артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
 • Обособена позиция 4: V Хартия
 • Обособена позиция 5: III Кламери
Предмет на предвидената процедура: Доставка на МПС за нуждите на ОИЦ, Стойност: 25 500.00
 • Обособена позиция 1: Доставка чрез покупка на 1 бр. ново моторно превозно средство за нуждите на "Областен информационен център - Шумен"
Предмет на предвидената процедура: Разработване, отпечатване и разпространение на материали (печатни, аудио-визуални и електронни), Стойност: 2 725.00
 • Обособена позиция 1: Разработване, отпечатване и разпространение на материали (печатни, аудиовизуални и електронни)
 • Обособена позиция 2: Осигуряване на публичност и визуализация по проекта
Предмет на предвидената процедура: Охрана на офиса на ОИЦ-Шумен, Стойност: 4 836.42
 • Обособена позиция 1: Охрана на офиса на ОИЦ-Шумен
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за нуждите на ОИЦ, Стойност: 4 166.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на горива (Автомобилен бензин А98Н, Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ пропан - бутан, Газ метан) за зареждане на автомобилите, собственост на Община Шумен и нейните подразделения през 2016г., Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на горива (Автомобилен бензин А98Н, Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ пропан - бутан, Газ метан) за зареждане на автомобилите, собственост на Община Шумен и нейните подразделения през 2016г.
Предмет на предвидената процедура: Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни услуги за нуждите на община Шумен, Стойност: 58 300.00
 • Обособена позиция 1: Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни услуги за нуждите на Община Шумен”
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Шумен по самостоятелно обособени позиции, Стойност: 58 000.00
 • Обособена позиция 1: Застраховане на моторни превозни средства собственост на Община Шумен по застраховка " Гражданска отговорност на амтомобилиста за период от 1 година от датата на изтичане на действащата ГО; застраховка "Автокаско"-всички рискове и частично каско за период от 1 година от датата на изтичане на действащата застраховка.
Предмет на предвидената процедура: „Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по обособени позиции”, Стойност: 63 762.16
 • Обособена позиция 1: Канцеларски материали
 • Обособена позиция 2: Габърчета
 • Обособена позиция 3: Кламери
 • Обособена позиция 4: Кутии - класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и други подобни изделия
 • Обособена позиция 5: Папки
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Шумен по обособени позиции , Стойност: 65 000.00
 • Обособена позиция 1: Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община Шумен по застраховка “Гражданска отговорност на автомобилиста”, съгласно Приложение № 1, за периода от 1 /една/ година от датата на изтичане на действащата ГО; * Застраховка “Автокаско”- всички рискове Приложение № 2 за периода от 1 /една/ година от датата на изтичане на действащата застраховка. * Застраховка “Автокаско”- частично каско, съгласно Приложение № 3 за периода от 1 /една/ година от датата на изтичане на действащата застраховка.
 • Обособена позиция 2: * Застраховка “Злополука на местата в МПС“ съгласно Приложение № 4 и * Застраховка „Злополука на пътниците” – съгласно Приложение № 5.
 • Обособена позиция 3: “Застраховане на сгради и съоръжения”– публична и частна общинска собственост или стопанисвани от Община Шумен, съгласно Приложение № 6, Приложение №7 и Приложение №8 * Застраховка„Обща Гражданска Отговорност”
 • Обособена позиция 4: „Групова застраховка – заболяване и злополука” за 400 лица; * „Трудова злополука” – задължително застраховане 118 броя служители съгласно Наредбата за задължителното застраховане на работници и служители. * „Злополука” – задължително застраховане 22 броя доброволно формирование – спасители от 01.08.2017 година до 31.12.2017 година.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Автомобилен бензин А98Н, Дизелово гориво и Газ пропан-бутан) за зареждане на автомобилите, собственост на Община Шумен и нейните подразделения през периода 2017-2020г. , Стойност: 980 350.00
 • Обособена позиция 1: Бент ойл
Предмет на предвидената процедура: Избор на оператор за предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги, получаване и изпращане на факсимилни съобщения, Стойност: 38 515.00
 • Обособена позиция 1: Избор на оператор за предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги, получаване и изпращане на факсимилни съобщения
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални консумативи, доставка на съвместими консумативи (заместители) за принтери за нуждите на Община Шумен и нейните структурни звена по две обособени позиции, Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1 - Доставка на оригинални консумативи за принтери за нуждите на Община Шумен и нейните структурни звена
 • Обособена позиция 2: ОП 2 - Доставка на съвместими консумативи (заместители) за принтери за нуждите на Община Шумен и нейните структурни звена
Предмет на предвидената процедура: Доставка на мебели за нуждите на ОИЦ-Шумен, Стойност: 1 340.34
Предмет на предвидената процедура: Изграждане и поддържане до 31 декември 2018г. на локална мрежа за 3 бр. стационарни компютри, които са закупени по проекта заедно с цялото налично оборудване и цялата офис техника на ОИЦ, Стойност: 5 000.00
Предмет на предвидената процедура: Текущ ремонт за подобряване функционалността на ОИЦ, Стойност: 2 623.50
Предмет на предвидената процедура: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Шумен, Стойност: 3 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Шумен
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Шумен, Стойност: 805.71
 • Обособена позиция 1: ОП 1 Застраховане на моторни превозни средства по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилиста" и застраховка "Автокаско - всички рискове и частично"
 • Обособена позиция 2: ОП 2 Застраховка "Злополука на места в МПС" и "Злополука на пътниците в обществения транспорт"
 • Обособена позиция 3: ОП3 Застраховане на сгради и съоръжения - публична и частна общинска собственост или стопанисвани от Община Шумен, застраховка "Имущество", "Имущество - движими вещи" и "Обща гражданска отговорност"
 • Обособена позиция 4: ОП4 Трудова злополука" - задължително застраховане на 266 бр. служители; "Злополука - задължително застраховане 25 бр. и "Живот, заболяване и злополука" за 3 лица с лимит на отговорност 5000,00лв.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.