English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG14MFOP001-5.004-0022-C06
Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода
202201274 "Алгае Фарм" АД
==> Програма за морско дело и рибарство
08.08.2017
08.08.2017
08.02.2020
Сключен
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Стрелча, с.Свобода

Описание

Фирма „АЛГАЕ ФАРМ“ АД е регистрирана фирма – 23.08.2012 г. с предмет на дейност производство и търговия с биопродукти и натурални продукти, произведени по екологично чисти методи, отглеждане на аквакултури.
С учредяване на дружеството съвета на директорите взима решение да се изгради предприятие за производство и преработка на биомаса от водорасли. В резултат на направено маркетингово проучване и консултации с професори от Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН, се стартира подготовката на проекта. Учените от БАН разработват технологията и дават техническите параметри. След успешно проведени преговори с ръководството на община Стрелча се закупува общински имот, където ще се изгради предприятие за производство и преработка на биомаса от хлорела и спирулина.
Обект на настоящия проект е преработката на биомаса от водорасли - хлорела и спиулина - и производството на хранителни добавки, чийто безвъзмездно финансиране ще даде старт на едно ново, перспективно, екологично производство, предвиждащо годишна продукция на близо 4 тона суха маса хлорела и близо 2 тона суха маса спирулина, която ще бъде дистрибутирана на пазара под формата на флакони с капсули. Богатият състав на биологично активни вещества прави двата вида водорасли ценна хранителна добавка.

Дейности
 • СМР дейности за изграждане на предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки: 1.1. СМР Част Архитектура 1.2. СМР Част Конструкции 1.3. СМР Част Електро 1.4. СМР Част ВиК 1.5. СМР Част Вертикална планировка и площадкови мрежи 1.6. СМР Част Ограда 1.7. СМР Част Охранителна система 1.8. СМР Част Система за видеонаблюдение 1.9. СМР Част Контрол на достъпа 1.10. СМР Част Периметрова охрана
 • Доставка на оборудване за предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки: 1. Сушилно отделение 2. Отделени за производство на капсули 3. Линия 101- водораслова биомаса към машина за пълнене на капсули
 • Доставка на оборудване в Сушилно отделение - локално съоръжение към центрофуга, в което ще се събират и обработват 100% от отпадния продукт, като чрез обогатяване с микроелементи ще бъде получаван течен тор: Локално съоръжение към центрофуга - отпадните води след сепарирането при преработката се събират в него, като 100% от отпадъка се третира след вторична обработка за получаване на течен тор чрез обогатяване с микроелементи и други хранителни вещества
 • Внедряване на система за управление по отношение на околната среда: Фирмата предвижда да внедри и да се сертифицира по Системата за управление на околната среда ISO 14001:2015
 • Доставка на ЛПС, предпазно работно облекло и обувки: Доставка на ЛПС, предпазно работно облекло и обувки
 • Обучение на служителите относно спрецифичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място: 1.Извършване на предварителен одит в организацията с цел установяване степента на изпълнение на приложимите нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в организацията; 2.Разработване на документация / Наръчник и процедури/ на Системата за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007; 3.Внедряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа, чрез прилагане на разработената документация съгласно изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007; 4.Обучение на работниците и служителите за запознаване с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007, с документацията на Системата за управление на здравето и безопасността при работа и произтичащите от това задължения и отговорности на всеки работник и служител за безопасност и здраве при работа; 5.Провеждане на вътрешен одит и на преглед от ръководството на внедрената Системата за управление на здравето и безопасността при работа 6. Подготовка на материали и провеждане на обучение на работниците и служителите с добри практики за безопасна работа с машини и съоръжения, за правилното използване на средствата за колективна защита и на личните предпазни средства

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Изменение в стойността на първите продажби, които не са осъществени от организации на производители, Целева стойност: 547 915.72, Достигната стойност: 0.00
Брой на проектите за преработка, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Промяна в обема на първите продажби, които не са осъществени от ОП, Целева стойност: 5.67, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 969 736.64 BGN
984 868.32 BGN
268 839.17 BGN
75.00 %
 • [1] Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия („МСП“)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Рибарство и аквакултури

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕФМДР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 246 217.08 984 868.32 738 651.24 1 969 736.64
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 246 217.08 984 868.32 738 651.24 1 969 736.64

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Строително-монтажни работи, Стойност: 1 140 736.32
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване, Стойност: 775 580.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на технологично оборудване на обект: Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване, Стойност: 775 580.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на технологично оборудване на обект: Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване, Стойност: 775 580.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на технологично оборудване на обект: Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.