English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0660-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Амек Тойс" ООД
120544100 АМЕК ТОЙС ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.11.2017
09.11.2017
25.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Марица, с.Труд

Описание

Проектът ще удовлетвори потребността на кандидата от подобряване на енергийната му ефективност.

Общата цел на проекта е: Постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „Амек Тойс” ООД чрез изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност.
Специфични цели на проекта:
1. Постигане на енергийни спестявания в предприятието чрез закупуване на Термотрансферен каландър - 1бр. и 2бр. Високоповдигачи.
2. Оптимизиране на потреблението на енергия за отопление чрез изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина.
3. Осигуряване на ефективно наблюдение и управление на консумирана енергия за подобряване на енергийната ефективност чрез изграждане на АСМЕ и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

Планираните дейности, чрез които ще се постигнат посочените цели са:
1. Доставка и въвеждане в експлоатация на Термотрансферен каландър - 1бр.
2. Доставка и въвеждане в експлоатация на Високоповдигачи - 2бр.
2. Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението 1бр.(АСМЕ)
4. Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1бр.
5. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

Проектът се базира на препоръки от извършения енергиен одит, изготвен за целите на процедурата.

В резултат на изпълнението на посочените дейности „Амек Тойс” ООД ще постигне следните основни резултати:
1. Реализирани енергийни спестявания в предприятието в резултат от изпълнения проект: 214 806,77 kWh/год
2. Спестените емисии CO2: 173,75 тона/год.
3. Общо енергийни и неенергийни спестявания: 54 075,56 лв/год
4. Осигурено ефективно наблюдение и управление на консумирана енергия.
5. Оптимизирано потребление на енергия за отопление.

Подобрената енергийната ефективност на "Амек Тойс" ООД ще доведе до намаляване на производствени разходи и ще гарантира устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието .
Дейности
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Термотрансферен каландър - 1бр.(препоръчана мярка 1): Ще бъде доставен, инсталиран, изпитан и въведен в експлоатация Термотрансферен каландър - 1бр. Посоченият актив ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: 1. Ще се повиши енергоефективността на производствената дейност на кандидата с код по КИД 2008 -32.40 Закупуването на машината се базира на препоръка от извършен енергиен одит - препоръчана мярка 1 . Дейността по закупуването на машината е с потвърден ефект енергийни спестявания(фактор на енергийни спестявания ESR) от 73,9176%, съгласно обследването за енергийна ефективност. Печатът върху текстил, извършван до момента е ситопечат, а предвиденото за закупуване по проекта оборудване извършва сублимационен печат(нова технология за кандидата), поради което изчисляване на спестявания чрез сравнение между двете машини не е целесъобразно и изчисленията в енергийния одит са направени на база определена теоретична базова линия с подобна машина от същия клас. Данните за определената базова линия сочат че същата е с производителност 227 764,5 бр/ год. при 89 071,49 kWh/год. консумирана ел. енергия. Специфичният разход на ел. енергия за единица продукция е 0,3911 kWh/бр. Планираният за закупуване по проекта високотехнологичен Термотрансферен каландър ще може да произвежда същото количество продукция: 227 764,5 бр/ год. при 23 232, 00 kWh/год консумирана ел. енергия. Специфичният разход на ел. енергия за единица продукция ще бъде 0,1020 kWh/бр. Предвиденият за закупуване по проекта актив представлява ДМА, който е необходим за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност и ще обезпечи част от производствения етап: печат върху текстил. Предприятието ще продължи да използва технологията ситопечат, но ще започне да произвежда и продукти, с използване на нова технология - ще извършва сублимационен печат при голяма производителност и нисък разход на електрическа енергия. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне част от първата специфична цел на проекта - ще се реализираат 65 839,4880 kWh/год. производствени енергийни спестявания. Дейността на кандидата ще бъде разнообразена чрез възможностите на новата технология и в същото време ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна(предвид високата енергийна ефективност на новата машина, в сравнение с подобни машини от същия клас), което доказва, че активът е пряко свързан с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. 2. Ще бъдат намалени производствени разходи вследствие на високата енергоефективност и производителност на предвидената за закупуване по проекта машина и предприятието ще реализира: 2.1 Енергийни спестявания - следствие от намаления със 73,9% специфичен разход на енергия, в сравнение с приетата базова теоретична линия. 2.2 Неенергийни спестявания от намалявяне на брака - процентът на бракуваната продукция от линията, приета за „теоретична базова линия“ възлиза на 1,5 %, а при новата високотехнологична машина същият ще бъде 0,5 % Подобрената енергийната ефективност на „Амек Тойс” ООД и намалени производствени разходи ще гарантират устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). 3. В допълнение чрез изпълнението на дейността ще се постигне и положителен екологичен ефект върху природните ресурси(аргументация се съдържа в т. 11.2 на формуляра). За обслужването на новозакупения актив ще бъде разкрито 1 бр. ново работно място. Бенефициентът ще спази изискванията за публичност и информираност съгласно указанията в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.", като разходите за публичност и визуализация ще бъдат за сметка на бенефициента. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец вкл.) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител(5-ти месец) 3. Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на актива(от 6-ти до 9-ти месец вкл.).
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Високоповдигачи - 2бр.(препоръчана мярка 2): Ще бъдат доставени и въведени в експлоатация Високоповдигачи - 2бр. Активите представляват производствено оборудване, а не транспортни средства, тъй като: - Са самоходни машини; - Не подлежат на регистрация и нямат талон и съгласно чл. 140. от ЗДП не могат да се придвижват по пътищата; - Няма да се придвижват по пътната инифраструктура - оборудването няма да напуска пределите на предприятието и ще осигурява само вътрешнофирмения транспорт. Посочените активи ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: 1. Ще се повиши енергоефективността на дейността на кандидата с код по КИД 2008 -32.40 Закупуването на машините се базира на препоръка от извършен енергиен одит - препоръчана мярка 2 . Дейността по закупуването на високоповдигачите е с потвърден ефект енергийни спестявания(фактор на енергийни спестявания ESR) от 79,5894%, съгласно обследването за енергийна ефективност. До момента в предприятието не се ползват високоповдигачи, поради което изчисленията в енергийния одит са направени на база определена стандартна базова линия с подобна машина от същия клас. Данните за определената базова линия сочат че същата е с работна мощност 41,40kW при 174 873,60 kWh/год. консумирана ел. енергия. Специфичният разход на ел. енергия за единица продукция е 0,38 kWh/бр. Планираните за закупуване по проекта високоповдигачи ще бъдат с работна мощност 16,90kW(мощност на електродвигателя 9kW+ мощност на двигателя за повдигане 7,9kW= 16,90kW) при 35 692,80 kWh/год консумирана ел. енергия. Специфичният разход на ел. енергия за единица продукция ще бъде 0,08 kWh/бр. Предвидените за закупуване по проекта активи представлява ДМА, които са необходим за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност и ще обезпечат вътрешнофирмения транспорт на материали и продукция, който ще се извършва при голяма производителност и нисък разход на електрическа енергия. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне част от първата специфична цел на проекта - ще се реализираат 139 180,80 kWh/год. енергийни спестявания. Дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна(предвид високата енергийна ефективност на високоповдигачите, в сравнение с подобни от същия клас), което доказва, че активът е пряко свързан с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. 2. Ще бъдат намалени разходите в предприятието вследствие на високата енергоефективност на предвидените за закупуване по проекта високоповдигачи и предприятието ще реализира 26 684,56 лв/год. енергийни спестявания. Подобрената енергийната ефективност на „Амек Тойс” ООД и намалени производствени разходи ще гарантират устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). 3. В допълнение чрез изпълнението на дейността ще се постигне и положителен екологичен ефект върху природните ресурси(аргументация се съдържа в т. 11.2 на формуляра). Бенефициентът ще спази изискванията за публичност и информираност съгласно указанията в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.", като разходите за публичност и визуализация ще бъдат за сметка на бенефициента. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец вкл.) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител(5-ти месец) 3. Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на актива(от 6-ти до 9-ти месец вкл.).
 • Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ) - препоръчана мярка 3: Дейността по изграждане на АСМЕ ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: 1. Ще се повиши енергоефективността на предприятието чрез осигурено ефективно наблюдение и управление на консумирана ел.енергия. Дейността се базира на препоръка от извършен енергиен одит по образец - препоръчана мярка 3 и е с потвърден ефект енергийни спестявания(фактор на енергийни спестявания ESR) от 8,00%, съгласно обследването за енергийна ефективност. Изграждане на АСМЕ ще предостави на кандидата възможности за: • вземане на управленски решения относно оптимизиранена потреблението на ел. енергия; • предприемане на организационни мерки за подобряване производителността на труда; • по-добро планиране и разработване на бъдещи енергоспестяващи мерки. Към настоящия момент „Амек Тойс” ООД няма изградена АСМЕ. Консумацията на ел. енергия не се проверява спрямо базовите стойности. Във фирмата няма въведено месечно и годишно планиране на енергийната консумация. За получаване, натрупване и анализ на данни за енергопотреблението, осъществяването на контрол и вземането на управленски решения с цел намаляване консумацията на електроенергия е планирана дейността по изграждане на АСМЕ. АСМЕ представлява Интегрирана електронна ситема, включваща: 1. Софтуер - 1бр; 2. Хардуер - измервателно и комуникационно табло: 1бр., с необходимите функционалност и параметри, осигуряващо наблюдение в реално време, запис и обработка на данни относно количеството и качеството на консумираната ел. енергия за определени консуматори. Данните се предават и получават посредством форма на електронна комуникация и се представят под формата на разнообразни графики, обобщени справки и статистики. Дейността включва закупуване на 2 актива: 1бр. ДМА и 1бр. ДНА и е необходима за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност. Същата ще осигури ефективно наблюдение на консумираната ел.енергия в 2 (два) бр. точки - за 2 самостоятелно функциониращи машини с голямо производствено натоварване и голяма инсталирана мощност, които обезпечават следните основни производствени процеси: напълване и печат върху текстил. Избрани са съответно съществуващата и функционираща към сегашно време пълначна машина (17,5 kW) и предвидения за закупуване по проекта Термотрансферен каландър ( 22 kW). Очакваната годишна икономия от реализирането на дейността е изчислена на 4519,68 kWh/год. енергийни спестявания. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне част от третата специфична цел на проекта. Ще се осигури ефективно наблюдение и управление на консумирана енергия и дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна, което доказва, че активът е пряко свързан с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. 2. Ще бъдат оптимизирани и намалени разходите на предприятието за енергия - чрез изпълнението на дейността ще се постигне 8,0 % спестяване от потребената енергия за всяка от наблюдаваните 2бр. машини. Подобрената енергийната ефективност на „Амек Тойс” ООД чрез осигуреното ефективно наблюдение и управление на консумира ел.енергия и намалените разходи за енергия ще гарантират устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). 3. В допълнение чрез изпълнението на дейността ще се постигне и положителен екологичен ефект върху природните ресурси и околната среда(аргументация се съдържа в т. 11.2 на настоящия формуляр). Бенефициентът ще спази изискванията за публичност и информираност съгласно указанията в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.", като разходите за публичност и визуализация ще бъдат за сметка на бенефициента. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител(9-ти месец) 2. Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ) - доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация: (от 9-ти до 10-ти месец вкл.).
 • Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1бр.(препоръчана мярка 4): Дейността по изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: 1. Ще се повиши енергоефективността на предприятието чрез осигурено енергоефективно отопление с използване на отпадна топлина. Дейността се базира на препоръка от извършен енергиен одит по образец - препоръчана мярка 4 и е с потвърден ефект енергийни спестявания(фактор на енергийни спестявания ESR) от 99,75%, съгласно обследването за енергийна ефективност. Към момента в производствените сгради на фирмата няма изградена система за рекуперация на отпадна топлина. Повечето производствени помещения на дружеството се отопляват с климатична система чрез термопомпа (чилър) въздух-въздух с ел.мощност 180 kW., но има и помещения, които не се отоплят(складови помещения), както и помещение(техническа работилница), за отоплението на което се ползват калорифери. Предприятиеето разполага с винтов компресор с ел. мощност 22 kW. Дейността ще се осъществи чрез използване на отпадна топлина от охлаждащия въздух на посочения винтов компресор. Същият се намира в сградата в складово помещение, граничещо с техническата работилница. До момента за отоплението на техническата работилница е използван 1бр. калорифер х 4,00 kW, като след въвеждане на мярката, този калорифер ще отпадне и рекуперираната остатъчна топлинна ще отоплява това помещение.. Тази топлина ще осигурява отоплението на техническата работилница и ще спомогне за намаляване потреблението на ел. енергия. След изграждането на система за оползотворяване на отпадна топлина ще се постигнат енергийни спестяания 5 266,80 kWh/год. Предвидената за изграждане система за оползотворяване на отпадна топлина представлява ДМА, необходима е за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност и ще осигури енергоефективно отопление с използване на отпадна топлина на техническата работилница. 2. Ще бъдат намалени разходите на предприятието за отопление - чрез изпълнението на дейността вместо ел. енергия ще се ползва отпадна топлина и ще се постигне 1 009,80 лв/год енергийно спестяване. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне втората специфична цел на проекта. Ще се оптимизира потреблението на енергия и ще се намалят разходите за отопление. Дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна, което доказва, че активът е пряко свързан с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. Подобрената енергийната ефективност на „Амек Тойс” ООД чрез осигуреното енергоефективно отопление с използване на отпадна топлина и намалените разходи за енергия ще гарантират устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). 3. В допълнение чрез изпълнението на дейността ще се постигне и положителен екологичен ефект върху природните ресурси и околната среда(аргументация се съдържа в т. 11.2 на настоящия формуляр). Бенефициентът ще спази изискванията за публичност и информираност съгласно указанията в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.", като разходите за публичност и визуализация ще бъдат за сметка на бенефициента. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (4-ти месец) 2. Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация: (от 4-ти до 6-ти месец вкл.).
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 2бр.: Дейността включва изпълнение на следните услуги: 1. Консултанстска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр. 2. Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр. Дейността ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: - ще подобри енергийната резултатност за постигане на бърз ефект, чрез най-добро използване на свързани с енергията активи, при едновременно намаляване на разходите за енергия и консумацията на енергия. - ще подпомогне предприятието за по-пълноценно използване на енергоемките активи; - ще улесни прозрачността/ комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; - ще насърчи най-добрите практики при управление на енергията; - ще подпомогне определяне на приоритетите при прилагане на нови технологии за енергийна ефективност; - ще осигури рамка за енергийна ефективност по цялата верига на доставки; - ще осигури непрекъснат анализ на данни за потреблението на енергия. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне част от третата специфична цел на проекта. Въведената и сертифицирана система за енергиен мениджмънд съгласно стандарт ISO 50001 ще подобри енергийното наблюдение, управление и ефективност на предприятието въз основа на непрекъснат анализ на данни за потреблението на енергия, съгласно изискванията на стандарта. Информираните решения на кандидата ще допринесат за подобряване на енергийната му ефективност, опазване на околната среда и ще създадат, поддържат и гарантират траен енергоефективен модел на производство и консумация. Дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна, което доказва, че планираната инвестиция е пряко свързана с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. Подобрената енергийната ефективност на „Амек Тойс” ООД чрез осигуреното ефективно наблюдение и управление на консумираната ел.енергия ще намали разходите за енергия и ще гарантира устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). Автоматизираната системата за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ), описана в дейност 3 от настоящия проект ще спомогне за внедряването, поддържането и подобряването на системата за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001, по който „Амек Тойс“ ООД ще се сергифицира. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 и сключване на договор с него(2-ри месец) 2. Извършване на услугата по въвеждане на ISO 50001 (от 2-ри до 7-ми месец вкл.) 3. Избор на изпълнител за услугата за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 и сключване на договор с него ( 7-ми месец) 4. Извършване на услугата по сертифициране на ISO 50001 и получване на сертификат (от 7-ми до 9-ти месец вкл.)
 • Извършване на енергиен одит по образец - 1бр.: Дейността включва Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) и вече е изпълнена, съгласно изискванията. Енергийният одит е извършен от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност под № 00026/22.12.2015г.- "Енеркон" ЕООД. Чрез изпълнението на дейността е спазено изискването за допустимост на предложения проект - проектът се основава на препоръките от извършения енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата. По извършеният енергиен одит е получено "Становище за съответствие на енергиен одит № BG16RFOP-850/ 18.10.2016 г." с вписано одобрение на доклада от Изпълнителния директор на АУЕР. Дейността е изпълнена съгласно изискванията, разписани в "Условия за кандидатстване", "Условия за изпълнение" и приложимата нормативна база. Стъпки, през които премина изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител 2. Сключване на договор с избрания изпълнител 3. Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), подписване на предварителен „Приемо-предавателен протокол за услуги“(за приемане на документите от енергийния одит) и представянето му за одобрение от АУЕР 4. Извършване на корекции, изискани от АУЕР 5. Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит (съгласно Приложение В) с вписано одобрение на енергийния одит. 6. Подписване на „Приемо-предавателен протокол за услуги”“(при финализиране на договора, след получено становище от АУЕР) и издадени разходооправдателни документи съгласно изискванията на процедурата.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 214 806.77, Достигната стойност: 214.81
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 173.75, Достигната стойност: 173.75

Финансова информация

291 130.00 BGN
207 911.00 BGN
207 490.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 176 724.35 31 186.65 83 219.00 291 130.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 176 724.35 31 186.65 83 219.00 291 130.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на дълготрайни материални активи по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Термотрансферен каландър - 1бр; Обособена позиция № 2: Доставка, изпитване и въвеждане в експлоатация на Високоповдигачи - 2бр., Стойност: 264 020.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Термотрансферен каландър - 1бр.
 • Обособена позиция 2: Доставка, изпитване и въвеждане в експлоатация на Високоповдигачи - 2бр.
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ), Стойност: 4 560.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ)
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1бр., Стойност: 1 950.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр., Стойност: 6 300.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр., Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" - 1бр., Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" - 1бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.