English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0721-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Триада Инженеринг" ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
20.11.2017
20.11.2017
17.09.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана, Монтана, гр.Монтана

Описание

Проектното предложение се фокусира върху подобряване на енергийната ефективност на предприятие, специализирано в проектирането, производството и монтажа на метални конструкции в строителството с производствена база в гр. Монтана. Продуктите си дружеството пласира както на националния, така и на външни пазари в ЕС и трети страни. В рамките на проекта се предвижда реализацията на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес на дружеството. Фирмата планира внедряване в дейността си на: 
1/ Газокар с товароподемност 1,5 т. (Мярка 1 от енергиен одит)
2/ Хидравлична гилотина (Мярка 2 от енергиен одит) 
3/ Полуавтоматична лентоотрезна машина (Мярка 3 от енергиен одит)
4/ Мостов кран (Мярка 4 от енергиен одит)
5/ Газокар с товароподемност 3,5 т. (Мярка 5 от енергиен одит)
6/ Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
С изпълнение на проекта ще се реализират следните ефекти: 
1/ Подобряване на енергийната ефективност на производствения процес;
2/ Понижаване на разходите за производство;
3/ Спестяване на емисии CO2;
4/ Намаляване на енергопотреблението за единица произведена продукция;
5/ Увеличаване на производствения капацитет;
6/ Увеличаване на финансовите резултати на дружеството;
7/ Постигане на устойчиво развитие чрез намаляване на въздействието върху околната среда.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на Газокар с товароподемност 1,5 т. – 1 брой) /Mярка 1 от енергиен одит/: Мотокарът е основно средство във всички етапи на производствения процес на дружеството и се ползва за товарене и разтоварване на изходен материал и готова продукция, обръщане и преместване на елементите и пр. В момента за пренасянето на част от продукцията с малко тегло се използва дизелов мотокар с капацитет на повдигане на товари до 1250 кг. и височина на повдигане до 3000 мм. Машината е стара и амортизирана, произведена през 1978 година, характеризира се с високи енергийни разходи и разходи за поддръжка и обслужване. Тя се използва за пренос на детайли в основен производствен цех и до навес и открити пространства в района на цеха за боядисване. Производителността на съществуващото оборудване е до 20 операции за един час с разход на гориво от 4,2 л./час. Енергоспестяваща мярка 1 от извършеното енергийно обследване предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. на газокар, който да замени съществуващия и който е енергийно по-ефективен, с разход на гориво от 2,6 л./ч. и по производителен - с товароподемност 1 500 кг. и височина на повдигане до 3 300 мм, с капацитет за 30 операции/час. Със закупуването на тази машина „Триада Инженеринг“ ООД ще намали енергоемкостта в отделни етапи на производствения процес, ще понижи количествата на изхвърлен CO2 в атмосферата, ще увеличи производствения си капацитет и ще намали разходите по поддръжка на газокар. Енергийните спестявания от мярката се равняват на 26,23 MWh/год. Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на експлоатационните разходи. Закупуването на ново съоръжение е свързано с разширяване на съществуващото производство.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хидравлична гилотина – 1 брой) /Mярка 2 от енергиен одит/: В производственият процес на цеха се използва стара и амортизирана хидравлична гилотина с ширина на рязане 2000 mm и електрическа мощност от 10 kW. Активът е амортизиран и се характеризира с висок енергиен разход. С гилотината се извършва разкройка на листов материал с дебелина до 6 мм. като подаването на настройката за задния ограничител е ръчно. Производителността на машината е 20 удара в минута, което и позволява да изпълнява 120 операции в час. Среднодневната използваемост на машината е 7 часа/ден. Към настоящия момент хидраввлична гилотина ножица не успява да изпълни изискванията към предприятието като обработени детайли на ден. Наред с това, подаването и настройка на задния ограничител е ръчно, което води до голямо количество брак. Енергоспестяваща мярка 2 от извършеното енергийно обследване за оптимизирането на производствения процес предвижда, в замяна на съществуващия актив, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хидравлична гилотина ножица с CNC управление, с ширина на рязане 2050 mm и инсталирана мощност 7,5 kW. Новата гилотина ще извършва същата дейност като старата, като е енергийно по-ефективна и по-производителна. Наред с това, внедряването на новата машина в производството ще доведе до по-голяма безопасност благодарение на ограничител на хода на работния лист и CNC регулатор, който намалява мощността и усилието при рязане на обработвани детайли според техническа спецификация. Чрез автоматизирана система за относ на готовите детайли и мерките за сигурност ще се извършват минимум по 45 хода/мин. Друга специфика е, че заради хидравликата и точността на настройките се постига високо качество на среза и отпада бракът. Производителността се увеличава заради увеличения брой удари в минута и заради автоматичните настройки на задния ограничител, луфта и наклона на рязане. Внедряването в производството на хидравличната гилотина ще доведе до намаляване на енергийните разходи на единица продукция, намаляване на емисии CO2, увеличаване на производителността и повишаване безопасността на работниците. Енергийните спестявания от мярката се равняват на 17 664,8 KWh/год. Въвеждането в експлоатация на Хидравлична гилотина ще доведе до намаляване на текущите разходи за експлоатация и поддръжка.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на полуавтоматична лентоотрезна машина – 1 брой) /Mярка 3 от енергиен одит/: Към настоящия момент в производството се използва лентоотрезна машина до 260 мм, която е ръчна и се характеризира с бавна експлоатация. С нея се режат тръби, профили и плътни стоманени пръти. Наличната лентоотрезна машина е стара и амортизирана, характеризира се с високи енергийни разходи и емисии CO2. Енергоспестяваща мярка 3 от извършеното енергийно обследване предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полуавтоматична лентоотрезна машина с мощност 1,50 kW, която да замени наличната. С въвеждането на мярката ще се оптимизира производственият процес чрез предварително задаване на оптимална скорост на разрязване, съобразена с типа на обработваният детайл. Лентоотрезната машина ще работи при същия режим на работа и ще извършва същите операции. Резултатът от мярката ще е извършване на операциите енергийно по-ефективно, намаляване на енергийните разходи на единица продукция, намаляване на емисиите CO2, увеличаване на производителността. По-високата производителност, освен от по-високата скорост на рязане, се дължи и на автоматичното установяване на позицията. Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на експлоатационните разходи. Енергийните спестявания от мярката се равняват на 2 589,7 KWh/год.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на Мостов кран – 1 брой) /Mярка 4 от енергиен одит/: Към настоящия момент в производство се използват едрогабаритни метални детайли, които могат да достигнат тегло от 5 тона. Наличният мостов кран е с товароподемност 5 тона и обслужва цялата площ на производственото хале. С него се товарят и разтоварват изходният материал и готовата продукция, разместват и обръщат стоманените елементи. Инсталираната мощност на ел. мотора е 11,7 kW и може да извършва 15 операции в час. Машината е стара и амортизирана и има високи енергийни и експлоатационни разходи. Енергоспестяваща мярка 4 от извършено енергийно обследване за оптимизиране на производствения процес препоръчва закупуването на енергийно по-ефективен и високопроизводителен мостов кран с по-бърза обработка и цикли, който да замени съществуващия. С него ще се извършват същите производствени процеси в цеха като по-високата производителност се дължи на по-високите скорости на придвижване на крана, количка и скоростта на подем. Новият кран е с радиоуправление и, освен че увеличава производителността, дава възможност за по-рационална организация на работното пространство в халето и намалява вероятността от производствени травми. Предвиденият актив е значително по-ефективен с инсталираната мощност от 6,0 kW, товароподемност 5,0 т. и извършване на 20 операции в час. Въвеждането на тази енергоспестяваща мярка предвижда разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект. Неенергийните спестявания са свързани с намаляване на експлоатационните разходи. Закупуването на нова машина ще доведе до намаляване на текущите разходи за експлоатация и поддръжка. Енергийните спестявания от мярката се равняват на 11 277,63 KWh/год.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на Газокар с товароподемност 3,5 т.) /Mярка 5 от енергиен одит/: Мотокарът е основно производствено средство в процеса на работа на дружеството, участвайки във всички производствени процеси по товарене и разтоварване на изходен материал и готова продукция, обръщане, преместване на елементите и т.н. В момента за пренасянето на част от продукцията се използва дизелов мотокар с капацитет на повдигане на товари до 3 тона и капацитет от 20 операции на час. Машината е стара и амортизирана, произведена през 1986 год., с високи енергийни разходи и разходи за поддръжка и обслужване. Използва се за пренос на детайли в основен производствен цех и до навес и открити пространства в района на цеха за боядисване. Товароносимостта на съществуващя мотокар е 3,0 т., а а разходът на гориво – 6,1 л./ч. Енергоспестяваща мярка 5 от извършеното енергийно обследване предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. нов дизелов мотокар с капацитет на повдигане на товари до 3,50 тона, разход на гориво 3,8 л./ч. и възможност за извършване на 30 операции/час. Със закупуването му и заменяйки наличния неефективен газокар, „Триада инженеринг“ ООД ще намали енергийните разходи, ще увеличи производствения си капацитет, ще намали разходите по експлоатация и поддръжка, както и ще понижи количествата на изхвърлен CO2 в атмосферата.
 • Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 : Дейността предвижда извършването на услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001. Дейността ще доведе до реализация на енергийни спестявания и повишаване на конкурентоспособността на предприятието, т.к. ще: - идентифицира областите, където потреблението на енергия може да бъде намалено; - гарантира правилно прилагане на контролните механизми за енергийно управление; - осигури енергийно управление на базата на най-съвременните изисквания за енергийна ефективност; - осигури непрекъснато подобряване на използването на енергия и на произведената продукция с течение на времето. Международният стандарт БДС EN ISO 50001ще спомогне за определяне на системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията в предприятието. Прилагането на стандарта ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Стандартът ще посочи специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които ще допринасят за по-добрите енергийни характеристики на дейността и ще спомогнат да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Чрез внедряване на стандарта ще се постигне подобряване на енергийния баланс, увеличаване на ефективността и получаване на конкурентно предимство чрез по-нисък разход на енергия; ще се повиши разбирането на служителите за по-ефективно използване на енергията; ще се демонстрира корпоративна социална отговорност чрез ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове. За изпълнение на изискванията на БДС EN ISO 50001 ще бъде разработена система, която ще обхване всички точки от стандарта: отговорност на ръководството; енергийна политика; енергийно планиране – с преглед на законовите и други изисквания, енергиен преглед, определена базова линия, показатели за енергийни характеристики; общи и конкретни енергийни цели, планове за действие; внедряване и функциониране; проверка; преглед от ръководството.
 • Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 : Дейността предвижда извършването на услуги за сертифицирането на БДС EN ISO 50001. Международният стандарт ISO 50001 ще спомогне за определяне на системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията в предприятието. Прилагането на стандарта ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Стандартът ще посочи специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които ще допринасят за по-добрите енергийни характеристики на дейността и ще спомогнат да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Чрез внедряване на стандарта ще се постигне подобряване на енергийния баланс, увеличаване на ефективността и получаване на конкурентно предимство чрез по-нисък разход на енергия; ще се повиши разбирането на служителите за по-ефективно използване на енергията; ще се демонстрира корпоративна социална отговорност чрез ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове. След изпълнение на предходната дейност по внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, предприятието подава заявка за сертификация от независими организации – органи за сертификация. На органа за сертификация се осигурява достъп до стандартизираната система за управление, разработена съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001, с цел проверка на съответствието и издаване на сертификат. Органът за сертификация извършва проверка, дали внедрената система за енергиен мениджмънт отговаря на изискванията на стандарта. Проверката се извършва от екип, който включва водещ одитор и помощни одитори, както може да включва и технически лица, които имат образование, компетентност и опит да проверяват съответствието на система за управление на енергията спрямо изискванията на стандарта. Проверката приключва с доклад, който може да съдържа искане за предприемане на коригиращи действия или да дава препоръки за издаване на сертификат. При искане за предприемане на коригирани действия предприятието отстранява повдигнатите несъответствия спрямо конкретни клаузи (точки) от стандарта и се прави проверка от независимата организация, дали искането е изпълнено. При изпълнение на исканията и доклад за съответствие органът за сертификация издава сертификат за въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите БДС EN ISO 50001.
 • Извършване на енергиен одит: Дейността обхвана извършване на енергиен одит по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Енергийният одит допринася за изпълнението на дейността и проекта, т.к. има за цел да даде забележки и препоръки относно енергоспестяващи дейности за намаляване на енергоемкостта и подобряване на ефективността и производителността в предприятието.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 36.87, Достигната стойност: 36.87
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 72.89, Достигната стойност: 72.89
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

397 320.00 BGN
284 024.00 BGN
283 105.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 241 420.40 42 603.60 113 296.00 397 320.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 241 420.40 42 603.60 113 296.00 397 320.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване с обособени позиции: Обособена позиция 1:1 бр. газокар с товароподемност 1,5 т. и 1 бр. газокар с товароподемност 3,5 т. Обособена позиция 2: 1 бр. хидравлична гилотина и 1 бр. полуавтоматична лентоотрезна машина Обособена позиция 3: 1 бр. мостов кран., Стойност: 367 820.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване с обособени позиции: Обособена позиция 1:1 бр. газокар с товароподемност 1,5 т. и 1 бр. газокар с товароподемност 3,5 т. Обособена позиция 2: 1 бр. хидравлична гилотина и 1 бр. полуавтоматична лентоотрезна машина Обособена позиция 3: 1 бр. мостов кран.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 , Стойност: 5 500.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001., Стойност: 9 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.