English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-2400-C01
МАК АД с нови по- добри и безопасни условия на труд
817059257 МАК АД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
09.06.2017
09.06.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Реализирането на настоящия проект ще позволи да се удовлетвори потребността от осигуряване на адекватни механизми за превенция на професионалните и здравни рискове в МАК АД. 
Общата цел на проекта е да се подобри работната среда в MAK АД, чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд и иновативни модели за организацията на работа и управлението на човешките ресурси. 
Проектното предложение има следните специфични цели: 
- Да се повиши мотивацията и удовлетвореността на заетите посредством въвеждането на нова организационна практика и иновативни модели водещи до опазване на околната среда, чрез подобряване ресурсната ефективност и въвеждането на гъвкави форми на заетост в МАК АД 
 - Да се намали броя на трудови злополуки и професионални заболявания и създаде по-безопасна и здравословна работна среда чрез закупуване на нови и по-висок клас лични предпазни средства и специално работно облекло и средства за колективна защита; 
- Да се подобри политиката по здраве и безопасност в МАК АД чрез провеждане на обучение и ресертификация на стандарта за безопасни условия на труд;
 - Да се подобри достъпа на хората с увреждания в предприятието;
Избраната целева група включва всички 179 служители на компанията, като лицата над 54 години, включени в проекта са 80 души и 8 са хората с увреждане. Включените в проекта дейности ще подобрят условията на труд и качеството на работните места за тези лица и ще окажат и пряко влияние върху нарастване на тяхната ангажираност. Проектът ще окаже и пололижителен ефект върху околната среда, като допринесе за по-ефективно използване на ресурсите във фирмата и намаляване използваните ресурси за дейността, енергийната консумация и замърсяването.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи на проекта. Ще се следи за коректно изпълнение на задълженията по Договора за безвъзмездна помощ и финансово отчитане и предоставянето на информация на ДО. Необходимост от обезпечаване на условия за осигуряване на прозрачност и наблюдение на изпълнението на проектните дейности, при отчитане на индикаторите за постигане на очакваните резултати и ефекта върху целевите групи, заинтересованите страни и участници в проекта. Организация и управление на проекта включва обезпечаване на ефективен мениджмънт, ограничаване на евентуални рискове в хода на изпълнение на проектните дейности, координация на действията за гарантиране на качеството на проектните дейности и постигането на общата и специфичните цели на проекта. Необходимостта от осигуряване на условия за наблюдение, анализ и оценка на съответствието на изпълняваните и планираните дейности и ресурси, както и за своевременно подаване на сигнали за възникнали или възможни отклонения от планираните параметри на проекта. Тя е задължителен и най-съществен фактор за достигането на планираните резултати по проекта. включва: - създаване, поддържане и подобряване при необходимост на организационната структура, формите за комуникация, процедурите за администриране, отчетност, начините и периодиката на информационен обмен; - материално-техническо и административно обслужване на дейността на екипа; - детайлизиране и актуализиране при необходимост на план-графика за изпълнение на дейностите на проекта; - установяване формите за информационен обмен между водещата организация и преките бенефициенти; - непрекъснато наблюдение, периодично анализиране и прилагане на корективни действия при необходимост и/или по препоръка от Управляващия орган. - подготовка на доклади и отчети по проекта, подготовка на тръжна процедура, съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) – обн. ДВ бр.101/22.12.2015 г. за определяне на изпълнители от страна на бенефициента на договорена безвъзмездна помощ от Структурните фондове на ЕС по реда на чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 118/ 20.05.2015 г. или приложемото към момента Постановление на Министерски съвет. Ще се следи за правилното финансовото управление, съхраняването на финансовата документация , подготовка на искания за плащане, подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схемата, след публикуването му, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. До 1 месец след приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен заключителен доклад – технически и финансов, попълнен по образец. В доклада ще се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите за успех, както и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението и начините за тяхното преодоляване. При необходимост ще се използва и външна експертиза при реализация на дейностите по проекта, свързана с избора на доставчици и/или юридически или др.въпроси, с пряко отношение към изпълнение на проекта.
 • Информиране и публичност на проектните дейности : Осигуряване на публичност и прозрачност при изразходването на средствата от Европейския Социален фонд чрез ОП "Развитие на човешките ресурси"; Популяризиране на проектните резултати пред заинтересовани страни за мултиплициране на добрите практики. Изпълнението на дейността ще осигури публичност и повишаване информираността на обществеността, целевите групи и участниците в проекта за целите и резултатите от проекта. При изпълнение на проекта ще се спазват всички изисквания на Единен наръчник за визуализация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на УО. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от бенефициента, изрично ще се указва финансирането от фондовете на ЕС на операцията, чрез: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на фонда, който оказва подкрепа на операцията (ЕСФ); - общото лого за програмния период 2014-2020 г. в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. По време на осъществяването на проекта ще информираме обществеността за получената подкрепа, като: - монтиране на постоянни 2 бр. информационни табели формат А3 на обекта за реализация на проекта. - във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, които се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, ще се посочва финансовата подкрепа по програмата. - включване в уеб- сайта на фирмата, кратко описание на проекта, включително цели и резултати от него и финансовата подкрепа от ЕС. - текущо ще информиране на медиите за напредъка на проекта и т.н. За да се информират участници и заинтересовани страни, ще бъдат изготвени брошури 500 бр. за представяне на проектната идея и резултатите от изпълнението на проектните дейности. Постигната визуализация, публичност и информираност на обществеността, целевите групи и участниците в проекта, както и на работодатели от бранша и региона за целите и резултатите по проекта, източника на финансиране, чрез финансовата помощ на ЕСФ и схемите по ОП "Развитие на човешките ресурси". На предвиденото за закупуване материали ще бъдат поставен информационен стикер на подходящо място на повърхността, с визуализирани емблема на ЕС; упоменаване на „Европейски съюз“; наименованието на съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020 г. и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ.
 • Обезпечаване на Дружеството със софтуер за управление на човешките ресурси, за удължаване на професионалният живот на служителите и работниците и въвеждането на гъвкаво работно време.: С изпълнението на дейността ще внесем значително подобрение в управлението на човешките ресурси чрез използването на иновативни модели за организация на труда. По-конкретно е предвидено следното: 1. Разработване и въвеждане на правила за гъвкави форми на заетост в предприятието; 2. Разработване и въвеждане на програма за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители – включително система за вътрешни обучения и повишаване на квалификацията, мерки, насочени към наемане на нови кадри, и др. 3. Внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси, който да обезпечи прилагането на правилата за гъвкави форми на заетост и програмата за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители. В резултат от изпълнението на дейността ще оптимизираме процеса на управление на заетите, като чрез комплексния ефект на внедрените правила, програма и софтуер ще имаме възможност да запазим заетостта на квалифицираните работници (вкл. над 54г. и хората с увреждания), да назначаваме хора на непълно работно време, да удължаваме работното време при производствена необходимост и да прилагаме други гъвкави форми на заетост. Смятаме, че това ще ни даде възможност за една по-добра организация и гъвкавост на труда, която в момента не използваме.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите: Ресертификация на придобит сертификат OHSAS18001:2007- Системи за управление на здравето и безопасността при работа в Дружеството: Дружеството е осъзнало необходимостта от документирани правила за изпълнение и управление на дейностите в предприятието, с което се гарантира правилното им изпълнение и ефективност на управлението им, като по този начин се постига съответствие с изискванията на приложимия международни стандарт за система за управление. Към момета компанията има внедрени няколко системи съглано стандартите ISO 9001:2008; ISO 14000:2004; OHSAS 18001:2007, AQAP 2110 и EKO-TEX 100 сертификат. Човешкият ресурс е най- ценият капитал за МАК АД, затова и прилага правила и процедури свързани със постоянното подобряване на здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно OHSAS 18001:2007. Изпълнението на дейността ще допренесе за подържането и постоянно подобряване на внедрената система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно OHSAS 18001:2007. Системата за управление на дейността по безопасност и здраве при работа може да се определи като стратегически документ, тъй като с нея се определя мястото и ролята на политиката по безопасност и здраве при работа сред другите политики в предприятието. Системата има за цел да постави здравето и безопасността на служителите сред основните си приоритети и да демонстрира поетите във тази връзка ангажименти пред външните заинтересовани страни. Наличието на система за управление на здравето и безопасността при работа осигурява на Дружеството: - удовлетворяване на изискванията на законовата и нормативната уредба в областта на здравето и безопасността при работа; - свеждане до минимум на риска за персонала чрез прилагането на новите подходи за опазване на здравето и безопасността на работещите; - подобряване на финансовото състояние в резултат на: предотвратени или намалени по брой трудови злополуки и инциденти; - предотвратяване на финансови санкции поради неспазване на законовите и нормативни изисквания; - повишаване на ефективността на фирменото управление по здравето и безопасността при работа. Чрез прилагане на системата ръкодоството на МАК АД е определило своята политика по здраве и безопасност при работа и е поело задължения по отношение на своята система за управление. Адаптиране на внедрената в „МАК“ АД система за управление на здравето и безопасността при работа към новите изисквания на OHSAS 18001:2007“ ще включва изпълнението на следните дейности: 1. Преглед и оценка на внедрената система от гледна точка на: - съответствие с нови или изменени нормативни изисквания в областта на здравето и безопасността при работа; - настъпили изменения в организационната структура или други промени в организацията; - възможности за оптимизиране и актуализиране на документацията, респ. на изискванията на системата, с цел непрекъснато подобряване. 2. Изготвяне на изменения/актуализация на документите на системата, както е приложимо, съгласно резултатите по т. 1; 3. Осигуряване на консултантска помощ за въвеждане/внедряване на промените; 4. Провеждане на вътрешен одит – планиране, същински одит, подготовка на доклад, съдействие за предприемане на действия при установени несъответствия, ако е приложимо. Изпълнението на дейността адаптиране и сертификация за OHSAS 18001:2007, ще допринесе до ефективното и непрекъснато поддържане и подобрява на системата управление на здравето и безопасността при работа в Дружеството. Етапите за изпълнение на дейността включват: Етап 1: Избор на изпълнители /месец 11-12/ Етап 2: Адаптиране на наличната система, към новите изисквания на стандарт за безопасни условия на труд - OHSAS 18001 /месец 13-16 включително/. Етап 3: Сертификация на стандарт за безопасни условия на труд - OHSAS 18001 /месец 17-18 включително/
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите: Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло- I част: Дейността цели осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, повишаване ефективността на производството и производителността на труда, чрез подобряване на условията на труд и защита от несъотвестващ микроклимат; предпазване от нараняване и изгаряния, защита от удар и пробождане, подхлъзване, летящи частици и др. - Работен полугащеризон (срок на износване 6 месеца) - 1 брой летен полугащеризон за 87 работника и 1 брой зимен полугащеризон за 87 работника: Електромонтьор; Електрончик; Механик, промишлено оборудване; Секционен майстор; Огняр; Маш. оператор в цех "пресукален"; маш. оператор, удвояване; Маш. оператор, боядисване; маш. оператор, свиване; маш. оператор, сушене; маш. оператор, пералня; Работник, смеси боядисване; Маш. оператор, боядисване; маш. оператор, навиване; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване; Шлосер. Зимен: Ватиран полугащеризон, топло и водозащитен, среден цип и регулируеми презрамки; Летен: водозащитен, преден джоб с цип, регулируеми презрамки. - Работно яке (срок на износване 6 месеца) - 1 брой лятно яке за 102 работника и 1 брой зимно яке за 102 работника: Електромонтьор; Електрончик; Механик, промишлено оборудване; Секционен майстор; Огняр; Маш. оператор в цех "пресукален"; маш. оператор, удвояване; Маш. оператор, боядисване; маш.оператор, свиване; маш. оператор, сушене; маш. оператор, пералня; Работник, смеси боядисване; Маш. оператор, боядисване; маш. оператор, навиване; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване; Шлосер; Чистач, промишлени помещения; Преносвач-зимно със студоустойчива и водозащитна материя, с топлозащитна подплата и лятно- с водозащитна материя без подплата. - Работни обувки с предпазно бомбе, защитаващи при удар крака. Подметка - противохлъзгаща се и устойчива на гориво - смазочни материали; Срок на износване 1 година за 105 работника, както следва: Електромонтьор; Електрончик; Механик, промишлено оборудване; Секционен майстор; Огняр; Машинен оператор в цех "пресукален"; машинен оператор, удвояван; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, свиване; машинен оператор, сушене; машинен оператор, пералня; Работник, смеси боядисване; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, навиване; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване; Шлосер; Организатор транспорт; щофьор, товарен автомобил; Общ работник, промишлено производство; - Работни обувки, киселиноустойчиви - Работни обувки с подметка издържаща на агресивни агенти (киселини и основи). Срок на износване 1 година за 6 работника, както следва: Еколог; Лаборант; Технолог, апретура багрене; - Работна тениска/памучна къс ръкав/ срок на износване 6 месеца; 2 броя за 142 работника, общо 284 броя., както следва: Електромонтьор; Електрончик; Механик, промишлено оборудване; Секционен майстор; Окачествител; Чистач, промишлени помещения; Преносвач; Огняр; Еколог; Лаборант; Организатор транспорт; щофьор, товарен автомобил; Машинен оператор в цех "пресукален"; машинен оператор, удвояване; Технолог, апретура багрене; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, свиване; машинен оператор, сушене; машинен оператор, пералня; Работник, смеси боядисване; Хелиографист; печатар текстил; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, навиване; Инспектор - качество; организатор бц; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване; Общ работник, промишлено производство; Шлосер.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите: Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло- II част: Дейността цели осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, повишаване ефективността на производството и производителността на труда, чрез подобряване на условията на труд и защита от несъотвестващ микроклимат; предпазване от нараняване и изгаряния, защита от удар и пробождане, подхлъзване, летящи частици и др. - Работна тениска /ватирана, дълъг ръкав/- срок на износване 6 месеца; 2 броя за 142 работник, общо 284 бр., както следва: Електромонтьор - 4 човека; Електрончик - 4 човека; Механик, промишлено оборудване- 5 човека; Секционен майстор- 10 човека; Окачествител- 11 човека; Чистач, промишлени помещения- 5 човека; Преносвач- 8 човека; Огняр- 5 човека; Еколог- 1 човек; Лаборант- 4 човека; Организатор транспорт; щофьор, товарен автомобил- 2 човека; Машинен оператор в цех "пресукален"; машинен оператор, удвояване- 7 човека; Технолог, апретура багрене- 1 човек; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, свиване; машинен оператор, сушене; машинен оператор, пералня - 21 човека; Работник, смеси боядисване- 3 човека; Хелиографист; печатар текстил - 5 човека; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, навиване- 7 човека; Инспектор - качество; организатор бц- 2 човека; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване- 33 човека; Общ работник, промишлено производство- 6 човека; Шлосер- 1 човек; - Предпазни очила, с поликарбонатен визьор, механична защита и удобна лента за главата, със срок на изностване 3 месеца, за 97 работника по 4 броя, общо 388 бр., както следва: Електромонтьор - 4 човека; Електрончик- 1 човек; Механик, промишлено оборудване- 5 човека; Секционен майстор - 10 човека; Машинен оператор в цех "пресукален"; машинен оператор, удвояване- 7 човека; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, свиване; машинен оператор, сушене; машинен оператор, пералня - 21 човека; Работник, смеси боядисване- 3 човека; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, навиване- 7 човека; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване- 33 човека; Шлосер- 1 човек; - Противопрахова полумакса: Висока степен на комфорт и защита. Възможност за нагласяване спрямо индивидуалните изисквания и предпочитания на потребителя, със срок на изностване 3 месеца, за 94 работника по 4 броя, общо 376 бр., както следва: Електромонтьор- 4 човека; Електрончик - 1 човек; Механик, промишлено оборудване- 1 човек; Секционен майстор- 10 човека; Огняр- 5 човека; Машинен оператор в цех "пресукален"; машинен оператор, удвояване- 7 човека; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, свиване; машинен оператор, сушене; машинен оператор, пералня - 21 човека; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, навиване- 7 човека; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване- 33 човека; Шлосер- 1 човек. - Целолицева маска с две гнезда за филтри- има голям коригиращ се визьор осигуряващ панорамен изглед. Изработена е от антиалергична материя и ниско тегло, със срок на износване 6 месеца за 3 работника смеси бодисване по 2 броя, общо 6. - Филтър за целолицева маска- Филтър осигуряващ комплексно очистване на вдишания въздух от химични вещества под налягане на водна основа (водоразтворими бои) и органични течни химикали, необходими за работниците- смеси боядисване 3 човека. Филтъра е със срок на износване 1 месец, общ брой 36; - Предпазни ръкавици- противоударни и топлозащитни, предпазват ръцете от наранявания при работа с ръчно преносими ел. инструменти и др. със срок на изностване 1 месеца, за 33 работника, общо 396 бр., както следва: Електромонтьор- 4 човека; Електрончик - 1 човек; Механик, промишлено оборудване- 5 човека; Секционен майстор - 10 човека; Огняр- 5 човека; Машинен оператор в цех "пресукален"; машинен оператор, удвояване- 7 човека; Шлосер- 1 човек.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите: Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло- III част: - Предпазни ръкавици (меки, платнени дишащи)- предпазва ръцете от текстилен прах и замърсявания от общ характер. със срок на изностване 1 месеца, за 33 работника, общо 396 бр.: Окачествител- 11 човека; Преносвач- 8 човека; Хелиографист; печатар текстил - 5 човека; Инспектор - качество; организатор бц- 2 човека; Общ работник, промишлено производство- 6 човека. -Предпазни гумени ръкаваци: Предпазни ръкавици съчетаващи в себе си комфорт, еластичност и подвижност при работа. Предпазват от санитарно - битови замърсявания и санитарни дезинфекциращи материали, съ срок на износване 1 месец, за Чистач промишлени помещения- 5 чоека, общо 60 броя. -Предпазни ръкавици/ киселиноустойчиви/- Предпазни ръкавици съчетаващи в себе си комфорт, еластичност и подвижност при работа. Предпазват от санитарно - битови замърсявания и санитарни дезинфекциращи материали, както и киселиноустойчиви, съ срок на износване 3 месеца, за 70 работника, общо 280 бр.: Еколог- 1 бр., Лаборант- 4 човека; Технолог, апретура багрене- 1; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, свиване; машинен оператор, сушене; машинен оператор, пералня - 21 човека; Работник, смеси боядисване- 3 човека; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, навиване- 7 човека; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване- 33 човека. - Гумени ботуши- предпазват работника от намокряне с вода и механични наранявания на краката, със срок на износване 6 месеца, за огнярите - 5 човека, общо 10 бр. - Антифони (външни)- Защита на слуха от високи нива на шум, със срок на износване на 1 година, за 24 работника, както следва: Електромонтьор- 4; Електрончик1 човек; Механик, промишлено оборудване- 5 човека; Секционен майстор - 10 човека; Шлосер- 1 човек; - Антифони (вътрешни)- Защита на слуха от високи нива на шум. Удобни за носене, с връв. Направени от мека полиуретанова пяна. Ергономичен дизайн. Със срок на износване 1 месец, за 68 работника, общ брой 816, за Машинен оператор в цех "пресукален"; машинен оператор, удвояване- 7 човека; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, свиване; машинен оператор, сушене; машинен оператор, пералня- 21 човека; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, навиване- 7 човека; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване- 33 човека; - Диелектрически боти, защита при работа в закрити ел. уредби. Изработени от високо качествен каучук. Със срок на износване 1 година, за 5 работника: Електромонтьор- 4; Електрончик1 човек; - Предпазна престилка тип "Манта"- предпазна тялото от текстилен прах и замърсявания, със рок на износване 6 м., за 79 работника, общ брой 158 броя, за Окачествител - 11 човека, Чистач, промишлени помещения - 5 човека; Преносвач- 8 човека; Еколог- 1 човек; Лаборант - 4 човека; Технолог, апретура багрене- 1; Работник, смеси боядисване- 3 човека; Хелиографист; печатар текстил - 5 човека; Инспектор - качество; организатор бц- 2 човека; Общ работник, промишлено производство- 6 човека; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване- 33 човека. - Предпазен работен елек (ватиран)- Предпазва тялото от неблагоприятни атмосферни условия, Със срок на износване 1 г., за 142 работника: Електромонтьор - 4; Електрончик -1; Механик, промишлено оборудване- 5; Секционен майстор - 10; Окачествител - 11; Чистач, промишлени помещения - 5; Преносвач- 8; Огняр- 5; Еколог- 1; Лаборант - 4; Организатор транспорт; щофьор, товарен автомобил- 2; Машинен оператор в цех "пресукален"; машинен оператор, удвояване-7 ; Технолог, апретура багрене- 1; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, свиване; машинен оператор, сушене; машинен оператор, пералня- 21; Работник, смеси боядисване- 3; Хелиографист; печатар текстил - 5; Машинен оператор, боядисване; машинен оператор, навиване- 7; Инспектор - качество; организатор бц- 2; Оператор, тъкачен стан; тъкач; насновач; скробвач; вдяване; навръзване- 33; Общ работник, промишлено производство- 6; Шлосер- 1.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите: Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло- IV част: - Работни обувки, ортопедични: Работни обувки с ултра дишаща подплата, с анатомична и противохлъзгаща се подметка. Със срок на износване 1 година, предназначени за 23 работника, както следва: Окачествител-11 човека; Чистач, промишлени помещения - 5 човека; Хелиографист; печатар текстил - 5 човека; Инспектор - качество; организатор бц-2 човека; -Работни обувки, киселиноустойчиви: Работни обувки с подметка, която издържа на различни агресивни течности. Със срок на износване 1 година, предназначени за 6 работника, както следва: Еколог- 1; Лаборант -4 човека; Технолог, апретура багрене- 1 човек; - Работен панталон /всесезонен/: предпазващ долните крайници от замърсявания и неблагоприятен микроклимат. Със срок на износване 1 година, предназначени за 45 работника, както следва: Окачествител - 11 човека; Чистач, промишлени помещения - 5 човека; Преносвач- 8 човека; Еколог- 1 човека; Лаборант- 4 човека; Организатор транспорт; щофьор, товарен автомобил- 2 човека; Технолог, апретура багрене- 1 човек; Хелиографист; печатар текстил - 5 човека; Инспектор - качество; организатор бц- 2 човека; Общ работник, промишлено производство- 6 човека. -Еднократен предпазен гащеризон с качулка (от химически вещества)- Предпазен костюм с качулка за главата изработен от нетъкан полиетилен, антистатичен, без силикон, прахо-, водо- и киселино-защитен. Срок на износване 1 седмица, за работник, смеси боядисване- 3 човека, общ брой 156. Използваните към момента ЛПС и СРО осигуряват единствено необходимата минимална защита на работниците, но идентифицираните ограничения по отношение класа на защита и изискванията за по-висока функционалност налагат подмяната им с такива от по-висок клас на защита, по-висока функционалност, даваща възможност за безопасно изпълнение на трудовите задължения. Закупуването на ново защитно облекло и ЛПС, се налага, както поради необходимостта от средства, които осигуряват по-добра и пълна защита, така и поради бързото им износване и повреда. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло са от материи с нови технологични подобрения, които осигурят комфорт и свобода на действията при работа, те са леки, тънки, еластични. Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, отговарят на точния брой на заетите лица по длъжности, които ползват средствата за защита и са планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи за периода наизпълнение на проекта. Закупените по проекта ЛПС и специално работно облекло ще се използват за целия период на проекта.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите: Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд - I част : Поставяне на висящи тавани в цех Тъкачен: В момента работните помещения са с високи тавани, което предполага голяма кубатура, в следствие на което трудно отопляем обем и непостоянен микроклимат с висока влажност, особено зимата. Чрез окачените тавани ще се намали обема на помещенията, а оттук ще се намали и отопляемия обем, което ще увеличи ефективността на отоплението, ще намали замърсяването на околната среда и ще подобри в значителна степен микроклимата. Средствата заложени по изпълнението на строително- ремонтните работи е на стойност- 15227.00 за, за цялото помещение с кавадратура 720 кв.м., поставянето на висящи тавани ще е от растерен тип, което представляват система от метална конструкция от профили и пана, които се монтират по определен начин и покриват изисквания за влагоустойчивост, пожароустойчивост, хигиена и други. Подмяна на подова настилка в цех Тъкачен. Тази СМР се налага с оглед на много лошото сегашно състояние на подовата настилка- цимент, като по-голяма част от него е напукан и ронещ се, което респективно не позволява добро почистване. С направата на подовата настилка с шлайфан бетон в цех Тъкачен ще се постигне идеална равнинна повърхност, която ще позволи безопасно да бъдат извършвани ремонтни и монтажни дейности. Също така в резултат от подмяната на подовото покритие в помещението ще осигури по-добри условия на труд по отношение на запрашеност, тъй като новата настилка ще позволи безпроблемното почистване от прах и производствени отпадъци. Подмяна на подова настилка в цех Тъкачен на стойност :18 648,00 лв. без ДДС. Подмяна на осветителните тела и лампи в цех Тъкачен: В момента осветлението е решено с луминисцентни лампи, високо е и не осветява с нужния интензитет работните места. След смяната му с енергоефективно ЛЕД осветление, положено в окачен таван или решено на висящи куки, закачени на тавана, значително ще се подобри осветеността на работните места, ефективността му и ще намалим замърсяването на околната среда. Предвидените за закупуване лед лампи, ще са с мощност 12 W всяка; 120 бр. лампи разпределени в 40 бр., като всеки панел ще има по 3 лампи; Общата стойност на 40 бр. панела е 10 550.00 лв. С подмяна на осветителните тела и лампи в цех Тъкачен ще минимализира риска от неблагоприятен микроклимат и физическо натоварване на зрителния анализатор и увреждане на зрението вследствие нарушени количествено или качествени показатели на осветителните уреди.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите: Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд - II част : - Мобилна система от преместваеми линейно или циркулярно подвижни прахоуловители за директно прахосъбиране, пречистване и увлажняване на въздуха на 21 бр. тъкачни станове, на мястото на образуването на текстилна прах. Тази система от 21 бр. прахосмукачки е подживно коликтивно средство и представлява шина над тъкачния стан, върху която са закрепени подвижни прахосмукачки, които спомагат за по – доброто локално очистване на въздуха около самите станове. Системата е с автоматичен стоп / пуск контрол, мощност 5,5 kW и автоматична смяна на посоката на засмукващото тяло над тъкачния стан. Закачена е на свободно стоящи алуминиеви вертикални профили и хоризонтален профил с лагерно легло за контактуване и движение на засмукващата единица. Когато засмукващата единица работи е включена сигнална лампа. В момента предприятието не разполага с такъв тип комплексна колективна защита за тъкачен цех, което води до наднормени нива на прах, снижена осветеност и ниска влажност на въздуха. До този момент дифузното разпрашаване, което се получава от тъкачните станове не е решено и тъкачките са задължени да ходят с противопрахови маски, което частично намалява тяхната работоспособност и концентрация поради по-ниските вина на кислород, абсорбирани от белия дроб. Поради образувала се и пелена от текстилен прах осветеността също е намалена, което допълнително води до пренапрежение в очите на тъкачката, сълзене и някои случаи видимо намаляване на качеството на работата. Смятаме, че с тези действия ще се подобри и производителността на труда и качеството на произвежданата продукция. Стойността за закупуването на мобилна система от 21 бр. прахосмукачки =118 935.00лв. - Ергономични офис столове - 10 бр. Ергономичните столове ще намалят опасността от гръбначни изкривявания и неврологични заболявания на 10 бр. офис длъжности : техн. секретар; гл. счетоводител; инженер технолог; управител склад; технолог качество; специалист качество; контрольор качество; организатор производство; експерт инж. Маркетинг; завеждащ адм.служба, като от тях има хора над 54 години. Обща стойност- 740 лв. Работните ергономични столове- 47 бр. ще подобрят условията на труд при извършването на различни манипулации от страна на оператор тъкачен стан 16 бр.; скробвач 4 бр.; тъкач 4 бр.; машинен оператор 23 бр., като от тях има хора над 54 години и трудоустроени лица: обща стойност 2 538лв. - Климатик за Админисратцията към Цех Тъкачен- който има срок на използване над 1 година, запазват първоначалната си форма и външен вид при използване, не се инкорпорират в различна или по- сложна структура, освен чрез монтиране трайно на стена и включване чрез щепсел и контакт–1 бр., за осигуряване на подходяща температура на работещите, съгласно изискванията за климатизирано помещение1бр.- 1430 лв.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите: Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване. : Дейността включва организирането и провеждането на специализирани обучения. Това ще позволи работниците и служителите да бъдат детайлно запознати с рисковете за здравето им свързани с тяхното работно място, по конкретно с рисковете, определени в Оценката на риска, а именно. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и връзките между тях и с външни органи и лица. Отговорност при нарушаване изискванията или неизпълнение на задълженията за здравословни и безопасни условия на труд. Политика и организация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Правила (инструкции) за безопасна работа.: Опасност от спъване, удряне, подхлъзване; Опасност от токов удар при работа с незаземени машини във влажна среда (ниски показания на земното съпротивление при измерване на защитните заземителни уредби); Опасност от вдишване на въздух с наднормени нива на прах (текстилна), образуваща се при работа на тъкачните станове. Опасност от развитие на алергични заболявания и конюктивити; Опасност от пренапрежение на зрителния анализатор в следствие на слабоефективно общо и локално осветление; Опасност от изстудяващ микроклимат зимно време в следствие на стара недобре уплътнена дограма с единични стъкла захванати на дървени дограми.; Опасност от счупване на единични стъкла на прозорци при силен вятър. Опасност от неконтролирано затваряне на големи входни врати на цеха при силно течение, което може да доведе до счупването им. Лятно време опасност от прегряващ микроклимат поради стари единични стъкла на дограмата. Опасност от пожар и запалване при гръмотевична буря в следствие на недобре работеща мълниезащитна система. Опасност от пожар и взрив при надвишаване на определени допустими концентрации на пра. Опасност от развитие на кожни заболявания. Опасност от развитието на белодробни заболявания, увреда на слуховия нерв и заболявания на опорно – двигателния апарат в следствие на високите нива на прах, шум и ръчна работа с тежести. Опасност от неправилно боравене с технологичното оборудване в частност тъкачни станове, преси, багрилни машини, мотокари и др. Опасност от заболявания на опорно – двигателния апарат и наранявания при неправилно вдигане, носене и преместване на тежки материали за захранване на текстилните цехове самостоятелно или групово. Опасност от падащи предмети от тавана. Опасност от наранявания изискващи спешна и неотложна помощ. Опасност заслужаваща внимание съгл. изготвената оценка на риска от гръбначни изкривявания и травматични увреждания. Опасност новоназначени работници да не са запознати с рисковете в предприятието. Опасност от химични вещества. Опасност от падане при работа на височина, при качване и слизане и при товаро - разтоварни дейности. Стрес – здраве и безопасност на работното място. Тормоз на работното място – същност, последици и защита. Как да избегнем конфликтите с контролните органи. Мотивация. Минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства. Оценка на риска. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола. Досие по ЗБУТ: – съдържание на досие по ЗБУТ Основни принципи за мениджмънт по безопасност. Елементи на вътрешно фирмена система по безопасност и здраве при работа. Трудов травматизъм, професионална заболеваемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици. Добри европейски примери за недопускане на травматизъм на работното място в Република България.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. Осигуряване на достъп на хора с увреждания: Дейността цели осигуряване на достъп на 8 лица с увреждания в Дружеството. Поради сменната работа и спецификата на длъжността им, лицата с увреждания в Дружеството не рабоят заедно, затова се планира изграждане на две достъпни места за паркиране- до главния ход на базата, при спазване на следните изисквания: -широчината на мястото за паркиране -360 см -полагане на нехлъзгава настилка и с наклон не повече от 3 % (1:33).
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. Текущ ремонт на помещение за хранене и отдих и физическа култура и спорт: Изпълнението на тази дейност цели да се подобри микроклимата и хигиената в помещения за хранене и почивка. Предвидено е подобряване на текущото състояние на помещенията за хранене и за краткотраен отдих. Помещенията са собственост на фирмата и се намират в непосредствена близост до работните места на служителите и работниците. Текущ ремонт на седем помещения за отдих и почивка, едно за хранене и едно помещение за физическа култура и спорт за всички служители и работници, особено на лицата над 54 годишна възраст и хората с увреждания Помещенията са квадратура, както следва: - помещение за отдих и почивка с квадратура 14 кв.м. - помещение за хранене 93 кв.м; - помещение физическа култура и спорт 31 кв.м. - помещение с квадратура 24 кв.м. Предвидено е прешпакловане и боядисване на стени ; Поставяне на гранитогрес, изцяло смяна на пода: В момента стаите за почивка, хранене и физическа култура и спорт са в лошо битово състояние. Пода е със счупени и на места с липсващи плочки. Боята е захабена. Част от помещенията няма течаща вода и кухненски плот за приготвяне или претопляне на храна. Подмяна на дограма :помещенията са с дървена дограма, без стъклопакет, с единични прозорци, частично напукани. В този си вид те не осигуряват необходимата защита от неблагоприятен микроклимат, което води до неговите резки амплитуди. След смяната на дограмата значително ще се подобри микроклимата и осветеността на помещенията, ще станат по - комфортни и осигурят пълноценна почивка, хранене и спорт, което ще доведе до подобряване здравния статус на работниците и служителите в МАК АД. Обща стойност 25 875,00 лв. без ДДС.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. Оборудване на помещение за хранене и отдих и физическа култура и спорт: Дейността цели подобряване на социалния климат и здравен статус на служителите, особено на лицата над 54 годишна възраст и хората с увреждания. Оборудването на места за почивка, хранене и спорт ще осигури на работещите възможността за регулярно ползване на физиологичните и технологичните почивки по време на работния процес. Ще се закупи и следното оборудване необходимо за обзавеждане на помещения за отдих, хранене и почивка в предприятиято: - Климатици имат срок на използване над 1 година, запазват първоначалната си форма и външен вид при използване, не се инкорпорират в различна или по- сложна структура, освен чрез монтиране трайно на стена и включване чрез щепсел и контакт–8 бр., за осигуряване на подходяща температура за периодична почивка, съгласно изискванията за климатизирано помещение; Койки – 3 бр.; Малък хладилник ; микровълнова печка; кана за кафе; Велергометър. Подобряването на помещенията, чрез закупуването на този вид обзавеждане, ще окаже значително въздействие за по-бързото възстановяване на силите на организма и за създаване на условия за максимална устойчива работоспособност.

Индикатори

заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 179.00, Достигната стойност: 182.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

374 164.25 BGN
374 164.25 BGN
360 006.42 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Производство на текстил и текстилни изделия

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 56 124.64 0.00 318 039.61 374 164.25
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 56 124.64 0.00 318 039.61 374 164.25

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПЕЧАТНИ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, Стойност: 2 900.00
 • Обособена позиция 1: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПЕЧАТНИ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на строително- монтажни работи в МАК АД, Стойност: 70 940.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на строително- монтажни работи в МАК АД
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за доставка на специално работно облекло и ЛПС в МАК АД“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на специално работно облекло: прогнозна стойност48679,30 лева, без ДДС Обособена позиция 2: Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/: прогнозна стойност26119,95 лева, без ДДС, Стойност: 74 799.25
 • Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за доставка на специално работно облекло и ЛПС в МАК АД“, Обособена позиция 1: Доставка на специално работно облекло
 • Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за доставка на специално работно облекло и ЛПС в МАК АД“, Обособена позиция 2: Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка специално работно облекло , Стойност: 48 679.30
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за доставка специално работно облекло
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства, Стойност: 26 119.95
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка на система от подвижни прахоуловители – 3 линии, Стойност: 118 935.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за доставка на система от подвижни прахоуловители – 3 линии

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.