English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.002-0045-C01
Повишаване на енергийната ефективност в НАЙДЕН КИРОВ АД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
28.12.2017
28.12.2017
01.10.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Русе, Русе, гр.Русе

Описание

Настоящият проект е насочен към подобряване на енергийната ефективност и повишаване на производствения капацитет на "Найден Киров" АД чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 15 бр. енергийно ефективни шприц машини. Проектът предвижда да бъде изградена система, която да улавя отпадната топлина от чилър, който произвежда студова енергия за технологични нужди. Уловената отпадна топлина ще се използва за отопление на производствен цех. Допълнително е предвидено да се закупи и въведе автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която ще даде възможност на ръководството на компанията да взема правилни управленски решения с цел намаляване на енергийната консумация. Ще бъде въведена и сертифицирана и система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, която система ще доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Всички дейности предвидени в проекта ще бъдат насочени към производството на части и принадлежности от пластмаси под код 22.29 производство на други изделия от пластмаси, което производство се характеризира с висока енергийна интензивност. Като резултат от изпълнението на описаните в проекта дейности и посочени мерки в енергийния одит, на база на който е разработен проекта, ще се редуцира обема на изразходваната енергия и този на отделяните вредни въглеродни емисии от производството, а така ще се спомогне за опазването на околната среда и подобряване на конкурентоспособността на дружеството. Планираните енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС) ще са 63.33% или 3 017 097 kWh/год., а ефективността на инвестицията като отношение на количеството спестена енергия в кВтч. на годишна база към необходимата инвестиция в лева (кВтч/лв.) ще бъде 1.07 кВтч/лв. при спестени емисии въглероден диоксид от 2444 t/год.
Дейности
 • Придобиване на 15 броя енергийно ефективни шприц машини (мярка 1 от енергийния одит) - дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на шприц машини - 15 бр. : Дейността е насочена към произвежданите от компанията детайли и изделия от пластмаси под код 22.29 производство на други изделия от пластмаси, което производство се характеризира с висока енергийна интензивност. Един от основните и най-енергоемки процеси при производството на изделия от пластмаси е шприцването, поради което настоящият проект предвижда подмяна на 9 морално остарели и енергоемки шприц машини с ниска производителност, произведени в периода 1980-1992 г. с 15 нови високо енергийно ефективни и с висока производителност шприц машини. Средно на година всяка от старите машините работи по 2400 часа, при двусменен режим на работа. През останалото време машините са в престой за обслужване, ремонти и подмяна на инструментариум. Съгласно направените разчети и реални измервания номиналната (работната) мощност на машините е около 75% от инсталираната. Шприц машините, които ще бъдат заменени консумират около 41% от общата консумация на електроенергия. След направена справка с различните видове детайли произвеждани от старите машини, е установено, че средно машините извършват по 1 удар в минута, като за това време се произвеждат средно по 2,5 детайла (150 бр./час). Годишно произведените детайли са 3 240 000 бр. Годишната консумация на електроенергия на предвидените за подмяна шприц машини е 582 840 kWh/год. Поради техническите си несъвършенства и остарели технологии около 6% от изделията са дефектни, което налага връщане им за смилане и повторно връщане в производството. Годишно машините обработват 29 тона материал, като 1,75 тона се връщат за смилане. На база на работните часове на мелниците и тяхната производителност е изчислено, че за смилането на един тон материал се консумират 1360 kWh енергия, или годишно за смилане се потрeбяват 2383 kWh. Общата консумация на електроенергия е 585 223 kWh, което води до генерирането на 479,3t CO2 годишно. За производство на 20 088 000 бр., колкото ще бъде производителността на новите машини, старите налични машини биха консумирали 3 628 380 kWh/год. Новите шприц машини, които ще бъдат закупени са както следва: вид 1 - тонаж 100 т., мощност 36.5kW - 2 бр.; вид 2 - тонаж 100т. мощност 37kW - 2 бр., окомплектован със сушилня -2 бр. по 6.3kW; вид 3 - тонаж 150 т., мощност 54.5 kW - 1 бр., окомплектован със сушилня 7.4kW; вид 4 - тонаж 150 т., мощност 42kW - 4 бр., вид 5 - тонаж 150 т., мощност 42.5 kW - 4 бр., окомплектован със сушилня - 4бр. по 6.3kW; вид 6 - тонаж 200 т., мощност 94.6 kW - 1 бр., окомплектован със сушилня 7.4kW; вид 7 - тонаж 200 т., мощност 61.6 kW - 1 бр., окомплектован със сушилня 7.4kW. Предвидено е новите 100 и 150 тонните машини да бъдат хидравлични, а 200 тонните електрически, което ще окаже положенително влияние както на енергийното спестяване, така и на производителността. Направените проучвания и разчети показват, че работната мощност на съвременните шприц машини е около 30 до 40 % от инсталираната мощност. Наблюденията върху работата на по-новите машини монтирани в завода през 2014 г. потвърждават тези проучвания, като е установено, че номинална мощност е около 40% от инсталираната. Предвид, че машините, които ще бъдат закупени по проекта са дори по-модерни, съответно по-производителни и по-ефективни от тези закупени през 2014 г., песимистично е прието, че и новозакупените ще работят с номинална мощност, която е 40 % от инсталираната. Очакваният разход на енергия на машините е 725 472 kWh/год. След въвеждане на мярката се очаква процентът на дефектни изделия да е 0,4%, което ще доведе до значително намаляване на енергията за мелене. При 181 тона обработен материал годишно, 0,72 тона ще бъдат връщани за смилане. Разхода на електроенергия за смилане ще бъде 985 kWh/год. Общо разхода на електроенергия след въвеждане на мярката ще бъде 726,457 kWh/год., което ще доведе до генериране на 595 т CO2 годишно. Ще бъдат спестени 2 901 923 kWh/год. и 2 377 тона CO2.
 • СМР за изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина (мярка 2 от енергийния одит) - дейността ще бъде извършена чрез извършване на СМР за изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1 бр.: Отоплението на производствените помещения към момента се осигурява от водогреен котел Rex 40 с мощност 400 kW, оборудван с горелка Lamborgini с мощност 390 kW. Състоянието на котела е добро, като ежегодно се извършва технически преглед на инсталацията. От главен разпределителен колектор, се захранват различните кръгове на отоплителната инсталация. Отоплението на самите помещения се осигурява от стоманени радиатори. Около 15% от енергията за отопление се използва в цех 110 ЕВРО "Бакелит и пластмаси". Нуждата на студова енергия в производствените процеси се осигурява от водоохлаждащ агрегат TAEevo TECH 101 със студова мощност 36 kW и електрическа мощност 14 kW. Режима на работа на агрегата е същия, както и на промишлената система. Прието е, че дневното натоварване е 15 ч/ден. Дебита на охлаждащата вода е 7200 л/час, като тя се охлажда от 22 оС до 18 оС. Изчислената студова мощност на чилъра за охлаждането на това количество вода е 33,5 kW. По време на отоплителния сезон чилъра е в експлоатация 1156 часа. През това време се охлажда вода с обем 8323 m3, като за това се генерират 38 712 kWh студова енергия. При коефициент на енергийна ефективност ЕЕР = 3 W/W е изчислено, че чилъра консумира 12 904 kWh електрическа енергия по време на отоплителния сезон. Дейността предвижда СМР - изграждане на въздуховод оборудван с две подвижни жалузийни решетки с ел. задвижки (on/off) и две неподвижни вентилационни решетки, както и табло с автоматика за управление на жалузийни решетки. Улавяната топлина от чилъра ще се използва за отопление на цех 110 Евро, намиращ се в непосредствена близост до агрегата. Изчисленията показват, че през отоплителния сезон от чилъра може да се оползотворят 47 754 kWh топлинна енергия. Нуждите на помещението са 36 994 kWh, т.е конвенционалното радиаторно отопление ще бъде заместено напълно. Оползотворената енергия след изпълнение на мярката се равнява на 36 994 kWh/год., а реално спестената енергия внесена с природен газ е 43 268 kWh/год. Спестените емисии от природен газ са 8,7 т./год. Инвестицията в рамките на дейността е по код 22.29 производство на други изделия от пластмаси, който се характеризира с висока енергийна интензивност.
 • Придобиване на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (мярка 3 от енергийния одит) - дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр.: Към настоящия момент отчитането на консумацията на електрическа енергия и природен газ се осъществява от търговските измерителни уреди на входа на предприятието. Няма автоматизирана система за отчитане на потреблението на енергия по цехове, основни консуматори и процеси. Няма автоматизирана система за отчитане на потреблението на енергия по цехове, основни консуматори и процеси. Дейността предвижда изграждането на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Системата ще обхваща 85% от потреблението на електрическа енергия на оборудването непредвидено за подмяна и 100% от потреблението на оборудването предвидено за подмяна по дейност 1. Системата няма да обхваща потреблението на природен газ за отопление и пропан-бутан за наличните газокари. Общо системата ще обхване 79% от потреблението на енергия на Найден Киров. Системата ще обхване общо 21 точки на измерване, като ще записва потреблението на електрическа енергия и получава и предава данни посредством електронна комуникация. Системата ще има минимум следните функционалности: • Автоматичен отчет на измервателните точки; • База данни за съхранение на информацията за продължителен период от време с цел последващ анализ; • Различни таблични и графични отчети на получените данни съгласно изискванията на възложителя; • Възможност за прогнозиране на консумацията; • Пълен отчет на изразходваната електрическа енергия; • Товаров график. Информацията за консумираната енергия ще се представя таблично и графично. Отчетите от системата ще се генерират по задание на оператора, като ще може да се задават начална и крайна дата на отчета, избор на параметри за отчета. Отчетите могат да бъдат в цифров вид за последваща обработка с други програми или на хартия. Задължение на главния енергетик на предприятието и на организатор производство ще бъде да подготвят автоматизирани таблици в които да се задава дневното, седмичното и месечното производство на Найден Киров в кг. преработен материал и в бр. произведени детайли от основните машини (шприц автомати за пластмаса и бакелит, преси). Тези таблици ще се куплират с данните за енергийното потребление и ще се изчисляват основни параметри като kWh/кг. обработен материал или kWh/бр. при производството на различните видове детайли. За цехове Металопресов и Инструментален, както и за Монтажните бригади ще се следи консумацията на всяко звено и ще се води статистика за произведеното инструментално оборудване. Ще бъдат изготвени "чек листи" в които ще се попълва информация за състоянието на машините (престои поради планови ремонти, аварии и др.). Така обработена и представена информацията ще дава ясна картина за специфичния разход при производството на отделните компоненти и ще даде възможност на ръководството да взима правилните управленски решения с цел намаляване на енергийната консумация. Екипа отговорен за правилното функциониране на АСМК ще провежда кратки срещи ежеседмично, като на база на наличната информация, ще бъдат изготвяни кратки отчети за натоварването, енергоемкостта и производителността на отделните звена на територията на обекта. Наблюдението на енергийната консумация в реално време и събраната от системата база данни ще позволи вземането на управленски решения, които позволяват действително понижение на енергийната консумация. В резултат въвеждането на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението ще се намали годишния разход на електроенергия със 71 905 kWh/год. Инвестицията в рамките на дейността е по код 22.29 производство на други изделия от пластмаси, който се характеризира с висока енергийна интензивност.
 • Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в Найден Киров АД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: Като част от дейността кандидатът планира въвеждането на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001. Внедряването на този стандарт има за цел да позволи на "Найден Киров" АД да въведе политики и процеси, които да повишат енергийната ефективност на производството. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване разходите за енергия и емисиите от парникови газове и други въздействия, свързани с околната среда, чрез систематично управление на потреблението на енергията. Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Чрез внедряването на ISO 50001 ще бъдат определени изискванията за система за управление на енергията за "Найден Киров" АД за разработване и въвеждане на енергийна политика, определяне на цели и планове на действие, които да взимат под внимание законовите изисквания и информация, свързани с използването на енергия. Тази система за енергийно управление ще позволи на кандидата да постигне своите ангажименти (заложени в политиката на дружеството), да предприеме действия, необходими за подобряване на енергийната му ефективност и да покаже съответствието на системата с изискванията на този международен стандарт. В рамките на въвеждането на системата ще бъде извършен анализ на състоянието, който ще се реализира съвместно между кандидата и външна специализирана фирма. Целта е да се диагностицират процесите, да се определи настоящото състояние на "Найден Киров" АД и степента на съответствие с изискванията на стандарта. В резултат на анализа ще се определят необходимите документи и действия, както и ще се състави работен план за изпълнение. Системата за управление (СУ) ще бъде структурирана и документирана по начин, осигуряващ съответствие между приложимия стандарт и технологичните процеси в компанията. Консултантската фирма ще проектира системата по стандарта, ще разработи, документира и подготви необходимите политики, процедури, методики, инструкции и образци на помощни документи, на база плана от анализа. Съставените от консултантската фирма документи ще се съгласуват с отговорните лица и след одобрение ще се въвеждат в изпълнение.
 • Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в Найден Киров АД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: Като част от дейността кандидатът планира сертифицирането на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001. Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 се прилага за всички променливи, влияещи на енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. Сертифицирането на "Найден Киров" АД спрямо изискванията на стандарт ISO 50001 ще доведе до въвеждането на фирмена политика по енергийното управление, включваща: разработването на цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира, измерване и анализ на енергийната резултатност и постоянно подобряване на енергийното управление. В допълнение, стандартът ще създаде условия за сравняване с най-добрите постижения в конкретната област, както и за измерване, документиране и докладване на всяка „стъпка нагоре” в енергийното управление на внедряващата организация. Сертифицирането на системата ще се проведе от квалифицирани представители (одитори) на външна фирма, които ще проведат одит за оценка на съответствието на внедрената система и при необходимост ще бъдат направени корекции в документираните изисквания. Първоначалният сертификационен одит по стандарт ISO 50001, който ще се извърши от акредитирана за целта фирма, включва следните етапи: - Етап 1 – одит за адекватност - ще има за цел да установи доколко използваната документация съответства на изискванията на стандарт ISO 50001, като на този етап ще се определи точния обхват и граници на системата за управление; - Етап 2 – одит за съответствие - ще има за цел да провери и оцени доколко процесите в организацията отговарят на описаното в документацията и дали дейностите се извършват в съответствие със стандартите. След извършването на сертификационния одит се изготвя доклад с резултатите от одитната проверка и при положителна препоръка в доклада се издава сертификат.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 3 017.09, Достигната стойност: 3 017.09
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 2 444.00, Достигната стойност: 2 444.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 822 463.24 BGN
1 411 231.61 BGN
1 409 188.59 BGN
85.00 %
 • [1] Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 199 546.86 211 684.75 1 411 231.63 2 822 463.24
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 199 546.86 211 684.75 1 411 231.63 2 822 463.24

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 15 бр. шприц машини: Шприц машина­-вид 1-2 бр.; Шприц машина-вид 2-2 бр.; Шприц машина-вид 3-1 бр; Шприц машина-вид 4-4 бр.; Шприц машина-вид 5-4 бр.; Шприц машина-вид 6-1 бр.; Шприц машина-вид 7-1 бр., Стойност: 2 787 549.24
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 15 бр. шприц машини: Шприц машина­-вид 1-2 бр.; Шприц машина-вид 2-2 бр.; Шприц машина-вид 3-1 бр; Шприц машина-вид 4-4 бр.; Шприц машина-вид 5-4 бр.; Шприц машина-вид 6-1 бр.; Шприц машина-вид 7-1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на СМР за изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина , Стойност: 3 986.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр., Стойност: 19 928.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в Найден Киров АД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2018
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в Найден Киров АД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в Найден Киров АД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в Найден Киров АД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.