English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0895-C01
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ТЮХЕ - ИЛИЕВ АТАНАСОВА И СИЕ СД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
28.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Добрич, Добрич-град, гр.Добрич

Описание

Фирма "ТЮХЕ - ИЛИЕВ АТАНАСОВА И СИЕ" СД е шивашко предприятие, специализирано в производство на дамско облекло - блузи, рокли, поли, панталони и сака. Фирмата развива тази дейност от 20 години, през които се е утвърдила като доверен партньор на по-големи шивашки предприятия у нас и в чужбина, за които работи на ишлеме. Предприятието се помещава в собствена производствена база, оборудвана с основните машини, необходими за производството, но както сградният фонд, така и машинният парк са силно амортизирани и са физически и морално остарели. В резултат, разходите на предприятието в това число енергийни - за отопление, охлаждане, работа на машините, и неенергийни-свързани със загуби от престой, поради авария, разходи за ремонти и брак, са неколкократно по-високи от тези при аналогични, съвременно оборудвани производства. Към момента, предприятието успява да се задържи на пазара благодарение на добрата си репутация на изряден партньор и опита и квалификацията на персонала, който мениджмънтът на фирмата високо цени и успява да задържи през годините, но скоро това няма да бъде достатъчно. Имайки най-важния капитал за една компания - изградени многогодишни добри търговски отношения с доставчици и клиенти, както и квалифициран, опитен и лоялен персонал, фирмата планира да модернизира производствената си база, с което бързо би се върнала на възходящия път на развитие. 
За целта, в рамките на настоящия проект по процедура BG16RFOP002-3.001, предприятието предвижда да извърши ключови за подобряване на енергийните характеристики на сградата строителни дейности и изцяло да модернизира основното си производствено оборудване. Заключенията от изготвения енергиен одит, потвърждават очакваните ползи и рентабилността на инвестицията. В допълнение одитът препоръчва внедряване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, както и внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно БДС EN ISO 50001, които също ще бъдат изпълнени в рамките на проекта.
Дейности
 • Публичност и визуализация: Предвидените от кандидата мерки за публичност и визуализация са в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 821 / 2014 на Комисията от 28 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303 / 2013 г. При осъществяването им, изрично ще се указва съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта чрез поставяне на емблемата на ЕС, упоменаване на ЕС и на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), който оказва подкрепа на проекта, както и общото лого за програмен период 2014-2020 г. Кандидатът предвижда изпълнението на следните мерки за публичност и визуализация на проекта: - 5 бр. плакати формат А2 с информация за проекта, в които се споменава финансовата подкрепа от Европейския съюз, поставени на видни места в административната и производствена сграда. Всеки плакат ще съдържа емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз”, наименованието на съфинансиращия фонд ЕФРР, общото лого за програмен период 2014 – 2020 г., с наименованието на финансиращата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", наименованието на проекта и главната му цел, общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; начална и крайна дата на изпълнение на проекта. - 36 бр. информационни стикери за предвиденото за закупуване оборудване по два стикера на всяка от машините. На стикерите ще бъдат визуализирани емблемата на ЕС, упоменаването „Европейски съюз”, наименованието на съфинансиращия фонд ЕФРР, общото лого за програмен период 2014 – 2020 г. и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ; - Във всеки документ, свързан с изпълнението на проект, който се използва за обществеността или участниците, ще бъде посочено, че финансиращата го оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" се осъществява с подкрепата на ЕФРР. В съответствие с изискванията на посочените регламенти, мерките по информираност и публичност ще бъдат прилагани от първия до последния месец от изпълнението на проекта. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Включване на информация за финансовата подкрепа на ЕС във всички документи на проекта (от 1-ви до 12-ти месец) 2. Избор на изпълнител за дизайн и изработка на плакати и стикери (2-ри до 3-ти месец от проекта) 3. Дизайн и изработка на 5 броя плакати и 8 броя стикери (4-ти месец от проекта) Срок за изпълнение на дейността – 12 месеца (от 1-ви до 12-ти месец)
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност: Извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от „Ан Енерджи” ООД - вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на извършения енергиен одит е да направи препоръки за конкретни мерки, всяка от които да допринесе за енергийни спестявания от минимум 5% за предприятието и които да бъдат реализирани в рамките на настоящата процедура. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнители за предоставяне на услугата - юни 2016 г. 2. Възлагане изършването на енергийния одит на избрания изпълнител - юни 2016 г. 3. Предоставяне на услугата - юли - август 2016 г. 4. Съгласуване на енергиен одит с АУЕР и получаване на становище, потвърждаващо, че заключенията от „обследването за енергийна ефективност” са точни и правилни - август - септември 2016 г.
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 1, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Банциг - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрен Банциг - 1 бр. (мярка 1). Новото оборудване ще замени използвания към настоящият момент за нарязване на малки и големи детайли от платове разкройващ банциг, произведен през 1960 година с мощност 2,2 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на новия високоефективен банциг с мощност 1,12 kW ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 50 на 80 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използвания в момента банциг е 2 661.1 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 4 257.8 kWh/год.. След внедряване на новия банциг, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 1 439.4 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 1, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.1.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 1: 2 818.37 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 1: 66,19 % - Спестени емисии CO2: 2,31 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 1 са посочени в таблица 3.1.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 498.85 лв./год. - Неенергийни спестявания - 2 799.20 лв./год. - Общо спестявания - 3 298.05 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 2, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Ротационна подлепваща преса - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Ротационна подлепваща преса- 1 бр. (мярка 2). Новото оборудване ще замени използваната към настоящият момент за изделията, изискващи уплътняване чрез подлепване, подлепваща преса, произведена през 2004 година, с мощност 4 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна ротационна подлепваща преса с мощност 4,54 kW и по-висока ефективност ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 60 на 90 операции/час; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента подлепваща преса е 3 024.0 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 4 536.0 kWh/год.. След внедряване на новата ротационна подлепваща преса, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 3 432.2 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 2, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.2.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 2: 1 103.76 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 2: 24,33 % - Спестени емисии CO2: 0,90 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 2 са посочени в таблица 3.2.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 195.37 лв./год. - Неенергийни спестявания - 961.48 лв./год. - Общо спестявания - 1 156.85 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 3, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Едноиглова права машина - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Едноиглова права машина - 1 бр. (мярка 3). Новото оборудване ще замени използваната към настоящият момент за сглобяване на разкроени детайли от леки и средно-тежки материали едноиглова права машина, произведена през 1972 година с мощност 0,6 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна едноиглова права машина с мощност 0,25 kW ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 70 на 90 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента едноиглова права машина е 665.3 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 855.4 kWh/год.. След внедряване на новата едноиглова права машина, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 321.3 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 3, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.3.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 3: 534.06 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 3: 62,44 % - Спестени емисии CO2: 0,44 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 3 са посочени в таблица 3.3.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 94.53 лв./год. - Неенергийни спестявания - 468.57 лв./год. - Общо спестявания - 563.10 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 4, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Едноиглова права машина - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Едноиглова права машина - 1 бр. (мярка 4). Новото оборудване ще замени използваната към настоящият момент за монтиране на детайлите едноиглова права машина, произведена през 1972 година с мощност 0,4 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна едноиглова права машина с мощност 0,25 kW ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция; б) увеличаване на производителността от 40 на 60 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента едноиглова права машина е 483.8 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 725.8 kWh/год.. След внедряване на новата едноиглова права машина, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 321.3 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 4, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.4.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 4: 404.46 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 4: 55,73 % - Спестени емисии CO2: 0,33 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 4 са посочени в таблица 3.4.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 71.59 лв./год. - Неенергийни спестявания - 900.00 лв./год. - Общо спестявания - 971.59 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 5, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Едноиглова права машина - 3 бр.): Като част от дейността ще бъдат внедрени 3 броя едноиглови прави машини (мярка 5). Новото оборудване ще замени използваната към настоящият момент за затягане на гайки на панталони и поли едноиглова права машина, произведена през 1984 година с мощност 1,1 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на 3-те съвременни едноиглови прави машини с обща инсталирана мощност 0,75 kW ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция; б) увеличаване на производителността от 30 на 180 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента едноиглова права машина е 235.51 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 7 983.4 kWh/год.. След внедряване на 3-те нови машини, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 907.2 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 5, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.5.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 5: 7 076.16 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 5: 88,64 % - Спестени емисии CO2: 5,80 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 5 са посочени в таблица 3.5.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 1 252.48 лв./год. - Неенергийни спестявания - 9 900.00 лв./год. - Общо спестявания - 11 152.48 лв./год. Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на активите и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 6, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Двуиглов четириконечен оверлог - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрен Двуиглов четириконечен оверлог - 1 бр. (мярка 6). Новото оборудване ще замени използвания към настоящият момент за сглобяване на изделия от трикотажен материал като поли, панталони, клинове, оверлог, произведен през 2000 година с мощност 0,4 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на новия високоефективен двуиглов четириконечен оверлог с мощност 0,55 kW ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 180 на 280 операции/ден и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използвания в момента оверлог е 483.8 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 752.6 kWh/год.. След внедряване на новия двуиглов четириконечен оверлог, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 706.9 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 6, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.6.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 6: 45.78 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 6: 6,08 % - Спестени емисии CO2: 0,04 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 6 са посочени в таблица 3.6.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 8.10 лв./год. - Неенергийни спестявания - 733.33 лв./год. - Общо спестявания - 741.44 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 7, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Двуиглов петконечен оверлог - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрен Двуиглов петконечен оверлог - 1 бр. (мярка 7). Новото оборудване ще замени използвания към настоящият момент за сглобяване и зачистване на текстилни изделия, оверлог, произведен през 1995 година с мощност 0,25 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на новия високоефективен двуиглов петконечен оверлог с мощност 0,55 kW ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 50 на 140 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използвания в момента оверлог е 403.2 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 1129.0 kWh/год.. След внедряване на новия двуиглов петконечен оверлог, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 942.5 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 7, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.7.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 7: 186.48 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 7: 16,52 % - Спестени емисии CO2: 0,15 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 7 са посочени в таблица 3.7.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 33.01 лв./год. - Неенергийни спестявания - 1480.00 лв./год. - Общо спестявания - 1513.01 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 8, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Двуиглов петконечен оверлог - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрен Двуиглов петконечен оверлог - 1 бр. (мярка 8). Новото оборудване ще замени използвания към настоящият момент за сглобяване и зачистване на текстилни изделия, оверлог, произведен през 1999 година с мощност 0,37 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на новия високоефективен двуиглов петконечен оверлог с мощност 0,55 kW ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 60 на 110 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използвания в момента оверлог е 447.6 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 820.5 kWh/год.. След внедряване на новия двуиглов петконечен оверлог, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 706.9 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 8, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.8.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 8: 113.65 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 8: 13,85 % - Спестени емисии CO2: 0,09 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 8 са посочени в таблица 3.8.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 20.12 лв./год. - Неенергийни спестявания - 900.00 лв./год. - Общо спестявания - 920.12 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 9, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Понтериз машина - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Понтериз машина - 1 бр. (мярка 9). Новото оборудване ще замени използваната към настоящият момент за довършване и затягане на гайки, понтериз машина, произведена през 1978 година, с мощност 0,37 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна понтериз машина с мощност 0,25 kVA и по-висока ефективност ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 100 на 150 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента понтериз машина е 596.7 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 895.1 kWh/год.. След внедряване на новата понтериз машина, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 428.4 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 9, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.9.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 9: 466.70 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 9: 52.14 % - Спестени емисии CO2: 0,38 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 9 са посочени в таблица 3.9.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 82.61 лв./год. - Неенергийни спестявания - 600.00 лв./год. - Общо спестявания - 682.61 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 10, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Трииглова петконечна плоска покривна машина - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Трииглова петконечна плоска покривна машина - 1 бр. (мярка 10). Новото оборудване ще замени използваната към настоящия момент за събиране и изработка на подгъви на дрехи, плоска покривна машина, произведена през 1982 година, с мощност 0,40 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна трииглова петконечна плоска покривна машина с мощност 0,50 kVA и по-висока ефективност ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 110 на 200 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента плоска покривна машина е 645.1 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 1172.9 kWh/год.. След внедряване на новата трииглова петконечна плоска покривна машина, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 856.8 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 10, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.10.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 10: 316.15 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 10: 26.95 % - Спестени емисии CO2: 0,26 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 10 са посочени в таблица 3.10.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 55.96 лв./год. - Неенергийни спестявания - 977.27 лв./год. - Общо спестявания - 1033.23 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 11, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Едноконечна копчешиеща машина - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Едноконечна копчешиеща машина - 1 бр. (мярка 11). Новото оборудване ще замени използваната към настоящия момент за пришиване на копчета, копчешиеща машина, произведена през 2000 година, с мощност 0,25 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна eдноконечна копчешиеща машина с мощност 0,15 kW и по-висока ефективност ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 70 на 100 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента копчешиеща машина е 403.2 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 576.0 kWh/год.. След внедряване на новата eдноконечна копчешиеща машина, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 257.0 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 11, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.11.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 11: 318.96 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 11: 55.38 % - Спестени емисии CO2: 0,26 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 11 са посочени в таблица 3.11.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 56.46 лв./год. - Неенергийни спестявания - 914.29 лв./год. - Общо спестявания - 970.74 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 12, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Илична машина - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Илична машина - 1 бр. (мярка 12). Новото оборудване ще замени използваната към настоящия момент за направа на илици, илична машина, произведена през 1998 година, с мощност 0,40 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна илична машина с мощност 0,25 kVA и по-висока ефективност ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 200 на 280 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента илична машина е 645.1 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 903.2 kWh/год.. След внедряване на новата илична машина, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 428.4 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 12, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.12.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 12: 474.77 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 12: 52.57 % - Спестени емисии CO2: 0,39 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 12 са посочени в таблица 3.12.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 84.03 лв./год. - Неенергийни спестявания - 890.00 лв./год. - Общо спестявания - 974.03 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 13, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Електронна илична машина - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Електронна илична машина - 1 бр. (мярка 13). Новото оборудване ще замени използваната към настоящия момент за направа на илик –око с опашка, илична машина, произведена през 1987 година, с мощност 0,3 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна електронна илична машина с мощност 0,55 kW и по-висока ефективност ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 30 на 80 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента илична машина е 403.2 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 1075.2 kWh/год.. След внедряване на новата електронна илична машина, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 942.5 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 13, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.13.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 13: 132.72 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 13: 12.34 % - Спестени емисии CO2: 0,11 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 13 са посочени в таблица 3.13.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 23.49 лв./год. - Неенергийни спестявания - 2066.67 лв./год. - Общо спестявания - 2090.16 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 14, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Пикир машина - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Пикир машина - 1 бр. (мярка 14). Новото оборудване ще замени използваната към настоящия момент за прихващане на единично подгънати подгъви с видим бод, пикир машина, произведена през 1987 година, с мощност 5,5 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна пикир машина с мощност 2,5 kW и по-висока ефективност ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 90 на 120 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента пикир машина е 4435.2 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 5913.6 kWh/год.. След внедряване на новата пикир машина, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 2016.0 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 14, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.14.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 14: 3897.6 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 14: 65.91 % - Спестени емисии CO2: 3,19 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 14 са посочени в таблица 3.14.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 689.87 лв./год. - Неенергийни спестявания - 700.00 лв./год. - Общо спестявания - 1389.87 лв./год Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на разходите за ремонт и техническо обслужване. Чрез точността на обработките реалното производство на качествена продукция се увеличава, което ще доведе до намаляване на технологичния брак и ще оптимизира използваните суровини и материали. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване, необходимо за изпълнение на мярка 15, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Гладачна маса с вакуум - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде внедрена Гладачна маса с вакуум - 1 бр. (мярка 15). Новото оборудване ще замени използваната към настоящия момент за изглаждане и сушене, гладачна маса, произведена през 2000 година, с мощност 2,6 kW. Машината е активно ангажирана в работния процес на компанията, но е нискоефективна. Поддържането й в експлоатационно състояние е свързано с високи за компанията разходи. Внедряването на съвременна гладачна маса с вакуум с мощност 1,25 kW и по-висока ефективност ще допринесе за: а) намаляване на енергийните разходи при производство на единица продукция, б) увеличаване на производителността от 90 на 130 операции/час и разширяване на производството; в) оптимизация на неенергийните разходи. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, годишната консумация на електро енергия (Ein) на използваната в момента гладачна маса е 2096.6 kWh/год.. Коригираното годишно потребление на енергия (Ein') е 3028.5 kWh/год.. След внедряване на новата гладачна маса с вакуум, прогнозата за годишна консумация на ел.енергия (Eexp) е 1008.0 kWh/год.. Инвестицията се отнася към Мярка 15, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, са посочени в таблица 3.15.1., а именно: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 15: 2 020.48 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 15: 66.72 % - Спестени емисии CO2: 1,65 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 15 са посочени в таблица 3.15.2. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 357.62 лв./год. - Неенергийни спестявания - 0.00 лв./год. - Общо спестявания - 357.62 лв./год Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (11-ти - 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)
 • Извършване на СМР свързани с подобряване на енергийните характеристики на производствената сграда на предприятието, съгласно мярка 16 от ЕО (дейността ще бъде извършена чрез подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени и топлоизолация на покрив): Деността ще бъде реализирана в изпълнение на предписанията на мярка 16 от Енергийния одит. Като част от дейността ще бъдат извършени следните строително монтажни работи: подмяна на дограма (мярка 16.1.), топлоизолиране на външни стени (мярка 16.2.) и топлоизолация на покрив (мярка 16.3.). В рамките на дейността ще бъдат подобрени енергийните характеристики на сградата, в която се извършват производствените процеси на предприятието. Тя представлява масивна двуетажна постройка, като собственост на фирмата е част от първи етаж –вход и санитарни помещения и целия втори етаж, където са разположени производствени помещения. Разгледаната в одита част от сградата е със разгърната застроена площ 234,70 м2. В рамките на извършеното от "Ан Енерджи" ООД, обледване е установено, че външните ограждащи стени са изпълнени от тухлен зид , с вътрешна и външна мазилка. Дограмата е дървена рамка с единично стъкло. Покривът на сградата е с дъсчена обшивка и скатове от керемиди върху дъсчена конструкция. Подът на сградата е директно граничещ със земята. Заключенията от енергийния одит са, че коефициентите на топлопреминаване през дограмата, стените и покривът, са по-големи от референтните коефициенти по Наредба 7/2004 за енергийна ефективност на сградите, което води до големи енергийни загуби. Предвид това са предписани следните мерки, които ще бъдат изпълнение в рамките на дейността: 1) Подмяна на съществуващата дървена дограма с единично стъкло, с нова ПВЦ дограма с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K. Инвестицията се отнася към Мярка 16.1, препоръчана в Енергийния одит (ЕО), като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, посочени в точка 3.16.2.1.3. от ЕО, са: - Намаляване на загубите на енергия през дограма: 200 W/K - Енергийните спестявания: 10 008 kWh/год. - Фактор на енергийните спестявания (ESR): 57,80 % - Намаление на емисиите СО2: 8,20 t/год. 2) Топлоизолиране на външните стени на сградата с EPS с дебелина 8 см, с λ≤0,035 W/mK. Инвестицията се отнася към Мярка 16.2, препоръчана в ЕО, като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, посочени в точка 3.16.2.2.3. от ЕО, са: - Намаляване на загубите на енергия през стени: 363 W/K - Енергийните спестявания: 18 112 kWh/год. - Фактор на енергийните спестявания (ESR): 77,07 % - Намаление на емисиите СО2: 14,834 t/год. 3) Топлоизолация на покрива на сградата с минерална вата с дебелина 8 см, с λ≤0,040W/mK. Инвестицията се отнася към Мярка 16.3, препоръчана в ЕО, като планираните енергийни спестявания, до които тя ще доведе, посочени в точка 3.16.2.3.3. от ЕО, са: - Намаляване на загубите на енергия: 103 W/K - Енергийните спестявания: 5 188 kWh/год. - Фактор на енергийните спестявания (ESR): 63,58 % - Намаление на емисиите СО2: 4,25 t/год. КАК ИНВЕСТИЦИЯТА ДОПРИНАСЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА Обобщените данни за потреблението на енергия преди и след реализиране на предвидените строително монтажни работи, свързани с подобряване на ефективността на съществуващата сграда, както и енергийните спестявания, са посочени в таблица 3.16.3. от ЕО и са, както следва: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 16: 33 308,00 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 16: 91,92 % - Спестени емисии CO2: 36,52 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 16 са посочени в таблица 3.16.4. от ЕО и са, както следва: - Енергийни спестявания - 5 895,51 лв./год. - Неенергийни спестявания - 0.00 лв./год. - Общо спестявания - 5 895,51 лв./год Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител (6-ти-месец) 3. Извършване на предвидените строително монтажни работи и подписване на приемопредавателен протокол (от 6-ти до 10-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 9 месеца (2-ри - 10-ти проектен месец)
 • Придобиване на оборудване за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия, съгласно мярка 17, предвидена в енергийния одит (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Рекуператор - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде доставен и инсталиран Рекуператор - 1 бр. (мярка 17). Чрез рекуператора ще се оползотворява остатъчната топлинна енергия от производството. В момента отпадната топлина не се използва и се изхвърля в атмосферата. Чрез монтирането на рекуператор ще се оползотворява отпадната топлина, като отведения от помещението въздух ще затопля приточния. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, планираните енергийни спестявания, до които внедряването на рекуператора ще доведе, посочени в таблица 3.17.3. от ЕО, са: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 17: 7 657 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 17: 55,06 % - Спестени емисии CO2: 6,27 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 17 са посочени в таблица 3.17.4. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 1355,29 лв./год. - Неенергийни спестявания - 0.00 лв./год. - Общо спестявания - 1355,29 лв./год Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 7-ми месец) 4. Монтаж, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (8-ми - 10-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 9 месеца (2-ри - 10-ти проектен месец)
 • Внедряване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, съгласно мярка 18 от ЕО (дейността ще бъде извършена чрез доставка и внедряване на софтуер за мониторинг на енергопотреблението – 1 бр. и автоматизирана хардуерна система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр.): Като част от дейността ще бъде доставен и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, включваща софтуер за мониторинг на енергопотреблението -1 бр. и хардуерна система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр. (мярка 18) Към настоящият момент в предприятието не са налични средства за измерване на енергийните и материалните потоци. Събирането на информацията за потреблението на енергия става по ежемесечните фактури, които компанията получава от местното електроразпределително дружество. Анализ на информацията за потреблението на енергия не се извършва, поради факта, че не се извършва отчитане на енергията по произведени продукти и по технологични процеси. Информация за количеството и качеството на произведената продукция се събира и анализира от Управителя ежемесечно. На база на обема на поръчките се определят материалните потоци, а след изпълнението на поръчките се следи за качеството на изпълнение, вложените материали и се отчитат разходите за тях. В технологичният процес се полага ръчен труд. В предприятието се използва оборудване, което не е снабдено с електронен контрол и често се налага то да остава в работен режим по време на ръчните операции, което увеличава енергийните разходи на компанията. Тяхното намаляване към настоящия момент е свързано с човешкия фактор и енергоспестяване чрез поведенченски мерки, което не подлежи на постоянен контрол. Препоръчаната за целите на компанията система за мониторинг на енергопотреблението представлява електронна система, която записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основни технологични процеси и системи в предприятието, като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Предвижда се монтиране на прибори за измерване на консумираната електрическа енергия в Главното разпределително табло на компанията, монтиране на хaрдуер, който да събира информацията от измервателните прибори и инсталиране на софтуер за обработване на информацията. Информацията от измервателните устройства ще се събира и обработва автоматично. На база анализа на натрупаната информация за съответните периоди /ден, седмица, месец, година/ ще е възможно вземането на бързи и адекватни решения за оптимизиране на консумацията на електроенергия, както и на производствените процеси. Съгласно обследване за енергийна ефективност, извършено от "Ан Енерджи" ООД, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и одобрено от АУЕР, планираните енергийни спестявания, до които внедряването на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението ще доведе, посочени в таблица 3.18.3. от ЕО, са: - Годишни спестявания на енергия от препоръчаната мярка 18: 1401,97 kWh/год. - Фактор на енергийни спестявания (ESR) за мярка 18: 6,0 % - Спестени емисии CO2: 1,15 t/год. Финансовите ползи от прилагането на мярка 18 са посочени в таблица 3.18.4. от ЕО и са както следва: - Енергийни спестявания - 248,15 лв./год. - Неенергийни спестявания - 0.00 лв./год. - Общо спестявания - 248,15 лв./год Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на доставчик (от 2-ри до 6-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания доставчик (6-ти-месец) 3. Доставка на активите и подписване на приемнопредавателен протокол (от 6-ти до 7-ми месец) 4. Внедряване, монтаж и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемнопредавателен протокол (8-ми - 10-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 9 месеца (2-ри - 10-ти проектен месец)
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: консултантски услуги за въввеждане на БДС EN ISO 50001 и консултантски услуги за сертифициране на БДС EN ISO 50001): Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: консултантски услуги за въввеждане на БДС EN ISO 50001 и консултантски услуги за сертифициране на БДС EN ISO 50001 КАК ИНВЕСТИЦИЯТА ДОПРИНАСЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА Енергийната ефективност в промишлеността се постига най-вече чрез промяна на начина, по който енергията се управлява. ISO 50001, системи за енергиен мениджмънт, е международен стандарт за енергийно управление, който определя изискванията към системите за енергийно управление и който ще даде възможност на фирмата-кандидат да разработи и приложи политики и цели, които са съобразени с всички законови изисквания. ISO 50001 ще осигури системата, по която фирмата-кандидат може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. Внедряването на ISO 50001 ще доведе до: - подобрявате енергийния баланс, увеличавате ефективността и затвърждаване на конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия; - повишавате ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията; - затвърждаване на имиджа на фирмата на социално-отговорна организация, която дава своя принос за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнители за предоставяне на услуги (от 2-ри до 4-ти месец). В това число услуги за: - въвеждане на система за управление в съответствие с БДС EN ISO 50001; - сертифициране на системи за управление в съответствие с БДС EN ISO 50001; 2. Сключване на договори с избраните изпълнители (4-ти месец) 3. Предоставяне на услугите и подписване на приемопредавателни протоколи за услуги (от 5-ти до 12-ти месец), в това число: 3.1. Разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с в съответствие с БДС EN ISO 50001 (от 5-ти до 9-ти месец) 3.2. Сертификация на система за управление в съответствие с БДС EN ISO 50001( 10-ти и 12-ти месец) Срок за изпълнение на дейността: 11 месеца (2-ри - 12-ти проектен месец)

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 60.25, Достигната стойност: 60.25
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 62.28, Достигната стойност: 62.28

Финансова информация

202 756.00 BGN
146 431.20 BGN
141 378.45 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Производство на текстил и текстилни изделия

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 124 466.52 21 964.68 56 324.80 202 756.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 124 466.52 21 964.68 56 324.80 202 756.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за дизайн и изработка на информационни материали, Стойност: 510.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на СМР, свързани с подобряване на енергийните характеристики на производствената сграда в това число топлоизолиране на външни стени и покрив, подмяна на дограма, доставка и монтаж на рекуператор, Стойност: 88 686.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на СМР, свързани с подобряване на енергийните характеристики на производствената сграда в това число топлоизолиране на външни стени и покрив, подмяна на дограма, доставка и монтаж на рекуператор
Предмет на предвидената процедура: Доставка на шивашко оборудване, Стойност: 89 200.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на шивашко оборудване
Предмет на предвидената процедура: Доставка на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, Стойност: 2 360.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на енергиен одит по образец, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Iзвършване на енергиен одит по образец
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за предоставяне на услуги за въвеждане на система за управление на енергията, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за предоставяне на услуги за сертифициране на система за управление на енергията, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 6 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.