English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.004-0049-C03
Шанс за нашите деца
000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
30.06.2016
30.06.2016
30.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Хасково, гр.Хасково

Описание

Инвестициите в грижи от ранна детска възраст са ключова предпоставка за осигуряване на възможности за най-добър старт в живота на всички деца, насърчаване на пълноценното им личностно развитие, както и за прекъсване на предаването на бедността между поколенията. От изключително важно значение е развитието на иновативни интегрирани услуги за ранно детско развитие, които да подпомогнат за предотвратяване изоставянето на деца и осигуряване на възможности за отглеждане в семейна среда. Инвестицията в ранното детство намалява разходите на здравната, образователната и социалната система за справянето с проблемите на по-късен етап. 
Проектът цели да осигури предоставянето на услуги обхващащи цялата необходима подкрепа за детето, за да се реализира правото му на оцеляване, закрила и грижа, които да му гарантират най-доброто развитие. Услугите и подкрепата са индивидуализирани и се базират на силните страни на детето. Стремежът е въвеждането на интегриран подход в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст и ранна интервенция. В резултат ще се осигури правото на всяко дете на живот и възможност да реализира своя потенциал, ще се спомогне да се елиминира неравностойното положение като основен начин за борба с бедността.
За целта ще се осъществяват следните услуги:
• Ранна интервенция на уврежданията.
• Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.
• Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; Семейно консултиране и подкрепа; Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина.
• Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.
• Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.
• Управление и функциониране на услугите.
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Движеща част за успешното изпълнение на всеки проект е неговият човешки ресурс. Дейността е пряко свързана с успешната реализация на проекта и постигане на заложените цели и ще се осъществи от сформиран екип за управление на проекта (ЕУП) в състав ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и юрист и ще изпълнява следните функции: - Обсъждане и оценяване на резултатите от изпълнението на проекта; - Изготвяне на финансови доклади, следене на изпълнението на отделните дейности по проекта; - Осъществяване на комуникация и кореспонденция с УО във връзка с реализацията на Проекта; - Подготвяне и презентиране на необходимите доклади; - Създаване на подходящите условия за мониторинг на проекта; - Поддържане на ясни, толерантни и прозрачни отношения между заинтересованите страни; - Изготвяне на тръжна документация и спецификация на дейностите (при необходимост). В хода на Проекта ще се осъществява мониторинг на дейностите, в т.ч. контрол по отношение качеството на предоставяне на услугите. Мониторингът е процес на систематично събиране, анализиране и използване на информация, който е ключов при вземане на управленски решения свързани с изпълнение на проектните дейности. Чрез него се получава информация дали изпълнението съответства на договореното. В рамките на осъществяване на мониторинга, под формата на доклад ще се отразяват и анализират проведените добри практики с цел последващото им споделяне и мултиплициране. Наблюдението и оценката ще се осъществяват чрез: - анализ на изпълнението, който ще бъде проследяван чрез наблюдение на напредъка и постигнатите резултати; - анализ на обратната връзка както между членовете на екипа, така и между екипа и останалите участници в дейностите, с което ще се избегнат грешките и проблемите в комуникацията; - периодично ще бъде провеждан преглед на документацията, т.к. тя представлява основен източник на информация за степента на развитието.
 • Информиране и публичност : Дейността цели осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнението на проекта. Дейността предвижда постигане на оптимална информираност на широката общественост относно дейностите и целите на Проекта. Същността се състои в предоставяне на подробна информация за услугите, реда за предоставянето им, целевите групи, критериите за подбор на потребители, начините за осъществяване на контакт и др. Обществеността ще бъде запозната с целите на проекта, начините за постигането им, финансирането и резултатите от осъществяването на предвидените дейности. В тази връзка ще бъде изготвен комуникационен план за осведомяване и получаване на обратна връзка със заинтересованите лица и страни. При изпълнението на всички проектните дейности (където е приложимо), изрично ще се оказва съфинансирането от ЕС. Обществеността ще бъде информирана за реализацията и напредъка по Проекта чрез публикации на уеб - сайта на Община Хасково, в т.ч. кратко описание на Проекта, информация за дейностите, целите и резултатите. Във всеки документ свързан с изпълнението на Проекта, в т.ч. присъствени списъци, писма, бланки или др. се посочва източника на предоставяне на финансирането. Изготвяните по Проекта печатни материали ще бъдат надлежно визуализирани с цел посочване на източника на получената финансова подкрепа. Дейността е изцяло съобразена с изискванията на "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020". Изготвянето на всички информационни материали ще бъдат възложени на външен изпълнител в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП).
 • Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина: Изпълнение на дейността цели оказване на подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Предоставянето на услугата ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца. Целева група са: Уязвими семейства, младежи от високо рискови общности, родители на деца с увреждания, родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си, неглижирани деца и/или деца – жертви на насилие. В обхвата на дейността влизат следните под-дейности: 1. Групови и индивидуални сесии за семейно планиране. Индивидуалните сесии ще се провеждат при необходимост, в зависимост от всеки случай. Груповите сесии ще се провеждат по предварително посочени теми 1 седмично за групи от по 8-10 души, като общият брой на сесиите за всяка група ще бъде между 5 и 8 сесии. 2. Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г. Целта е да се обсъдят и споделят всички родителски страхове и въпроси. Предвижда се да се разработят и използват различни материали посветени на детето и детството и т.н. 3. Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово) насочени към идентифициране на децата и семействата в риск чрез провеждане на дейности в рамките на общността. Услугата се основава на групова работа с родители, които не полагат достатъчни грижи за децата си. Услугата предполага групова или индивидуална работа – консултиране и психотерапия на деца, подложени на насилие и неглижирани деца, когато това е установено. Мобилната работа обхваща обхождане на рисковите райони най-малко 1 седмично. Интензивността на индивидуалната работа се определя в зависимост от всеки отделен случай. 4. Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда. Дейността е свързана с индивидуална работа с деца, които живеят в условия, възпрепятстващи тяхното развитие. Консултацията ще бъде комплексна и ще включва мобилни дейности в по-затворените общности. 5. Работа с деца, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на детска градина. Преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера чрез средствата и методите за работа в детските градини. 6. Работа с родителите на децата, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на детска градина. Дейността е свързана с предоставянето на възможност за срещи на родителите с персонала в детските градини и социални работници с цел преодоляване на недоверието на родителите относно това, че техните деца се чувстват добре в новата среда; включване на всички родители в интегриращи дейности; поддържане на мотивацията на родителите за подкрепа на интеграционния процес и за осигуряване на по-добро образование на техните деца. Срещите в началото ще са веднъж седмично. В зависимост от процеса на адаптиране и резултатите след първия месец срещите могат да се провеждат веднъж или два пъти месечно. 7. Работа с останалите родители – организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина. Дейността е свързана с организиране и провеждане на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца в детската градина; участие в съвместни дейности с родителите на новозаписаните деца. 8. Съвместна работа с всички родители на деца, посещаващи детска градина с цел взаимно разбиране, приемане и взаимна адаптация. Съвместните срещи ще се организират в детските градини и ще бъдат по-интензивни в първите месеци на интеграционния процес. Ще се организират и съвместни дейности с всички деца.
 • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания: Дейността цели оказване на подкрепа на деца с увреждания за успешната им интеграция в първи клас в масово училище. За осъществяването й с децата от целевата група ще се извършва индивидуална работа, чрез която те ще се подпомагат в усвояването на знания и умения, необходими за първи клас. Ще се работи с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година. При осъществяване на дейността специалистите ще спазват методическите указания за този вид услуги, както и действащата нормативна уредба, регулираща предоставянето на социални услуги. Целева група: Деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас.
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище: Дейността е насочена към увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Дейността ще се осъществява с деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас. Чрез нея ще се доразвият или съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование, както и ще се формират и разширят специфичните умения, чието овладяване гарантира равен старт в училище. В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Предвижда се провеждане на дейността в рамките на три календарни години. Летните училища ще предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка като: - Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др., осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Децата ще се разделят на групи в зависимост от техните нужди; - Игри в съответствие с предпочитанията на децата; - Кратки екскурзии в или в околностите на града или селото; - Включване на родителите в екскурзиите като придружители; - Организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните училища; - Ежемесечни срещи с родителите. Мотивация за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас; - Включване на родителите в подготвителната работа; - Закупуване на книги и материали за първи клас, като стойността им не се разделя с родителите. (Покриване на всички разходи за сметка на проекта е свързано с липса на интерес от страна на родителите); - Създаване на групи от деца от рисковите общности за преодоляване на изоставянето по отношение на придобиването на социални умения и свободното владеене на български език. С децата ще се работи по отношение развитие на: - умения за комуникация; - умения за работа в група; - умения за решаване на проблеми; - умения за конструктивно и критично мислене; - умения за самостоятелна работа в клас и у дома. Целева група: Деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас. Родителите също ще бъдат включени и информирани с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата в училище. Персоналът, който ще бъде осигурен за прeдоставяне на услугата включва: - Учители с подготовка по предучилищна и начална училищна педагогика, преминали допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца; - Социални педагози с идентична подготовка; - Помощник-отговорници – медиатори от общността, минимум по един за всяка група; - Социални работници (главно за работа с родителите); - Логопеди (езико-терапевти) и друг специализиран персонал - при необходимост.
 • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом: Услугата цели предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания. Ранната интервенция е мултидисциплинарна услуга, насочена към развитието на децата с увреждания в най-ранната им възраст. Оказването на помощ и подкрепа в този период е от съществено значение за физическото им, интелектуално и социално развитие. Посредством услугите по ранна интервенция децата биха могли да достигнат пълния си потенциал. Услугите се основават на потребностите на детето и приоритетите на семейството и за максимална ефективност се предоставят в естествената среда на детето. Някои от дейностите ще се осъществяват в Центъра, други – в родилните отделения и чрез мобилна работа/работа на терен. Ранната интервенция допринася за осъществяване на политиките за превенция на изоставянето на деца с увреждания от техните родители. Тя подпомага родителите да се приспособят към своето бебе с увреждане и да бъдат придружавани в грижите за него през първите месеци и години от живота му. Ранната интервенция и придобиването на умения за посрещане на нуждите на детето са важни за здравето и благополучието на децата и техните родители. Услугата е насочена към предоставяне на комплексна подкрепа на родителите и детето възможно най-рано с цел подкрепа на връзката родител - дете, предотвратяване на затрудненията в тази връзка, които биха могли да доведат до изоставяне на детето и/или до социална изолация на родителите. Специалистите подпомагат намаляването на емоционалния стрес и затрудненията на родителите при съобщаване на увреждането на детето, за да се адаптират към възникналата ситуация и да се намали риска от вземане на прибързани решения относно съдбата на детето, които могат да завършат с изоставянето му. Услугата е насочена към оказване на подкрепа на родителите на деца с увреждания след изписване от родилно отделение или неонaтологично отделение, както и подкрепа на родители на деца с отклонения в развитието в ранна детска възраст да преживеят различните критически състояния, обусловени от обективни и субективни причини. Капацитетът на услугата е 30 деца и 50 родители. Потребителите са деца от семейства живеещи на територията на общината: - на възраст от 0 до 3 години - услугите се предоставят основно в домашна среда; - на възраст от 3 до 6 години - ако потребността от услугата е установена по-късно и няма друга подходяща услуга в общността, както и по преценка на екипа; - с увреждане или риск от такова; - в риск от изоставяне и институционализиране; - със забавяне в познавателната, двигателна, речева, социална и/или емоционална област на развитие. Услугата е преимуществено мобилна и ще се предоставя чрез: 1. Посещения на кинезитерапевт в отделенията за новородени в болниците 2. Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията 3. Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата Посещенията в отделенията за новородени и недоносени деца ще се извършват от рехабилитатор или социален работник/мед. сестра, след подадена информация за наличие на лица от целевата група. Посещенията ще се извършват възможно най-скоро след раждането, в периода на престоя на майката в болницата. Специалистът ще запознава родителите с основните положения, свързани с грижата за бебето, ще предоставя първоначална емоционална и психологическа подкрепа, ще разяснява спецификата на увреждането и перспективите за развитие. Родителите ще бъдат информирани и консултирани за основните аспекти на заболяването, които биха довели до затруднения в развитието и ежедневните дейности на детето. Услугата ще се предоставя в тясно сътрудничество и взаимодействие с персонала на родилно отделение/неонатология. Целева група: Бебета и деца с увреждания и техните родители.
 • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията: Дейността цели редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Целева група са уязвими семейства и техните деца. Интегрираният подход за здравето на децата отразява разбирането, че грижата за детското здраве и развитие е задължение на родителите, държавата и институциите, обществото като цяло, както и самото дете в по-горните възрасти. Грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения, тъй като през детството се поставят основите на човешкото здраве и се формира здравното поведение на всеки индивид, което обезпечава по-високо качество на здравния статус на националния човешки капитал. Чрез осъществяване на дейността ще се осигури редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и малките деца. Специалистите ще идентифицират семействата, за които има индикации, че не полагат достатъчно качествена грижа за децата си и чрез адекватна намеса ще се контролират и редуцират рисковете в ранна детска възраст. В процеса на предоставяне на услугата ще се осигурява: • редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; • превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; • достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; • осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н. Услугата ще се предоставя от екип на Общностен център, включващ педиатър, медицинска сестра, медиатор и стоматолог. За осъществяване на дейността в сградата на Общностен център ще се използва обзаведена и оборудвана за целта стая. Потребителите ще се избират по утвърдени критерии. Услугата ще обхване родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават като по този начин ще се избегне дублиране с дейности, които се финансират от НЗОК. В тази връзка важна част от изпълнението е осигуряването на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н. Услугата ще се предоставя по предварително изготвен график, като през първата година от живота си децата ще се преглеждат ежемесечно, през втората година - на тримесечие, а през третата година - на шестмесечие. При установена невъзможност детето и обгрижващите го да посещават Общностен център, както и за новородени бебета, екипът от специалисти ще преглежда децата в домовете им. Предоставянето на услугата ще включва: - извършване на антропометрични измервания, проверка на здравословното състояние, следене на графика за имунизации и прегледи; - преглед и диагностика на психомоторното развитие; - консултации, свързани с храненето и съня; - обучение в полагане на основни грижи за бебето и практики за подобряване на здравето; - предотвратяване на детските заболявания; - профилактични стоматологични прегледи и диагностика и насочване към зъболекар, когато е необходимо лечение; - обучение на децата и техните родители в основни правила за поддържане на добра устна хигиена и здраве; - разработване на информационни материали, свързани с превенция и профилактика на зъбните заболявания; - съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар. Потребители: Тази услуга следва да бъде достъпна за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения: Дейността цели формиране на родителски умения, изграждане на устойчива връзка родител-дете, повишаване увереността на родителите и развиване на ресурси за пълноценна социална интеграция и реализация. Чрез осъществяването на дейността ще се подкрепят родители от уязвими групи за изграждане на подходяща семейна среда, в която детето да получава адекватна грижа. Потребителите на услугата ще формират познания за етапите в детското развитие, ще имат възможност да изградят умения за родителстване и да отработят различни модели на поведение, отговарящи на развитието на детето. Разширената подкрепа и консултирането ще помогнат на родителите и на бъдещите родители да разбират по-добре потребностите на детето, да съобразяват средата, изискванията и очакванията си с индивидуалните възможности и капацитета на детето, да разбират по-добре чувствата си като родители и тяхното влияние върху взаимоотношенията родител-дете. По този начин ще се повиши нивото на осъзнатото родителство, насочено към следване най-добрия интерес на детето. В изпълнение на дейността родителите и бъдещите родители ще получават информация за мрежата от услуги за подкрепа и ролята им за развитието на детето. Това ще доведе не само до подобряване грижата за детето, а и до повишаване благосъстоянието на цялото семейство. За предоставяне на качествена интегрирана услуга ще се формира постоянен екип от специалисти. Услугата ще е с отворен вход. Насочването към ползване на услуги става чрез мобилна социална работа директно с целевите групи, насочване от ОЗД, други доставчици на услуги, насочване от общини, държавни институции и организации. Услугата ще се предоставя по местоживеене на потребителите. Дейностите ще се осъществяват след сключване на договор за социални услуги. След изготвена оценка на потребностите за всеки потребител ще се изготвя индивидуален план, разработен с активното участие на потребителя (негов законен представител). Индивидуалният план ще се преглежда периодично, най-малко веднъж на 6 месеца и при необходимост ще се актуализира. Ще се води и поддържа в актуалност досие на всеки потребител/група, където ще се съхранява цялата налична документация и ще се отразява извършената работа и влиянието й върху потребителя. Специалистите ще работят по утвърдени от ръководителя на ОЦ графици. При формиране на групите ще се спазва максимално допустимия брой участници във всяка група да бъде 8. Работата на групата ще протича в сесии с продължителност 90 минути. Всяка една група ще се води от специалист/консултант, а групите за родители и бъдещи родители - от двама специалиста. Специалистите ще бъдат подпомагани от медиатор. С групите за консултация и подкрепа на бъдещи родители и на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 години сесиите ще се провеждат веднъж седмично, като с една група ще се провеждат най-малко 8 сесии. С групите за родители и бъдещи родители сесиите ще се провеждат два пъти седмично. Дейностите ще се провеждат в Общностен център. Участниците в групите ще срещат родители и бъдещи родители с подобни на своите проблеми, ще обменят мнение и опит с другите участници в групата. Групата ще бъде място за експериментиране, практикуване и получаване на обратна връзка за новите модели на поведение. Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 години ще се провежда навсякъде, където се извършват дейности, свързани с грижа за деца (ДЯ, ДГ, СУО), както и в домовете на семействата. Ще се извършва от специалисти/консултанти, подпомагани от медиатор. Дейността ще бъде допълнена с разработване на подходящи материали, изготвяне на тематични брошури и листовки и разпространението им сред целевите групи. При осъществяване на дейността специалистите ще спазват Методическо ръководство за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа", както и действащата нормативна уредба. Персоналът ще работи и за интеграция на децата в детските градини.
 • Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа: Дейността цели подкрепа на семействата по отношение грижата за децата, развитие на социални умения, улесняване достъпа на уязвими групи до различни услуги и институции, развитие на ресурсите за семейно планиране. Потребителите ще се избират по утвърдени критерии. В рамките на услугата ще се осъществяват следните дейности: 1. Групови и индивидуални сесии за семейно планиране - ще се предоставя информация, консултации и обучение в областта на репродуктивното здраве, методите за контрацепция, болестите, предавани по полов път и семейното планиране. 2. Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години - ще се предоставят социални, юридически и др. консултации за повишаване познанията на семействата относно техните права и отговорности, свързани с обгрижването на детето, мотивиране на родителите за записване на детето в ДГ или училище, подобряване на родителските умения, насърчаване и подкрепа на децата за развитие на способностите им. 3. Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово) - дейността ще е насочена към родители, които по различни причини не полагат достатъчно качествена грижа за децата си. Ще се оказва подкрепа, насочена към семейството като цяло и предотвратяване забавянето в развитието на детето; ще се извършват консултации, придружаване, посредничество; при необходимост потребителите ще се насочват към други социални, образователни и здравни услуги. При идентифицирана нужда ще се оказва материална и финансова подкрепа. 4. Консултации на деца, живеещи в рискова семейна среда - ще се извършват индивидуални комплексни консултации с деца, живеещи в условия, които ограничават развитието им. 5. Работа с деца, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на детска градина - чрез осъществяване на дейността ще се подпомагат децата, интегрирани в ДГ, в процеса на адаптацията им към новата среда. Децата ще бъдат подкрепяни за включването им в учебния процес и в живота на групата, у тях ще се формират психологически нагласи за бъдещата рола "ученик". По този начин у тях ще бъде формирана пълноценна готовност за училище и създаване на условия за социално включване. При необходимост ще се провеждат индивидуални обучения за преодоляване на социални, езикови и други дефицити. 6. Работа с родителите на децата, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на детска градина - дейността е насочена към надграждане на родителския капацитет и умения за общуване с децата и учителите; въвеждането им в живота на групата и детската градина като цяло; овластяването на родителите при вземане на решения, касаещи децата им. 7. Работа с останалите родители чрез организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина - ще бъдат представяни и отработвани модели за поведение в мултикултурна среда, които да улеснят и повишат ползотворността на провеждани съвместни дейности с родителите на новозаписаните деца. 8. Съвместна работа с всички родители на деца, посещаващи детска градина - цели се изграждане на подкрепяща среда, която да осигурява формиране у децата на умения и компетенции и натрупване на определен социален опит, включително изграждане на самостоятелност и отговорност. Родителите ще бъдат привлечени като партньори в процеса на постигане на социокултурна интеграция. При осъществяване на дейността специалистите ще спазват Методическо ръководство за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа", както и действащата нормативна уредба. Персоналът ще работи и за интеграция на децата в детските градини.
 • Управление и функциониране на услугите: Дейността обхваща цялостното функциониране, управление и предоставянето на услугите, обединени в "Общностен център за подкрепа на деца и родители". За ефективно и качествено предоставяне на услугите по проекта ще бъде извършен прецизен подбор на специалисти. 1. Материалната база на Общностния център ще бъде организирана: - стая за кинезитерапия; - стая за психомоторни дейности и групи за игра; - стая за групова работа с деца; - терапевтичен кабинет – за говорна терапия, психолого-педагогическа работа, обучение на деца с увредено зрение и/или слух; - офис стая за екипа; - лекарски кабинет; - стая за работа с родители. 2. Оборудването на центъра включва осигуряването на съоръжения, психомоторни модули, огледала, подходящи подови настилки, играчки, дюшеци. - Ресурсна библиотека – детски книжки и специализирана литература за родители; - Ресурсна игротека – детски играчки, помощни средства; - Технически средства и оборудване: лаптоп за работа на терен и изнесени презентации; цветен принтер за изготвяне на необходимите материали при работа с деца; мобилни телефони (свързани в група) за осигуряване на връзка при работа на терен; мебели и оборудване за терапевтична работа с потребителите като атрактивни стенни панели за стимулиране на сетивните възприятия у децата чрез непринудена игра. Оборудване, свързано с терапията на децата с ДЦП - за позициониране, баланс и стимулация на инервацията, за раздвижване и натоварване и др. - Осигурен транспорт за провеждане на дейността, в т.ч. с цел посещение на интегрираните услуги, детска градина, мобилна работа и др. 3. Създаване на група за консултиране процеса на предоставяне на услугите. 4. Супервизия на предоставяне на услугите.

Индикатори

Брой доставчици на услуги за социално включване, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой деца, получили подкрепа чрез услугите, Целева стойност: 920.00, Достигната стойност: 665.00

Финансова информация

867 896.82 BGN
867 896.82 BGN
624 910.11 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 130 184.52 0.00 737 712.30 867 896.82
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 130 184.52 0.00 737 712.30 867 896.82

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на обзавеждане, Стойност: 2 218.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на оборудване, Стойност: 3 282.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на оборудване
Предмет на предвидената процедура: Доставка на дидактически игри, Стойност: 6 500.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на дидактически игри за развиване на психомоториката.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на обучителни материали за деца със СОП, Стойност: 1 200.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на обучителни материали за деца със СОП
Предмет на предвидената процедура: Електрони и съобщителни услуги, Стойност: 1 067.67
 • Обособена позиция 1: Електрони и съобщителни услуги
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на застрахователни услуги, Стойност: 65 999.00
 • Обособена позиция 1: Застраховки на персонала, предоставящ услугите и транспортните средства
Предмет на предвидената процедура: Доставка на горива - бензин А95Н(А98Н), дизелово гориво, пропан бутан;смазочни масла и препарати, за нуждите на автомобилния парк на Община Хасково, общински предприятия и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити., Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на горива
Предмет на предвидената процедура: Извършване на сервизни услуги, изразяващи се в ремонт на автомобили. Доставка на автомобилни гуми, джанти, акумулатори, резервни части, консумативи и аксесоари за автомобили., Стойност: 29 999.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на сервизни услуги, изразяващи се в ремонт на автомобили.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Хасково, общински предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет, Стойност: 100 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Хасково
Предмет на предвидената процедура: “Дейности по осигуряване на публичност и визуализация на проекти финансирани от Европейския съюз“ по обособени позиции: Обособена позиция №4: По Проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ по ОПРЧР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд., Стойност: 3 750.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на публичност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучение и супервизия., Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на обучение и супервизия.
Предмет на предвидената процедура: Приготвяне и доставка на храна за детските, социални и здравни заведения на територията на Община Хасково, Стойност: 6 720 000.00
 • Обособена позиция 1: Приготвяне и доставка на храна за детските, социални и здравни заведения на територията на Община Хасково
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение на база стандартизирани товарови профили от изпълнител, координатор на балансираща група, за нуждите на община Хасково", Стойност: 1 547 000.00
 • Обособена позиция 1: "Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение на база стандартизирани товарови профили от изпълнител, координатор на балансираща група, за нуждите на община Хасково"
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на Община Хасково, общински предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет", Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на Община Хасково, общински предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 165 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.